01 februari 2018

Programma 2018-2022 CDA afdeling Best

 ‘ER ZIJN VOOR ELKAAR’ 

1. Inleiding

Het CDA Best is de grootste politieke partij in Best. Dit betekent dat veel inwoners zich kennelijk ook herkennen in het CDA- gedachtegoed. De essentie daarvan is:  

(1) Ons beeld van de mens

Wij vinden ieder mens uniek en van waarde; kwetsbaar en sociaal ingesteld. Daardoor komt hij het meest tot zijn recht in relatie met anderen. Hij probeert daarbij het beste uit zichzelf te  halen waardoor de afstand tussen mensen kleiner wordt gemaakt.  Het is een manier van leven die bijvoorbeeld inhoud krijgt door goed met anderen samen te  werken en te leven en zorg voor elkaar te hebben als de nood aan de man is. Solidariteit is  daarbij het uitgangspunt waarbij ook zelf verantwoordelijkheid moet worden genomen om te voorkomen dat een beroep moeten worden gedaan op de solidariteit van anderen. Als  iemand zijn talenten wel inzet maar dit niet toereikend is, dan mag iemand op hulp rekenen.  

(2) Ons beeld van de mens in de maatschappij.

Wij vinden dat de mensen in de maatschappij niet gelijk zijn maar wel gelijkwaardig. Wij  streven naar een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en waar onderlinge  verschillen gewaardeerd worden. Waar mensen een beroep mogen doen op elkaar en  waar vanuit solidariteit, onderling begrip, compassie en betrokkenheid verder gebouwd wordt  aan onze samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarbij iedereen naar vermogen zijn steentje bijdraagt. Een samenleving ook die het waard is om in  te leven, zowel nu als in de toekomst. Met respect voor mensen, dieren, milieu, natuur en  sociale infrastructuur. Daartoe zijn creativiteit en innovatie nodig, waarbij ambities in  de pas moeten lopen met de beschikbare middelen.  

(3) Ons beeld van de overheid

Wij vinden dat mensen en hun organisaties zoals scholen, verenigingen zelf een grote verantwoordelijkheid hebben waarbij ervan wordt uitgegaan dat wat ze zelf kunnen in  principe ook zelf doen. Als overheid moet je mensen de samenleving laten dragen, de ruimte geven en daar waar nodig steun bieden. Een betrouwbare en betrokken overheid die een  noodzakelijk bestaansniveau garandeert en die de veiligheid en de rechtszekerheid bewaakt.  Tevens is het een overheid die in goede balans ten aanzien van elkaars verantwoordelijkheden de burgers, bedrijven, verenigingen actief stimuleert en, waar nodig, faciliteert om met elkaar de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen met vertrouwen tegemoet te treden.  

De mensen die deze beginselen omarmen zijn vaak betrokken burgers die op hun manier een steentje bijdragen aan onze samenleving. Zij kijken vanuit hun oprechte verbondenheid met hun medemens naar elkaar om en hebben zorg voor elkaar. Zij zijn vaak dichterbij dan menigeen denkt. 

2. Het CDA-programma 2018-2022

Uitgangspunt bij ons programma is dat vanuit het CDA-gedachtegoed de problemen en uitdagingen worden benaderd en opgepakt. Daarbij zoeken wij actief de dialoog en gaan daar serieus mee om. Vooraf overal standpunten over innemen, dat is zoals mooie verkiezingsbeloften doen waarvan u en wij weten dat ze waarschijnlijk niet allemaal waargemaakt kunnen worden. We moeten het namelijk samen doen. Samen werken aan een toekomstbestendig Best waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is: een parel binnen de regio.    Daarom geven wij in ons programma voor de periode 2018-2022 alleen onze belangrijkste accenten aan.  

3. Onze belangrijkste accenten 

Het sociaal domein 

Belangrijke accenten zijn voor ons het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, meer hulp organiseren door en in de eigen omgeving en preventie. Mensen die het echt nodig hebben moeten kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Passende ondersteuning waarbij de mens centraal staat en niet het systeem. Waar een integrale benadering voorop staat vanuit het principe: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. Daarbij gaat het inhoudelijk vooral over het verbinden van onderwerpen als werk en inkomensvraagstukken, gezondheid, zorg, schulden, veiligheid, huisvesting en onderwijs. Innovatie en optimalisatie van de processen spelen daarbij een belangrijke rol alsmede ruimte voor professionals en de verschuiving van formele naar informele zorg. Gezamenlijk zullen we ons nog meer moeten richten op intensivering van het leren in de zoektocht naar de oplossingen in de leefwereld van onze inwoners.  

