09 oktober 2022

Vragen over huisvesting statushouders in Bozlust

Nederland wordt momenteel geconfronteerd met een grote toeloop van mensen die zich in Nederland willen vestigen of tijdelijke huisvesting zoeken. Door de sterk overspannen huizenmarkt is er een fors gebrek aan (sociale huur)woningen voor vele inwoners in Nederland. Voor starters (zowel koop als huur) en doorstromers (ook ouderen) is het erg moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. Gemeentes in Nederland krijgen het dringende en dwingende verzoek om te kijken naar huisvestingsmogelijkheden.

Bergen op Zoom heeft in Bozlust een tijdelijke locatie (voor maximaal 2 jaar) gevonden waar 60 tot 80 vergunninghouders gevestigd kunnen worden. Op 26 september is er een infoavond geweest voor omwonenden. Vanuit gemeente is er tekst en uitleg gegeven waarom er voor de locatie Bozlust is gekozen.

Kleine toezeggingen zoals een clubje omwonenden als aanspreekpunt en een evaluatie over een half jaar klinken mooi maar dekken in deze niet de lading. Met name omwonenden zijn op zoek naar een direct aanspreekpunt in geval van calamiteiten. Een alarmnummer is niet voldoende. Waarom is voor deze locatie gekozen? 

Daar waar de gemeente dit ziet als mooie locatie om deze mensen op te vangen zijn omwonenden, belanghebbenden en ook de alliantie CDA/V-BoZ! toch met vragen achtergebleven. Daarom hebben Sander Siebelink, Gerard van de Watering (beiden V-Boz!) en Stefaan Verheugt (CDA) namens de alliantie CDA/V-BoZ! de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Er is een afspraak gemaakt met een eigenaar, waarmee de gemeente al een jaar in een handhavingstraject zit i.v.m. illegale bewoning van de huisjes en appartementen. Eigenaar heeft zichzelf aangeboden bij het COA en geeft verhuur nu uit handen aan een derde partij en draagt totaal geen verantwoording. Verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente verwijst naar Vluchtelingenwerk en een telefoonnummer in geval van calamiteiten. Gaat dat werken?
  2. Locatie ligt in een buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom wat bekend staat als toeristische trekpleister, maar ook als omgeving waar        veelvuldig gedeald wordt in de donkere uren. Handhaving is nu al lastig, wij vinden dat de omwonenden en mogelijke tijdelijke bewoners hier recht op hebben. De aanwezigheid van tijdelijke bewoners kan als een magneet werken op mensen die heel andere bedoelingen hebben.Hoe gaat de gemeente zorg dragen voor een veilige omgeving?
  3. Voor de locatie Bozlust en Natuurpodium is expliciet omschreven "recreatief” Dit is bij de verkoop van Stayokay zelfs op papier gezet. In het verleden is de locatie, toen nog Klavervelden, gebruikt voor tijdelijke opvang van Vluchtelingen. Wordt dit nu in nieuwe omgevingsvergunning tenietgedaan? Ook dit kan men zien als precedentwerking in latere situaties. De betrokken ambtenaar van de gemeente raadde een bezwaarprocedures zelfs af omdat de rechter deze “zo van tafel veegt” omdat het belang van de Vergunninghouder voorop staat. Vindt u dit een gezonde situatie?
  4. Zeker in de weekenden is het erg druk met verkeer in de directe omgeving van Bozlust, veel fietsers, auto's bezoekers klimbos etc. Ook is aangegeven dat de vergunninghouders 3 maal per week naar Nederlandse les gaan is dit op locatie of elders? De kinderen gaan ook naar school (wereldwijs en basisonderwijs) hoe gaan deze kinderen naar de scholen komen in de wijken? Met de fiets, met een heleboel gevaarlijke oversteekplaatsen? Hoe gaan de mensen in ons centrum geraken om naar bijvoorbeeld de markt of winkels te gaan?
  5. Er wordt door de betrokken ambtenaar steeds naar Vluchtelingenwerk verwezen, we weten allemaal hoe de werklast bij COA en de IND is. Is de gemeente er gerust op dat dit goed ingeregeld is voor deze mensen op deze locatie?
  6. Vindt de gemeente, in het kader van goed gastheerschap, dat het wenselijk is om gezien de locatie een loket in te richten op de locatie als aanspreekpunt voor zowel de tijdelijke bewoners als omwonenden?
  7. Welke rol speelt Stadlander in de huisvesting en in aansluiting hierop; wij krijgen als raad weinig informatie van Stadlander over de uitbreiding van hun woningvoorraad. Komt Stadlander zijn prestatieafspraken wel na, zeker om dat er grote tekorten zijn voor onze eigen inwoners?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.