Thuis in Asten, Heusden en Ommel

Uitdagingen
Iedere tijd kent haar eigen uitdagingen, maar de uitdagingen waar wij als samenleving nu mee te maken hebben, die zijn groot en complex. Denk hierbij aan de sociale en economische gevolgen door Corona, de uitdagingen op het gebied van energie en klimaat, discussies over stikstof én de oververhitte woningmarkt. Het zijn vaak mondiale of landelijke problemen die lokaal hun uitwerking krijgen. Deze taken komen bovenop het bestaande takenpakket van een gemeente om ervoor te zorgen, dat er een veilige en prettige woon-, werk- en leefomgeving is. Na jaren van bezuinigen lijken de gemeentelijke financiën te verbeteren. Er komt meer geld vanuit ‘Den Haag’ en dus is het tijd, dat de gemeente gezonde ambitie gaat uitstralen en verantwoord gaat investeren.

Extra glans 
Het CDA Asten-Heusden-Ommel wil de komende jaren inzetten op het ontwikkelen van de gemeente Asten tot een hoogwaardige woongemeente, waar volop gebouwd wordt voor diverse groepen (jongeren, senioren, sociale huurwoningen), waar lokaal ondernemerschap de kans krijgt om zich te ontwikkelen en waar de belangrijkste voorzieningen goed functioneren: gemeenschapshuizen, sportvoorzieningen en scholen. De woongemeente die wij als CDA voor ogen hebben, die krijgt extra glans door het groene karakter van onze gemeente, waar inwoners en toeristen kunnen genieten van een uitgestrekt buitengebied en verschillende natuurgebieden.

Duidelijk en betrouwbaar
Het beeld dat wij met ons verkiezingsprogramma ‘’Thuis in Asten, Heusden, Ommel’ schetsen is een  ambitieus verhaal, met uitgesproken standpunten zodat inwoners van onze gemeente weten wat ze van  ons mogen verwachten, maar het is tegelijkertijd ook een reëel verhaal. Het vertrouwen van inwoners in de politiek is niet gebaat bij loze beloften, maar bij eerlijke verwachtingen en concrete daden. De rode draad door ons verkiezingsprogramma heen, is ook de manier waarop wij naar de samenleving kijken en politiek bedrijven: samen met inwoners taken oppakken, door vertrouwen te hebben in de kracht van de samenleving, door oog te hebben voor kwetsbare inwoners, door verantwoordelijkheid te nemen voor toekomstige opgaven en door duidelijk en betrouwbaar te zijn.

Lees hieronder het volledige verkiezingsprogramma, of lees de verkorte versie met daarin onze standpunten op hoofdlijnen! 

bekijk onze standpunten op thema

Veelgestelde vragen over het programma

Wat betekent de C van het CDA?

Het CDA is geen christelijke partij. Ook al hebben we een C in onze naam zitten, toch zijn we niet vergelijkbaar met een ChristenUnie of SGP.

Mensbeeld
Vooropgesteld het CDA is een christen-democratische en geen christelijke partij. Dat lijkt misschien geen groot verschil, maar dat is het wel. Een christelijke partij volgt de leer van het christendom, bijvoorbeeld wat in de Bijbel staat geschreven. Dat zijn strengere regels van wat wel en niet volgens het geloof mag. Dat is niet de koers van het CDA. Het CDA is een christen-democratische partij en dat wil zeggen, dat wij een volkspartij zijn met onze eigen opvattingen over hoe de samenleving eruit moet zien. Die ideeën halen we niet uit de leer van het christendom, maar we zien wel iets in het christelijk mensbeeld. Wellicht klinkt het apart, het christelijk mensbeeld. Als je je er echter verder in verdiept, dan klinken de uitgangspunten heel logisch: goed zijn voor je familie en vrienden, geloof in wat mensen zelf kunnen, de verantwoordelijkheid nemen om je fatsoenlijk te gedragen en je steentje bij te dragen aan de samenleving.

Drie stromingen
In Nederland zijn er drie grote politieke stromingen: de christendemocratie, het liberalisme en de sociaal-democratie. De liberalen zijn voor een vrije markt, maar het leven draait niet alleen om de economie. Sociaal-democraten willen de problemen oplossen door de overheid een taak te geven. Hierdoor krijgen we echter meer regels en neemt het initiatief van mensen af. Het CDA kiest juist voor de samenleving. Wij zijn van mening dat mensen, verenigingen en instellingen prima in staat zijn om dingen (samen, eventueel met de overheid) te regelen.

Lees hier waarom. 

Hoe zijn wij verbonden aan het CDA in 'Den Haag'?

Als lokale afdeling zijn wij verbonden met het CDA, maar in de praktijk handelen wij volledig autonoom. Wij krijgen geen orders vanuit Den Haag of Den Bosch (Provinciebestuur). Wel gebruiken wij ons (CDA-)netwerk met andere overheden om de Astense belangen te dienen. Wat ons onderling bindt, dat is de visie op de politiek. In de visie van het CDA staan de gemeenschap en de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen (kerk)dorp, , vereniging, buurt of bedrijf centraal.

