Accommodatiebeleid

Verenigingen, instanties en professionele instellingen dragen bij aan een leefbaar dorp. Zij hebben wel goede gebouwen nodig om met hun leden of inwoners van Asten hun activiteiten te ontplooien. Vandaar dat accommodatiebeleid van groot belang is voor een dorp als Asten.

Multifunctionele inzet

In de laatste tientallen jaren zijn er veel gebouwen voor (sport)verenigingen en gemeenschapshuizen bijgekomen in Asten, Heusden en Ommel. Na een looptijd van dertig en soms veertig jaar, zie je dat de wens bestaat om te renoveren of om nieuwbouw te realiseren. Een begrijpelijk verhaal en bovendien noodzakelijk om op termijn het verenigingsleven in onze gemeente in stand te houden.

Waar we wel op moeten letten is de functionaliteit van een gebouw. De Astense samenleving verandert. Uit onderzoek blijkt dat Asten niet krimpt, maar de gemiddelde leeftijd stijgt: dus minder jongeren en meer ouderen. Dat betekent iets voor ons accommodatiebeleid. Hoeveel scholen zijn er nog nodig om in les te geven? Hebben we meer plekken nodig voor opvang van ouderen en ontmoetingsplekken in de wijk? Daarom vindt het CDA Asten, dat we nu zoveel mogelijk moeten kijken naar multifunctionele inzet van gebouwen.

Multifunctioneel inzetten hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van verenigingen. Wat te denken van leegstaande klaslokalen of schoolgebouwen in de avonduren? En kijk naar de multifunctionele voorzieningen in Heusden en straks Ommel. Herkenbare gebouwen waar de dorpen iedere dag van vroeg tot laat gebruik van kunnen maken.

Verantwoordelijkheid

Als CDA Asten vinden wij dat de gemeente verenigingen en instanties moet helpen bij het realiseren van passende accommodaties, maar dat er ook sprake is van eigen verantwoordelijkheid en inzet bij die verenigingen en instanties. De gemeente moet in onze optiek die partijen steunen om een basisvoorziening op te zetten, waarin ze vooruit kunnen met hun activiteiten. Als er redenen zijn om dit op te waarderen (van speciale velden tot wensen bij de bouw), dan dient een vereniging of instantie hier zelf aan bij te dragen. Op die manier zoeken we een balans tussen verenigingen helpen en het gemeenschappelijke belang niet uit het oog verliezen.

Draagkracht & draagvlak

Het accommodatiebeleid maakt de politiek niet alleen. Sterker nog, dat kan de politiek niet eens. Door met verenigingen en instanties in gesprek te gaan, willen wij dat de gemeente met beleid komt, waar draagvlak voor is onder betrokkenen en dat ook uitvoerbaar is. Het moet betaalbaar zijn voor zowel de gemeente als de verenigingen. Als verenigingen zich zien geconfronteerd met steeds hogere lasten en dit heeft tot resultaat dat verenigingen of leden afhaken, dan is dat ook de dood in de pot. Kortom, een uitdagend proces dat we de komende jaren gezamenlijk moeten zien te ontwikkelen binnen de mogelijkheden bij beide partijen.

Visie CDA Asten

Multifunctionele inzet van gebouwen maximaliseren;

Verantwoordelijkheid voor luxe en ambitie is niet alleen aan de gemeente, maar verenigingen dragen hier zelf aan bij;

Het is de taak van de gemeente om draagvlak voor het beleid te creëren;

Bij het uit te voeren beleid kijken we ook naar draagkracht van betrokkenen. Denk daarbij aan de stapeling van maatregelen: minder subsidie aan verenigingen, moeilijkheden rondom sponsoring, etcetera.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.