31 oktober 2019

Algemene beschouwingen CDA Bernheze Begroting 2020

Algemene beschouwingen CDA Bernheze Begroting 2020

Voorzitter, collega’s, belangstellenden hier aanwezig en ook degene die thuis aan het luisteren zijn,

Voor ons ligt de begroting van 2020, een doorkijk op hoofdlijnen hoe het Bernheze zal vergaan in het komend jaar. Het college heeft een mooie stap gemaakt om de betrokkenheid van de burger te vergroten, door “de begroting in één oogopslag”, te publiceren in de MooiBernheze Krant. CDA Bernheze spreekt dit erg aan.

De begroting roept nog steeds een aantal vragen op, vaak door het ontbreken van het doel en de manier om het doel te bereiken. CDA Bernheze wil graag een volgende stap maken, ook in onze rol als controlerend orgaan. We willen verder met het moderniseren van onze begroting en we streven naar een begroting waarin het eenvoudig is om te toetsen op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. De eerder verkende Duisenberg methode zou hiervoor een optie kunnen zijn. En wat ons betreft kunnen we dan in één moeite door naar het werken met ‘global goals’ in navolging van de in mei aangenomen motie. Een mooie uitdaging om dit raadsbreed op te pakken.

Voor nu zien we als CDA Bernheze, ondanks de winstwaarschuwing, een meerjarig sluitende begroting. Dat stemt ons positief. We vinden het daarnaast belangrijk om zorgvuldig met onze reserves om te blijven gaan. Op de lange termijn willen we blijven investeren, ook als de tijden even wat minder zijn.

We kunnen verder met een duidelijke en positieve koers met ruimte om op regionale en lokale thema’s in te zetten. Thema’s die aandacht verdienen zijn onder andere eenzaamheid en armoede, via één loket toegang tot ons sociaal domein, leefbaarheid voor onze kernen en ons buitengebied, maar ook thema’s als wonen en toerisme. De verschillende thema’s zitten in verschillende fases, van onderzoek tot realisatie. Een aantal voor CDA Bernheze belangrijke thema’s wil ik graag toelichten.

Eenzaamheid, we hebben er als CDA laatst een thema bijeenkomst over gehouden Het is iets dat ons allemaal raakt, of kan raken. Wij bieden u dan ook graag de oogst van deze avond aan. Heldere bevindingen en duidelijke adviezen, om aan de slag te gaan met de bestrijding van eenzaamheid. Deze zijn goed te gebruiken als input bij de startnotitie. Ook het sportakkoord kan een positieve invloed hebben op de bestrijding van eenzaamheid bij jong en oud, immers sport verbroederd.

We wachten met smart op de implementatie van de integrale toegang van het sociale domein, een absolute must volgens CDA Bernheze. Dit loket zorgt ervoor dat als je hulp nodig hebt in Bernheze, je op één plek terecht kunt. Wij zullen dan ook een motie indienen die oproept tot het verder versterken van de samenwerking bij zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties.

Als CDA Bernheze hebben we leefbaarheid in onze gemeenschap hoog in het vaandel staan, voor zowel onze dorpen als ons buitengebied. We kunnen ons dan ook vinden in de voorgestelde aanpak van de centra in Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther. Geef Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther een veilige doorgang door het centrum, passend bij het dorp, met aandacht voor veiligheid, groen en behoud van een dorps karakter. Een ontwikkeling die in overleg met de eigen inwoners dient te gebeuren. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de doorgang door Nistelrode. Een verdere aanpak laat nog op zich wachten terwijl de verkeersdruk toeneemt en de veiligheid verder in het gedrang komt. Wij verzoeken u om de aanpak van de verkeersveiligheid in Nistelrode , in de perspectiefnota van 2021 naar voren te halen.

CDA Bernheze blijft aandacht vragen voor passende woningbouw in alle dorpen, het geactualiseerde woningbouwbeleid biedt daar wat ons betreft de juiste handvatten voor. Meer bouwen naar behoefte, met name voor senioren en starters.

Ons buitengebied verdient aandacht, vooral daar waar het gaat om de betrouwbare overheid en de ondersteuning van agrariërs bij het voorkomen van ondermijning. We vinden zichtbaarheid van de politie hierin belangrijk en maken ons ook zorgen over de toenemende aanrijtijden van de hulpdiensten. Ook hier is waarborgen van een goed leefklimaat belangrijk. In de krant hebben we onlangs allemaal kunnen lezen dat agrariërs banger zijn voor de overheid dan voor de criminelen. Het is belangrijk om het vertrouwen te herstellen.

