15 juni 2017

CDA vraagt naar gratis wifi in Baarle

Op 14 juni 2017 heeft het CDA schriftelijk vragen gesteld over WiFi4EU.
De vragen zijn als bijlage opgenomen. In dit memo beantwoordt het college de gestelde vragen.
Beantwoording van de vragen:

1. Bent u bekend met het WiFi4EU-plan?
Het college is op de hoogte van het bestaan van het WiFi4EU-plan.
De achterliggende gedachte is dat iedereen in Europa in de openbare ruimte gratis op het
internet kan. De subsidie kan aangevraagd worden door lokale overheden die:
 Gratis wifi willen aanbieden op plaatsen waar dat nog niet bestaat,
 Geld nodig hebben voor de apparatuur en installatiekosten, maar daarna wel
minstens nog enkele jaren gratis wifi kunnen aanbieden en
 Daarvoor eenmalig een subsidie krijgen van maximaal 100% van de projectkosten
(wie eerst komt, eerst maalt)
De eventuele subsidie wordt verstrekt als voucher, die kan worden ingeleverd bij een bedrijf
wat de installatie van de apparatuur voor zijn rekening neemt.
Op https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-voor-iedereen-europa is
meer informatie te vinden over dit plan.

2. Bent u van mening dat het, mede gelet op de toeristische functie van Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog, een goede zaak is aantal openbare plaatsen te voorzien van gratis wifi?
Het college onderschrijft de achterliggende gedachte van het plan en ziet ook de potentie
voor Baarle als toeristische gemeente, denk bijvoorbeeld aan het gebruikt van de Baarle City
Guide-app. Tegelijkertijd merkt het college op dat op een aantal openbare plaatsen
(gemeentehuis, CCB-gebouw, bibliotheek) al gratis wifi beschikbaar is. Tevens blijkt uit het
WiFi4EU-plan dat de aanleg van de benodigde infrastructuur gesubsidieerd wordt, maar de
internetverbinding (logischerwijs) niet. Er zal dus ook gekeken moeten worden naar de
precieze voorwaarden en gevolgen van deze subsidie.

3. Bent u bereid om samen met de gemeente Baarle-Hertog te bezien welke openbare plaatsen
binnen beide gemeenten in aanmerking komen voor gratis wifi?

Indien de gemeenteraad in meerderheid aangeeft de mogelijkheden van het WiFi4EU-plan te
willen verkennen, is het college bereid om de vraag ook aan Baarle-Hertog voor te leggen.

4. Bent u bereid om samen met de gemeente Baarle-Hertog af te spreken dat beide
gemeenten, zodra de mogelijkheid daartoe is opengesteld, een subsidieaanvraag indienen?

Zoals uit het antwoord op vraag 3 blijkt, verwacht het college eerst een uitspraak van de
gemeenteraad. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2, zal ook verkend moeten
worden wat de precieze voorwaarden en gevolgen zijn van deelname aan dit plan. Zo kan er
een zorgvuldige afweging gemaakt worden.


5. Bent u bereid om, teneinde de verwevenheid van beide gemeenten te onderstrepen, met de
gemeente Baarle-Hertog af te spreken dat beide gemeenten hun subsidieaanvraag
tegelijkertijd indienen?

Zoals blijkt uit de antwoorden op de voorgaande vragen, is nog niet duidelijk of het mogelijk,
wenselijk of haalbaar is om een aanvraag in te dienen. Het college is vanzelfsprekend van
mening dat we bij een eventuele aanvraag zoveel mogelijk met Baarle-Hertog optrekken.

 

Bijlagen: 17ink20363 - Vragen CDA-Baarle-Nasssau over WiFi4EU 20160614

De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi in alle Europese gemeenten, voor zowel inwoners als bezoekers, op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea enz. Het plan heet WiFi4EU.
Om te beginnen (2017-2019) trekt de EU voor WiFi4EU een bedrag van120 miljoen euro uit. Daarmee subsidieert ze de installatie van geavanceerde wifi-apparatuur op centrale locaties.
Het lijkt het CDA een goede zaak om, zodra de mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie is opengesteld, bij voorkeur samen met de gemeente Baarle-Hertog, een subsidieaanvraag in te dienen. In verband hiermee stelt het CDA de volgende schriftelijk te beantwoorden vragen:

Vragen:
1. Bent u bekend met het WiFi4EU-plan?
2. Bent u van mening dat het, mede gelet op de toeristische functie van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, een goede zaak is aantal openbare plaatsen te voorzien van gratis wifi?
3. Bent u bereid om samen met de gemeente Baarle-Hertog te bezien welke openbare plaatsen binnen beide gemeenten in aanmerking komen voor gratis wifi?
4. Bent u bereid om met de gemeente Baarle-Hertog af te spreken dat beide gemeenten, zodra de mogelijkheid daartoe is opengesteld, een subsidieaanvraag indienen?
5. Bent u bereid om, teneinde de verwevenheid van beide gemeenten te onderstrepen, met de gemeente Baarle-Hertog af te spreken dat beide gemeenten hun subsidieaanvraag tegelijkertijd indienen?

Baarle-Nassau, 14 juni 2017

Cees de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.