Wij geloven erin, dat als je mensen de ruimte geeft om zichzelf of de omgeving om hen heen te ontwikkelen, daar veel mooie dingen uit naar voren komen. Het geven van vertrouwen door de overheid en het nemen van verantwoordelijkheid door inwoners voor de eigen woonwerk- en leefomgeving gaan bij ons dus hand in hand. Die waardering voor het maatschappelijk initiatief onderscheidt onze partij ook van linkse partijen, die traditioneel de oplossing meer bij de overheid zoeken of van rechtse partijen, die meer in marktwerking geloven.

Als CDA willen wij, meer dan andere partijen actief de verbinding zoeken en onderhouden met inwoners. Wij staan middenin de samenleving, werken met die samenleving samen en willen hen de positie geven om mee te denken en te doen: van inspraak naar samenspraak.

Hoe is ons programma tot stand gekomen?

Het verkiezingsprogramma is geschreven door een brede programcommissie met daarin CDA-leden, maar ook door mensen die geen lid zijn. Dit omdat we graag willen dat we een programma hebben dat op brede draagvlak en steun kan rekenen in de samenleving. Bovendien is het nu geschreven door mensen die in de praktijk actief zijn in de (ouderen)zorg, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling of gepensioneerd zijn. Het CDA is de partij van de samenleving, en wij willen dat iedereen zich kan herkennen in ons programma. Ook meedenken over onze standpunten? Laat het ons weten!

Wat zijn onze uitgangspunten?

Samenleving centraal
In de visie van het CDA staan de gemeenschap en de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen (kerk)dorp, vereniging, buurt of bedrijf centraal. Wij geloven erin, dat als je mensen de ruimte geeft om zichzelf of de omgeving om hen heen te ontwikkelen, daar veel mooie dingen uit naar voren komen. Het geven van vertrouwen door de overheid en het nemen van verantwoordelijkheid door inwoners voor de eigen woon-werk- en leefomgeving gaan bij ons dus hand in hand. Die waardering voor het maatschappelijk initiatief onderscheidt onze partij ook van linkse partijen, die traditioneel de oplossing meer bij de overheid zoeken f van rechtse partijen, die meer in marktwerking geloven. Als CDA willen wij, meer dan andere partijen actief de verbinding zoeken en onderhouden met inwoners. Wij staan middenin de samenleving, werken met die samenleving samen en willen hen de positie geven om mee te denken en te doen: van inspraak naar samenspraak.

Zorg voor elkaar
Tegelijkertijd is het een illusie om te denken, dat iedereen altijd volledig mee kan doen. Er zijn mensen in onze samenleving die als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte, een beperking of privéproblemen een beroep moeten doen op de hulp van anderen of die van de gemeente. Voor ieder mens geldt dat hij of zij graag hulp ontvangt op het moment dat dit nodig is. Dat betekent dat de gemeente Asten de menselijke maat zichtbaar en voelbaar moet maken in de richting van inwoners die hulp nodig hebben. Het CDA wil inwoners ook stimuleren om zorg voor elkaar te dragen. Uiteindelijk vergroot dat ook de onderlinge samenhang, die past bij de Astense, Heusdense en Ommelse samenleving.

Geen problemen doorschuiven naar toekomstige generaties
Het CDA is ook een politieke partij, die nauwlettend kijkt naar wat ons handelen nu voor gevolgen heeft in de toekomst. Wij schuiven problemen niet voor ons uit en afwikkelen op toekomstige generaties. Dat betekent dat wij van een gemeente verwachten, dat er goed financieel beleid wordt gevoerd. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat er verstandig met belastinggeld wordt omgesprongen. Daarnaast dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor onze natuur en cultuur. Wij willen dat Asten, Heusden en Ommel hun eigen identiteit behouden en waar verantwoord wordt omgegaan met ons (culturele) erfgoed, landschapselementen en de omliggende natuurgebieden.

Betrouwbare overheid
Wij zijn ons er van bewust dat het vertrouwen van inwoners in de politiek schommelt. In het afgelopen Corona-jaar is dat nogmaals duidelijk geworden. Het CDA wil dat vertrouwen lokaal waarmaken door duidelijk te communiceren over wat wel en niet kan, als betrouwbare en dienstbare overheid te handelen en onrecht te bestrijden. Een samenleving kan pas optimaal functioneren, als de gemeente zorgt voor een 
veilige en eerlijke omgeving, waar over en weer respect is voor elkaar en er ook begrip is voor soms afwijkende standpunten.

Mist u een onderwerp?

Laat het ons weten! Neem contact met ons op via deze link: klik hier

Of bekijk onze standpunten op alfabetische volgorde: klik hier

Weten wie onze kandidaten zijn?

Een programma kan niet zonder mensen. Die de ideeën en plannen uitdragen. Er zorg voor dragen en er handen en voeten aan geven. Weten wie namens het CDA kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.