12 december 2016

Sociaal domein overschot zorgbudget

Sociaal domein overschot zorgbudget

In de jaarrekening van 2015 zagen we dat, bij de transitieonderdelen en de daarmee gepaard gaande taken die door de gemeente moeten worden uitgevoerd, er 2,5 miljoen euro over was aan budgetten. Dit bedrag is beschikbaar gebleven voor het Sociaal Domein in Bernheze door toevoeging aan geoormerkte reserves. Deze reserves zijn ook hard nodig om tegenvallers op te kunnen vangen.

Echter nu 2016 bijna voorbij is laat de bestuur rapportage zien dat er opnieuw een enorm bedrag overblijft in ditzelfde domein. Dit keer 2,7 miljoen euro. Dit bedrag roept vragen op bij onze fractie. Hoe kan het dat er zoveel minder uitgegeven is dan begroot?

Als CDA hebben we samen met de SP op 3 november al een motie over dit overschot ingediend. We stelden dat er substantieel geld overblijft in het sociaal domein. Een onafhankelijk onderzoek medio 2016 is ingezet door de bijeenkomst overschot sociaal domein eind oktober 2016. Wij vinden dat de overschotten direct aan zorg besteed zouden moeten worden. Wij willen dat het college er op toeziet dat er voor 1 april 2017 een uitslag van genoemd onderzoek ter bespreking voorligt aan de raad. En dat het college komt met een concrete set aanbevelingen voor de besteding van zorggelden om te komen tot een maximaal volwaardige deelname van burgers aan de samenleving. Verder verwachten wij dat het college alles in het werk stelt om zorgmijding te voorkomen.

Het budget benutten aan directe zorg voor onze inwoners. Daar maakt het CDA in Bernheze zich hard voor.

Lidy van der Valk

Commissielid Maatschappelijke Zaken

CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.