02 juni 2015

Onze burgemeester weet wat zij wil

In haar speech aan het eind van de drukbezochte installatievergadering op maandag 1 juni liet burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf zien wat zij is: een vrouw met een warm hart, een vrouw met een duidelijk doel voor ogen en - vooral - een vrouw, die van aanpakken weet. Zij maakte duidelijk wat onze gemeente van haar mag verwachten. Lees het in haar speech.

Geachte commissaris van de Koning, collega-burgemeesters, vertegenwoordigers uit de Nederlandse en de Belgische regio, leden van raad en college van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, oud-collega’s en nieuwe collega’s, familie en eenieder hier vandaag aanwezig,

Geachte dames en heren, 

Aan mij nu de eer om als kersverse burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau voor de eerste maal officieel het woord tot u te richten. En ik kan u zeggen, dat voelt heel bijzonder en op de allereerste plaats wil ik aangeven dat ik het een eer en een voorrecht vind dat ik vanaf vandaag de ambtsketen van deze prachtige gemeente mag dragen.

Baarle-Nassau, een gemeente waar ik al sinds mijn jeugd regelmatig vertoefde: met de ponyclub en rijvereniging op kamp in het prachtige buitengebied of later op toertocht met de motor genieten op één van de gezellige terrassen die het centrum rijk is. Een prachtige én bijzondere gemeente, met een landelijk karakter en een sterke sociale cohesie, waar mensen hard werken maar ook Bourgondisch genieten. Een gemeente met een mooi toeristisch-recreatief profiel en last but not least, het grensoverschrijdende karakter en het unieke van de enclavesituatie. Een gemeente waar ik als mens warm van wordt, maar ook een gemeente die de bestuurder in mij meer dan aanspreekt !

Immers, meer dan genoeg bestuurlijke uitdagingen in het algemeen om daar de spreekwoordelijke schouders onder te zetten, zoals o.a. het waarborgen van de leefbaarheid in de drie kernen Baarle Nassau, Ulicoten en Castelré, maar zeker ook de uitdaging in relatie tot de discussie die speelt in het kader van bestuurskracht, zodat de gemeente Baarle-Nassau ook in de toekomst zelfstandig zál en kán blijven. Met daarnaast de noodzaak om de samenwerking met zustergemeente Baarle-Hertog optimaal vorm en inhoud te geven.

Daarbij is het een open deur dat Nassau en Hertog samen een absoluut uniek stukje Europa vormen: twee gemeenten, twee landen, maar één Baarle ! De banieren in het centrum met de tekst “Samen zijn we Baarle” kunnen het wat mij betreft niet beter verwoorden. Natuurlijk is die verwevenheid naast uniek ook ingewikkeld, gezien de verschillen in wetgeving, bevoegdheden, geldstromen en cultuur. Waarnemend burgemeester Braam sprak zelfs over een Gordiaanse knop die lastig te ontwarren zou zijn, waarbij ik het echter vooral als “een boeiende en een interessante uitdaging van formaat” zou willen betitelen.

Toen dan ook bekend werd dat de vacature voor een nieuwe burgemeester opengesteld zou gaan worden, als opvolger van de waarnemend burgemeester, was mijn belangstelling dan ook meer dan gewekt. Sinds 2010 was ik met enorm veel plezier en passie werkzaam als wethouder en locoburgemeester in de gemeente Zundert, maar wat zou het een prachtige vervolgstap zijn om het burgemeestersambt in de gemeente Baarle-Nassau in te mogen gaan vullen. Ik bleek echter helaas zeker niet de enige te zijn die het burgemeestersambt in deze bijzondere gemeente ambieerde. Maar liefst 32 kandidaten hadden belangstelling, zo schreef de krant.

Met gepaste bescheidenheid ben ik het traject dan ook ingegaan, alhoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het van meet af aan GOED voelde. 

Allereerst was daar natuurlijk de inhoudelijke verkenning van de politiek-bestuurlijke dossiers, maar ook de hernieuwde verkenning van Baarle-Nassau, met een frisse blik alsof we er nog nooit eerder geweest waren en om vooral ook te bezien of het ook echt bij ons als gezin zou gaan passen, voelde prima. Voor mij een ontzettend belangrijk gegeven, aangezien de stap die ik zo graag wilde gaan zetten, grote impact zou hebben op ons totale gezin. Het burgemeesterschap is immers een 24/7 job. Je gaat niet alleen het burgemeesters-ambt uitoefenen, maar je tevens ook vestigen in de betreffende gemeente en wordt samen met je gezin onderdeel van de gemeenschap.

