17 januari 2019

CDA BEST WIL LAGERE LASTEN VOOR VERENIGINGEN

Op 18 december heeft de Eerste Kamer het belastingplan 2019 aangenomen. Onderdeeldaarvan is een wetswijziging van artikel 220f van de Gemeentewet. Deze wijziging houdt indat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaalbelang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goededoelen, het veelal lagere tarief voor woningen in rekening te brengen voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. De keuze isaan de gemeenten en het staat hen vrij om aanvullende voorwaarden te stellen voortoepassing van het lagere OZB-tarief.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels schriftelijk bij hetMinisterie van Financiën om meer duidelijkheid gevraagd over de uitleg en reikwijdte vanbetreffend wetsartikel om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de uitlegdaarvan. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wat onder ‘dorpshuizen’ en ‘sportaccommodaties’moet worden verstaan. Ook het CDA Best vindt deze verduidelijking noodzakelijk maar gaater van uit dat die binnen afzienbare tijd zal komen omdat de wet in 2019 in werking treedt.Vooruitlopend daarop heeft het CDA Best schriftelijke vragen aan het college gesteld. Wijstaan namelijk sympathiek tegenover deze wetswijziging omdat het ook onze gemeentewellicht mogelijkheden biedt om organisaties van maatschappelijk belang voor Best eenlager tarief voor de onroerendzaakbelasting (OZB) te laten betalen.Onze hoofdvraag aan het college is te komen tot een onderbouwde keuze (ook financieel) enom met betreffend voorstel naar de Raad te komen. Mocht e.e.a. meer tijd vragen danhebben wij het college gevraagd om dit onderwerp bij de Kaderbrief 2020 te betrekken.

Fractie CDA Best

(Marieke Gondrie, Henk van Kuik, Femke Vermeer (burgerraadslid) en Gaston Slagers)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.