Er verandert momenteel veel in ons Bernhezer buitengebied. Sommige boerenbedrijven stoppen of veranderen hun koers. Ook ontstaat er andere bedrijvigheid. Het hanteren van de Ja tenzij gedachte, sprekend uit de omgevingswet, is daar een belangrijke factor in. We moeten kansen en mogelijkheden bieden voor ondernemers in het buitengebied. Juist voor diegene die om willen of om moeten schakelen.We zijn al bezig met de omgevingswet, maar CDA Bernheze ziet graag dat we kort op de transitie blijven zitten..

Ook de ontwikkelingen met betrekking tot Heesch West komen nu in een volgende fase. Gezien de opmerkingen van de Commissie m.e.r. vragen we ons wel af of de eerder genoemde planning nog realistisch is en welk effect dit op de begroting heeft. Daarnaast hebben we wat zorgen over de toename van het verkeer. De uitkomsten van uw onderzoek over de toename van het verkeer op de Cereslaan, bevreemden ons. Ook zetten we vraagtekens bij de mogelijke komst van categorie 5 bedrijven op het bedrijventerrein. Wij vernemen graag van het college welke kaders hierbij gehanteerd gaan worden.

De Maashorst is onderdeel van één van onze strategische thema’s, toerisme en recreatie. In de begroting staan voor 2020 structurele kosten opgenomen. Omdat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld om willen gaan, willen we als CDA Bernheze wel in positie blijven als het gaat over de Maashorst en dus op hoofdlijnen de regie houden. Het zou wat CDA Bernheze betreft zo kunnen zijn dat de bijdrage meer richting ondersteuning van educatie, ondernemerschap en onderhoud van recreatieve voorzieningen gaan. Uiteraard vanuit ons standpunt dat onze inwoners veilig en vrij van het gebied gebruik kunnen maken.

We zijn kritisch ten aanzien van AgriFood Capital. Een programma dat inmiddels een aantal jaren draait. Inclusief de bijdrage van Bernheze al met al een behoorlijke begroting. Voor CDA Bernheze zijn de resultaten te weinig zichtbaar en er speelt zich wellicht veel buiten Bernheze af. Als we er al iets van horen, ligt de nadruk met name op food, niet op agri. Dit terwijl juist in de regio van oudsher de combinatie het verhaal sterk moet maken. We zien graag dat AgriFood meer uit haar schulp kruipt. Een goede analyse van de resultaten en evaluatie komt de doeltreffendheid en doelmatigheid ten goede en kan mogelijk leiden tot meer projecten in en voor Bernheze.

CDA Bernheze ziet ook graag aandacht en budget voor het op peil houden van de ambtelijke organisatie. Die bepaalt namelijk de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op een adequate en professionele opvolging van vragen en diensten. De tijd waarin we leven vraagt een proactieve organisatie met een moderne communicatie.

We staan als gemeente Bernheze samen met de regio voor een grote opgave op het gebied van de Regionale Energie Strategie (RES). De tijd van inventariseren is bijna voorbij en er zal regionaal tot actie overgegaan moeten worden. Zeker als we zelf mede aan het stuur willen blijven zitten. We zullen als Bernheze ook offers moeten brengen. Wij willen dit gepaard laten gaan met ambitieuze, maar wel reële en betaalbare doelen. Niets doen is wat ons betreft geen optie.

Afgelopen jaar hebben we regionaal, maar zeker ook gemeentebreed veel hinder ondervonden van de eikenprocessierups. Dit hebben we eerder besproken, maar voor CDA Bernheze telt een gewaarschuwde gemeente voor twee. Voor het geval dat het huidig budget niet afdoende is om preventief meer aan bestrijding te kunnen doen, wil CDA Bernheze daar wel budget voor vrijmaken. Met name op plaatsen waar kinderen spelen en sporten moet er alles aan gedaan worden om een situatie als afgelopen jaar te voorkomen.

De beperkte OZB stijging stemt tot tevredenheid, wel is er vanuit de afvalstoffenheffing een toename, omdat de kosten voor afvalverwerking zijn gestegen. Voor het CDA Bernheze is een toekomstbestendig beleid, passend bij de ambitie en kostenbewustzijn, essentieel. En daar dienen we met zijn allen in 2020 knopen voor door te hakken.

Één ding is zeker, bij alles wat ik genoemd heb hebben we elkaar nodig. Laten we samen werken aan ons mooie Bernheze.

Namens de fractie van het CDA Bernheze,

Erwin van Kessel Vice-fractievoorzitter CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.