25 september 2015

Opslag vuurwerk niet te voorkomen? CDA Baarle-Nassau wil toezeggingen

Het CDA is nooit gelukkig geweest met het feit dat Baarle grote aantrekkingskracht uitoefent op liefhebbers van vuurwerk. Daar zijn de nodige risico’s aan verbonden. Vooral in de laatste maanden van het jaar worden de diverse verkooppunten zeer regelmatig bevoorraad. De met vuurwerk geladen wagens rijden dan af en aan. Omwonenden en veel andere Baarlenaren vinden dat daar een einde aan moet komen.

Coalitieprogramma

CDA, Fractie Ulicoten en Vooruitstrevende Partij Baarle hebben goed begrepen wat onder de bevolking leeft. In hun coalitieprogramma hebben zij de vuurwerk-problematiek meegenomen. Daarin staat: ‘Verkoop van vuurwerk binnen de bebouwde kom brengt – vooral in de periode voor de jaarwisseling – veel grensoverschrijdend vervoer van vuurwerk met zich mee. Wij willen de daaraan verbonden risico’s zoveel mogelijk beperken door (grootschalig en/of veelvuldig) transport van vuurwerk in woonwijken en door straten in onze gemeente te verbieden.‘ 

Vuurwerkopslag

Wij schrokken behoorlijk toen we hoorden dat een Belgische ondernemer op het adres Kapelstraat 7a te Baarle-Nassau maximaal 10.000 kilogram vuurwerk wil gaan opslaan. Wij hebben begrepen dat het college van Burgemeester en Wethouders met zijn rug tegen de muur staat: wettelijk gezien moet de gevraagde vergunning worden verleend.  Dit, omdat het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan Dorpen de opslag van vuurwerk mogelijk maakt. Wij tekenen daarbij aan dat de destijds verantwoordelijke wethouder de raad daar op had moeten wijzen.

CDA wil actie

Het CDA is van mening dat de opslag van vuurwerk binnen onze gemeente niet wenselijk is en zo enigszins mogelijk moet worden tegengegaan. In de raadsvergadering van 23 september heeft het CDA daarom een aantal vragen gesteld over de verplichting om de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen en de consequenties als het college zich daar niet aan houdt. Zoals u hieronder kunt zien, heeft Het CDA ook gevraagd om regelmatig en streng te controleren of de betreffende ondernemer zich aan de voor hem geldende regels houdt. Bovendien wil het CDA een herziening van het bestemmingsplan Dorpen, zodat in de toekomst opslag en verkoop van vuurwerk niet meer mogelijk is.

Vragen aan B&W 

1. Is het verlenen van een omgevingsvergunning een zogenaamde gebonden beschikking, wat inhoudt dat de vergunning moet worden verleend als de te vergunnen activiteit voldoet aan de in het bestemmingsplan Dorpen gestelde eisen? 

2. Hoe groot acht u de kans dat bij weigering van de omgevingsvergunning de gemeente door de rechter zal worden gedwongen om het weigeringsbesluit te herzien?

3. Hoe groot acht u de kans dat weigering van de omgevingsvergunning zal leiden tot een schadeclaim van de aanvrager van de vergunning?

4. Kunt u toezeggen dat met grote regelmaat en in het bijzonder in de maanden november en december onaangekondigd zal worden gecontroleerd:

a. of de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk de toegestane hoeveelheid van 2x5.000 kilogram niet overschrijdt?

b. of uitsluitend Nederlands respectievelijk in Nederland toegelaten consumentenvuurwerk is opgeslagen?

c. of het vervoer van het vuurwerk naar en van de opslagplaats in overeenstemming is met de daarvoor geldende eisen? en

d. of vanuit de opslagplaats vuurwerk wordt verkocht en/of geleverd aan cliënten?

5. Kunt u toezeggen dat bij de eerste vastgestelde overtreding tot intrekking van de verleende vergunning zal worden overgegaan?

6. Kunt u toezeggen dat het bestemmingsplan Dorpen zodanig zal worden gewijzigd dat opslag van en handel in vuurwerk in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.