  1. Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg  

 Het CDA legt accent op de volgende onderwerpen.   

(a) Eenzaamheid onder ouderen 

Wij vinden dat eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen bestreden moet worden. Dit kan ook door initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de sociale samenhang, het versterken van buurtnetwerken en het stimuleren en faciliteren van ontmoeting en andere (vrijwilligers)initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals ‘Krachtenbundeling’ en ‘Samen Sterk in Best’. Ook initiatieven om mensen vitaal en mobiel te houden zoals bij het project TOM (Thuis onbeperkt mobiel) vallen hieronder.  

(b) Dementievriendelijke gemeenschap 

 Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente dementievriendelijk wordt en dat iedereen kan meedoen ongeacht beperking. Wij vinden daarom dat er vaart gezet moet worden achter het opstellen van een concreet plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Dit in samenwerking met alle betrokken partijen waaronder Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant, bedrijfsleven, zorginstellingen, platform dementie, maatschappelijke organisaties en burgers. Tevens stimuleren wij overige initiatieven die daartoe bijdragen.  

(c) Laaggeletterdheid 

Wij vinden dat proactief geïnvesteerd moet worden in het aanpakken van laaggeletterdheid (het beheersen van het lezen, schrijven, rekenen en het toepassen van informatie) Dit leidt onder andere tot een beter welzijn, een betere gezondheid, betere opleidingskansen en een beter economisch en arbeidsperspectief. Deze aanpak zien wij uitgewerkt in samenwerking tussen de gemeente Best samen met bestaande lokale en of regionale/landelijke organisaties waaronder Welzijn Best/Oirschot, CultuurSpoor en onderwijs- en zorginstellingen. Daarnaast maken wij ons er sterk voor dat er, gelijklopend met de digitalisering, alternatieven plus een goed functionerend vangnet moeten blijven voor onder meer laaggeletterden. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag. Samen moeten we er voor zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt. 

(d) Ouderenmishandeling 

 Wij vinden dat ouderenmishandeling in welke vorm dan ook voorkomen en bestreden moet worden. Daarbij denken wij onder meer aan intensieve voorlichting in het kader van preventie en vroegtijdige signalering zowel naar de senioren als naar vrijwilligers en beroepskrachten maar ook aan één meldpunt binnen onze gemeente. 

(e) Mantelzorg 

 Wij vinden mantelzorgers, jong en oud, van onschatbare waarde. De belasting van mantelzorgers neemt echter gestaag toe, waarbij overbelasting dreigt of al aan de orde is. Dat moet voorkomen worden. Naast de waardering (bijvoorbeeld mantelzorg compliment) stimuleren wij alle initiatieven die gericht zijn op het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Denk hierbij aan vormen van respijtzorg en dergelijke. Tevens vinden wij het belangrijk dat mantelzorgers (jong en oud) goed in kaart zijn gebracht waarbij speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Dit in verband met het brengen en houden van een goede balans tussen werk/school en mantelzorg. 

(f) Vrijwilligers 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn de stille kracht achter het sociale gezicht van onze gemeenschap. Wij vinden dat daar een goed subsidiebeleid bij past. Wij stimuleren en faciliteren ook nieuwe initiatieven die erop gericht zijn de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij stimuleren en faciliteren wij in dat kader ook opleidingen die daaraan bijdragen zoals onafhankelijke cliëntondersteuning. Tenslotte vinden wij dat de scheidslijn tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (informele zorg) en de formele zorg vaak flinterdun is. Daarom stimuleren wij initiatieven die bijdragen aan het leggen van goede verbindingen tussen die informele en formele zorg.   

(g) Stille armoede 

Wij willen dat de ‘stille’ niet onderkende en gemelde armoede concreet wordt aangepakt. Daarbij speciale aandacht voor kinderen. Intensieve inzet door voorlichting is een belangrijk instrument in het kader van preventie maar ook initiatieven gericht op het terugdringen van ‘stille’ armoede willen wij stimuleren en faciliteren.  

(h) Minimabeleid 

Best beschikt over een goed minimabeleid en dat hoort minimaal op hetzelfde niveau gehandhaafd te blijven. Binnen het minimabeleid vinden wij wel dat extra aandacht moet uitgaan naar de schuldenproblematiek van jongeren. Wij zetten in op preventieve maatregelen en tevens op het onderzoeken en vervolgens uitvoeren van maatregelen om jongeren die in de schulden zijn geraakt er weer bovenop te helpen.  

