28 september 2015

CDA Baarle-Nassau: krachtig geluid tegen vuurwerkopslag

Voorbereidingsbesluit verhindert vuurwerkopslag.

Dat een Belgische ondernemer op het adres Kapelstraat 7a te Baarle-Nassau in twee bunkers 2x5.000 kilogram consumentenvuurwerk wil gaan opslaan, is niet tegen te houden. Het college van Burgemeester en Wethouders staat met zijn rug tegen de muur, want wettelijk gezien moet de gevraagde vergunning worden verleend.  Gelukkig blijft dit een uitzondering, want het bestemmingsplan Dorpen wordt aangepast.

Gedwongen beschikking

In de raadsvergadering van 23 september j.l. heeft het CDA bij monde van Geert Ulijn vragen gesteld over de verplichting om de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen en over de consequenties als het college zich daar niet aan houdt. Uit het antwoord van wethouder Van Cranenbroek werd duidelijk, dat het verlenen van een omgevingsvergunning een zogenaamde gebonden beschikking is. Dit houdt in, dat een vergunning moet worden verleend wanneer is voldaan aan de in het geldende bestemmingsplan gestelde eisen. Wordt de aangevraagde vergunning niet verleend, dan kan de rechter de gemeente dwingen om alsnog een vergunning te verlenen. En de aanvrager van de vergunning kan een schadeclaim neerleggen bij de gemeente.

Toezeggingen van B&W

Het college van B&W heeft in reactie op de vragen van het CDA een aantal belangrijke toezeggingen gedaan met betrekking tot de vuurwerkopslag op het adres Kapelstraat 7a. Toegezegd werd dat met grote regelmaat en in het bijzonder in de maanden november en december onaangekondigde controles zullen plaatsvinden. Gecontroleerd zal worden of de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk de toegestane hoeveelheid van 2x5.000 kilogram niet overschrijdt. Bij die controles zal ook worden nagegaan of uitsluitend Nederlands of in Nederland toegelaten consumentenvuurwerk is opgeslagen. Verder zal worden gecontroleerd of vanuit de opslagplaats vuurwerk wordt verkocht en/of geleverd en of het vervoer van het vuurwerk naar en van de opslagplaats in overeenstemming is met de daarvoor geldende eisen. Geert Ulijn vroeg ook of het college kon toezeggen dat de vergunning zou worden ingetrokken bij de eerste vastgestelde overtreding. “Er zal in elk geval worden gehandhaafd. De aard van de handhavingsmaatregel hangt af van de zwaarte van de overtreding”, antwoordde wethouder Van Cranenbroek op deze vraag.

Bestemmingsplan

Met haar laatste vraag wilde het CDA voorkomen dat ook in de toekomst nog vergunningen voor vuurwerkopslag zouden moeten worden verleend. Deze vraag luidde: “Kunt u toezeggen dat het bestemmingsplan Dorpen zodanig zal worden gewijzigd dat opslag van en handel in vuurwerk in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn?”. Ook de andere fracties bewezen begrip te hebben voor de door het CDA verwoorde bezorgdheid van de inwoners van onze gemeente. Het voorstel van het college van B&W om een voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan Dorpen te nemen werd met algemene stemmen aangenomen. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van opslag van vuurwerk en bevat een verbod om het gebruik van gronden of panden in het plangebied te wijzigen. Vergunningaanvragen voor de opslag van vuurwerk moeten voortaan worden afgewezen. Dat is een mooi resultaat!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.