Mijn enthousiasme werd nog verder aangewakkerd door de gesprekken die ik met de Vertrouwenscommissie mocht hebben. Ik kijk daar heel plezierig op terug. De commissie had zich uitstekend voorbereid en sneed boeiende, stevige thema’s en dilemma’s aan. En niet onbelangrijk, de klik was van meet af aan voelbaar. Voor mij een belangrijke graadmeter, want samenwerken is uiteraard inhoud, maar ook de persoonlijke connectie telt. Daarbij is het zogenaamde onderbuikgevoel, wat zich niet altijd laat vangen in een theoretische bewoording, een belangrijke indicatie. 

Het was dan ook fantastisch om op 22 april het bericht te krijgen dat ik zou worden voorgedragen als burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau. Het daaropvolgende felicitatiebezoek van de Baolse delegatie was de start van een bijzondere en feestelijke tijd. De steun en de ontelbare reacties op mijn voordracht waren absoluut hartverwarmend ! Naast feestelijk was het echter ook turbulent in huize De Hoon, immers op 1 juni was de installatie al voorzien. Slechts een 5 ½ week te gaan alvorens ik de ambtsketen in ontvangst zou mogen gaan nemen. De tijd voor de nieuwe uitdaging was echter absoluut daar! Met alle enthousiasme werd de blik op Baarle-Nassau gericht en daarbij tegelijkertijd ook alle aandacht voor een zorgvuldig vertrek uit de gemeente Zundert, alwaar nog slechts een luttele 72 uur geleden mijn afscheidsreceptie plaatsvond. Na een overweldigend en warm afscheid neem ik prachtige herinneringen en ervaringen mee uit mijn tijd in de gemeente Zundert en is met de installatie van vanavond nu de focus volledig gericht op de invulling van het bijzondere burgemeestersambt.

Zoals eerder werd aangehaald, wacht mij geen gemakkelijke taak, maar in mijn beleving wel een uitermate interessante! Expliciet wordt verwezen naar de totstandkoming van de ambtelijke fusie. Met het oog op het verminderen van de ambtelijke kwetsbaarheid heeft de gemeente Baarle-Nassau gekozen voor ambtelijke samenwerking met buurgemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Ik kijk uit naar de verdere vorming van deze ambtelijke samenwerking, waarbij tevens de bestuurlijke contacten van wezenlijk belang zijn, maar wat dat betreft alle vertrouwen. 

Tegelijkertijd wil ik echter zeker niet onvermeld laten dat ik mij terdege realiseer dat daarbij de borging van de zo belangrijke samenwerking met Baarle-Hertog een essentieel aandachtspunt is en blijft! Niet alleen burgemeester Leo van Tilburg van Baarle-Hertog breekt een lans voor die samenwerking. Ook ik zou daar een uitroepteken achter willen zetten, want de wenselijke versterking van de bestuurskracht vraagt inderdaad zeker ook om een doorontwikkeling van de samenwerking tussen Nassau en Hertog. Er is eerder gesproken om te bezien of er gekomen kan worden tot de vorming van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam, eventueel zelfs als een opmaat naar een zogenaamde ”Europese Gemeente”. Die verkenning zou ik graag met spoed op willen pakken. Laten we met elkaar, Nassau en Hertog, bezien welke mogelijkheden en welke beperkingen hierin liggen. Met als doel om een heldere stip aan de horizon te benoemen voor de toekomst. We gaan heldere wijn schenken en hierin is een cruciale rol weggelegd voor mij als nieuwe burgemeester. Een rol die ik zeer serieus neem en ik zal op korte termijn als burgemeester van Nassau met alle plezier een afspraak maken om samen met mijn collega van Hertog hiertoe een concrete marsroute uit te stippelen. Hierbij wil ik zeker ook gebruik maken van de handreiking die reeds eerder gedaan is, zowel door de provincie Noord-Brabant als de provincie Antwerpen, om dit proces te ondersteunen.

Van meet af aan sprak het appel wat middels genoemde uitdagingen wordt gedaan op de nieuwe burgemeester mij zeer aan. Ik zal daarbij opkomen voor de belangen van de gemeente Baarle-Nassau, maar zal zeer zeker ook oor en oog hebben voor de goede verstandhouding met de buurgemeenten en in het bijzonder met zustergemeente Baarle-Hertog ! En het doet mij deugd dat ook de vertrouwenscommissie in haar oordeel meende in mij een bruggenbouwer, belangenbehartiger en boegbeeld te vinden. Met alles wat ik in mij heb, zal ik dat vertrouwen niet beschamen.