(i) Maatschappelijke participatie 

Wij vinden dat nog intensiever kan en moet worden samengewerkt tussen organisaties in de informele zorg onderling en in de formele zorg. Daarnaast vinden wij dat er beter aangesloten kan worden bij ontwikkelingen rondom het maatschappelijk meedoen en bewonersparticipatie. Initiatieven die leiden tot meer overheidsparticipatie in burgerinitiatieven willen wij stimuleren en faciliteren waarbij bureaucratische regels zoveel als mogelijk geschrapt worden onder het motto: minder overheid, meer samenleving. 

(j) Gewicht, alcohol en drugs 

Wij vinden dat obesitas onder vooral kinderen, alcohol misbruik onder jongeren en senioren verder moeten worden aangepakt. Daarbij speelt voorlichting een belangrijke rol speelt in het kader van preventie maar ook het zo vroegtijdig mogelijk signaleren om erger te voorkomen. Ons uitgangpunt ten aanzien van drugs is nog steeds het bestaande ‘zerotolerance’ beleid en het accent op preventie. 

   2. Wonen en zorg 

Wij vinden het belangrijk om speciale aandacht te schenken aan geschikt wonen voor inwoners met een mobiliteitsbeperking, waarvan een grote groep bestaat uit senioren en kwetsbare jongvolwassenen.  

Hierbij leggen wij de volgende accenten. 

(a) Het beschikbaar zijn en houden van geschikte woningen en woonvoorzieningen voor inwoners met een (mobiliteit-)beperking. Niet alleen aandacht bij nieuwbouw, maar ook bij aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Daarbij stimuleren en faciliteren wij initiatieven om senioren in de eigen woning te laten wonen. Een voorbeeld is de invoering van de Blijvers-lening maar ook (burger) initiatieven zoals ‘Wonen op z’n Best’.  

(b) Geschikt wonen voor vooral kwetsbare jongvolwassenen.  

(c) Het stimuleren van nieuwe wooninitiatieven, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen en waar zorg voor elkaar centraal staat.  

(d) Het stimuleren van initiatieven die erop gericht zijn dat het vastgestelde inclusief beleid ook praktisch wordt uitgevoerd zoals toegang tot alle openbare gebouwen, winkels, horeca etc. en de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen aldaar; 

(e) Het stimuleren van (burger) initiatieven die erop gericht zijn om de eigen kracht van mensen met een beperking te vergroten 

(f) Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een veilige, prettige en toegankelijke woon- en leefomgeving voor inwoners en vooral senioren en mensen met een (mobiliteits) beperking. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor seniorenbonden, het gehandicaptenplatform, woningbouwcorporaties en buurten.  

  

   3. Participeren naar Vermogen 

Hierbij leggen wij de volgende accenten. 

(a) Inwoners moeten zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien waarbij het uitgangspunt is dat iedereen werkt binnen zijn of haar mogelijkheden. Daarbij wordt uitgegaan van het op eigen kracht vinden van werk. Wie dat niet lukt, wordt passend ondersteund. Daarbij vinden wij dat de toegang tot ondersteuning laagdrempelig en integraal moet zijn en blijven.   

(b) Het verder stimuleren van maatschappelijke participatie waarbij uitkeringsgerechtigden maatschappelijk nuttige taken verrichten als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteuning, zeker in het licht van de grote behoefte aan vrijwilligers.  

(c) Met daadkracht inzetten om personen met een beperkt arbeidsvermogen zoveel als mogelijk aan het werk te helpen. De ingeslagen weg om dit in regionaal verband te organiseren binnen het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant moeten we zo mogelijk verder intensiveren. 

(d) De samenwerking in regionaal verband (gemeenten, UWV, werkgevers, onderwijs, SWbedrijven enzovoorts) met kracht voortzetten om werkzoekenden en vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar het vinden en behouden van werk te ondersteunen. 

   4. Jeugdzorg 

Hierbij leggen wij de volgende accenten. 

(a) Het sterk inzetten op preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun eigen netwerk.   (b) Het stimuleren van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarbij hoort onder meer het doorontwikkelen van de werkwijze van het Ondersteuningsteam Best (OTB).  

(c) Het stimuleren van initiatieven om de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden. 

(d) Het verder optimaliseren van de integrale aanpak en het bestrijden en verminderen van bureaucratie. 

(e) De regionale samenwerking, soms verplicht, soms vrijwillig, verder optimaliseren vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit. Een goed voorbeeld hiervan is: ‘Spoed voor Jeugd’.  