Ik herhaal hierbij wat ik in mijn bestuurlijk verleden in Zundert ook regelmatig placht te zeggen: “Als je samen ergens in gelooft en er gezamenlijk de schouders eronder zet, is niets onmogelijk”. Laten we daarbij vooral zoeken naar datgene wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt. Zonder echter de verschillen die er nu eenmaal zijn en zullen blijven onder het spreekwoordelijke tapijt te poetsen, maar deze juist te onderkennen en te erkennen omdat ze nu eenmaal onze identiteit bepalen en ons maakt tot dat wat we zijn, waarin we ons juist onderscheiden van de spreekwoordelijke “rest van de wereld”. Iets wat overigens niet alleen geldt voor de samenwerking met de genoemde buurgemeenten en zustergemeente, maar zeker ook voor de samenwerking zoals we die kennen in de Regio West Brabant, waar negentien gemeenten de krachten bundelen op de thema’s economie, ecologie en leefbaarheid.

Daarnaast mag u ook het nodige verwachten van uw nieuwe burgemeester als zijnde voorzitter van college en raad. Hierbij hecht ik aan duidelijke en open communicatie vanuit wederzijds respect, met een heldere focus op te bereiken resultaten. Ik zie uit naar de samenwerking binnen het college. Alle vertrouwen daar overigens in, aangezien de huidige collegeleden geen onbekenden voor mij zijn vanuit de contacten binnen de West-Brabantse samenwerking. Als voorzitter van de gemeenteraad zal ik daarnaast, zoals men dat pleegt te zeggen, “boven” de partijen staan en zal ik mede bewaken dat alle partijen, coalitie en oppositie, dusdanig gefaciliteerd zullen worden dat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

En dan, last but not least, mag ik vanaf vandaag ook de “burgermoeder” zijn van de inwoners van deze mooie gemeente. Eén van de prachtige facetten van het burgemeestersambt. Vanaf deze plaats wil ik graag aangeven aan “ONZE” inwoners, zoals ik dat nu mag zeggen, dat ik uitkijk naar de ontmoeting met eenieder hier woonachtig. Er is inmiddels een introductieprogramma voorbereidt, maar ook daarbuiten zult u mij zeker aantreffen op een van de activiteiten die de komende tijd in Baarle, Ulicoten of Castelré plaats gaan vinden. Alle gelegenheid dus om nader kennis met elkaar te maken en ik nodig eenieder daar graag van harte toe uit ! 

Dames en heren, het moge u duidelijk zijn dat voor u een nieuwe burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau staat die popelt om aan de slag te gaan. Dat enthousiasme wordt overigens gedeeld door mijn echtgenoot en kinderen. Ik ben hen hier oprecht dankbaar voor, aangezien ik deze stap niet zonder hen zou kunnen en willen maken! 

Voor mij en mijn gezin is deze installatie een bijzondere en gedenkwaardige gebeurtenis, maar ook voor de gemeente Baarle-Nassau, aangezien met het benoemen van een nieuwe burgemeester ook impliciet de steun voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle-Nassau wordt onderstreept. Daarnaast schrijft Baarle-Nassau geschiedenis, in de zin dat op 1 juni 2015 de eerste vrouwelijke burgemeester is benoemd. Dat laatste zeg ik met een knipoog naar alle aanwezige dames, waarbij ik mij tevens graag laat inspireren door Amalia van Solms. Zoals wordt beschreven in het prachtige boekwerkje ”Typisch Baarle, de puzzel uitgelegd”, heeft zij voor Baarle en de enclavegeschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Een vrouw die de haar bestuurstaken met daadkracht op zich heeft genomen en die vooral deed waar ze voor stond!

Dames en heren, ik kom tot een afronding met woorden van dank.

Dank aan de gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank ook voor de mooie woorden door diverse sprekers uitgesproken. Dank aan al diegenen die deze avond hebben voorbereid of hier op welke wijze dan ook een bijdrage aan hebben geleverd en dank aan u allen voor uw aanwezigheid hier vanavond.

Ik hoop u zo dadelijk nog persoonlijk te ontmoeten tijdens de zogenaamde informele bijeenkomst en ik zie uit naar onze samenwerking in de toekomst, op welke wijze dan ook !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.