 

Onderwijs

Wij vinden dat een breed scala aan hoog kwalitatief onderwijs en onderwijsvoorzieningen een pijler is en moet blijven in de ontwikkeling van onze samenleving. Het accent ligt daarbij op de wisselwerking  en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en samenleving (bedrijfsleven, cultuur, zorg enzovoorts). Anticiperen op ontwikkelingen en innovatie vormen daarbij kernbegrippen.  

Veiligheid, leefomgeving en handhaving

Hierbij leggen wij het accent op de gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners en bedrijven voor veiligheid en leefomgeving. Wij stimuleren daartoe initiatieven die daar aan bijdragen. Knelpunten moeten worden opgepakt en waar nodig moet resoluut handhavend opgetreden worden.  

Duurzaamheid, milieu en groen 

Hierbij leggen wij de volgende accenten.  

 (a) Onze ambitie voor een energieneutraal en afval loos Best. Maximale samenwerking met stakeholders als Best Duurzaam, Bestse bedrijfsleven enzovoorts maar ook met gemeenten in de regio is noodzakelijk. Wij stimuleren lokale opwekking van duurzame energie en energiebesparingsprojecten en roepen op tot innovatieve ideeën. Wij zijn bereid om, waar nodig, extra te investeren in duurzaamheid en milieu. 

(b) Het zijn en blijven van Best als een groene poort tot het Groene Woud.   

(c) Het beschermen van onze inwoners tegen overlast van geluid en fijnstof inclusief houtrook. Voorlichtingscampagnes in het kader van preventie moeten daaraan bijdragen.  

(d) Eindhoven Airport: groei en economisch resultaat moeten naar onze mening altijd in balans zijn en blijven met de leefomgeving.  

 

Wonen 

De grootste opgave voor de komende jaren is dat er voldoende passende woningen voor jongeren en ouderen beschikbaar komen. Uitgangspunten daarbij zijn: vraaggericht, innovatief, milieuvriendelijk, duurzaam en betaalbaar. 

Hierbij leggen wij de volgende accenten.  

(a) het voldoen aan de groeiende vraag naar sociale huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen waaronder jongeren, kwetsbare jongvolwassenen, starters, statushouders en senioren. 

(b) Wij willen de mogelijke drempels die bestaan om leegstaande panden om te bouwen tot huisvesting voor jongeren en statushouders zoveel als mogelijk opheffen. 

(c) het voldoen aan de groeiende vraag naar uiteenlopende vormen van aangepast wonen zoals levensloopbestendig bouwen en het ‘verzorgd’ en ‘geschikt wonen’. Dit zowel voor wat betreft koop als huur. Daarbij ook speciale aandacht aan de ligging voor wat betreft nabijheid van voorzieningen zoals gezondheidszorg, dagbesteding evenals het stimuleren van initiatieven gericht op de aanwezigheid daarvan.  

(d) het met de woningbouwcorporaties prestatieafspraken maken over de realisatie van voldoende geschikte woningen in de sociale en middel dure huur. 

(e) het bevorderen en waar mogelijk tegengaan van scheef wonen.  

(f) Pas uitbreiding wanneer eerst lege plekken elders zijn opgevuld.  

 

Werken 

Het CDA wil een beter land doorgeven en kiest daarom in de komende jaren voor een stevige impuls op weg naar groei, innovatie en een duurzame toekomst. Op weg naar een duurzame toekomst hoort de groei naar een circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik hergebruikt worden. Afval wordt een grondstof met een nieuwe bestemming. Met onze innovatieve afvalbranche kunnen we leidend zijn in de beweging naar een circulaire economie. Dat levert ook nieuwe bedrijvigheid, ondernemerschap en werkgelegenheid op.  

Centrumontwikkeling

Hierbij leggen wij het accent dat het centrum een aantrekkelijk en bruisend centrum moet zijn en blijven. Een centrum waar inwoners en bezoekers graag komen om te winkelen en te verblijven en waar het prettig wonen is. Wij stimuleren initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.  

 Regionale samenwerking

Ons uitgangspunt is: wat goed is voor Best, is goed voor de regio en andersom. Regionale samenwerking, is voor Best als zelfstandige gemeente een ‘must’ om te komen tot een efficiënte en effectieve dienstverlening met maximaal maatschappelijk rendement voor onze samenleving. Innovatie en netwerksamenwerking vormen daarbij de motor. Daarbij is een belangrijk accent het terugdringen van bureaucratie en stroperige besluitvorming zonder afbreuk te doen aan democratische controle, transparantie en legitimatie.  

 Financiën

Accenten zijn voor ons een structureel sluitende meerjarenbegroting, een prudent financieel beleid, een passief grondbeleid, een goede risicobeheersing en dito management en een goed weerstandsvermogen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.