Gemeenteraadsverkiezingen 2014

CDA Best voor 2014-2018

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013

 

Inleiding

 

Het landelijke CDA heeft een zevental principes gelanceerd, waar zij nu verder invulling aan gaat geven. Deze zevental principes zijn natuurlijk ook van toepassing op ons CDA programma voor de gemeente Best. U kunt deze 7 principes terugvinden op onze website van het CDA gemeente Best. (www.cda.nl/noord-brabant/best/)

 

Gemeente Best:

Best is een prachtige gemeente met circa 29.000 inwoners en 17.000 arbeidsplaatsen. Het bruist van alle kanten. Best staat niet op zich maar vormt een onderdeel van de regio Eindhoven. Een regio waarin we werken, wonen, onderwijs genieten, recreëren, de oude dag doorbrengen etc. Je kunt de gemeente dus niet los zien van de regio. Om deze reden zijn we met de CDA afdelingen uit de regio Eindhoven om tafel gaan zitten om uw belangen nog beter te kunnen behartigen. We komen deze keer natuurlijk met een programma over de gemeente Best, maar we brengen ook een aantal regionale punten in.

 

De landelijke Overheid gaat een deel van zijn taken overbrengen naar de gemeenten onder het motto van ”dicht bij de bevolking leidt tot een betere invulling en kostenbesparing”. Die kostenbesparing is door Den Haag doorgerekend op de budgetten. Het is zeer de vraag of dit wel haalbaar is. Hierover nu eindeloos discussiëren, leidt tot niets. Daarom zegt het CDA Best niet: ”dit kunnen we niet realiseren”. “ We nemen onze verantwoordelijkheid en we gaan dit met verstand en creativiteit aanpakken ondanks de opgelegde korting”. Wij wijzen er u als burger wel op dat keuzes onvermijdelijk zijn. Keuzes zullen wij maken op basis van een reële afweging van belangen.

CDA Best wil een helder beleid. Immers duidelijkheid leidt tot vertrouwen; onduidelijk overheidsbeleid leidt slechts tot onzekerheid en wantrouwen bij burgers. Wij willen een flexibele gemeente die meedenkt met burgers en bedrijven.

 

CDA Best zal bestuurlijk altijd samen werken met andere partijen. Zij is daartoe in de toekomst, evenals in het verleden, graag toe bereid.

 

Gemeente Best.

Het CDA Best heeft de volgende elf thema’s

1.  Familie

2.  Onze senioren

3.  Onze jongeren

4.  Centrumplan en overige onroerend goed ontwikkelingen

5.  Wonen en economische ontwikkeling

6.  Sociale domein

7.  Onderwijs

8.  Bestuur en Financiën

9.  Cultuur en sport

10.Duurzaamheid inclusief landelijk gebied

11.Gemeentelijke regelingen

 

 

1.  Familie:

De familie blijft de basis voor een goed functionerende woongemeenschap.

 

2.  Onze senioren:

De vergrijzing in Best neemt toe met al haar problematieken en kansen. Op dit moment is 25% van onze Bestse inwoners ouder dan 55 jaar. Dit aantal zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Deze ontwikkelingen moeten we goed monitoren. De meesten van onze senioren kunnen gelukkig goed zelfstandig functioneren en participeren in onze samenleving. Daarnaast is er een kleine groep kwetsbare senioren die niet zonder steun zelfstandig kan functioneren en participeren.

Er zal frequent overleg moeten plaatsvinden met de ouderen of hun vertegenwoordigers, maar dat ook in samenspraak met anderen zoals jongeren (draagvlak), bijvoorbeeld op het gebied van:

 

-     Tijdsbesteding

-   Veiligheid

-      Aanpassingen openbare ruimte ook door de bril van ouderen bekijken. (drempels, banken, oversteekplaatsen, wandelpaden, openbaar toilet etc.)

-        Ouderen benaderen voor deelname vrijwilligerswerk en het aanboren en exploiteren en faciliteren van het enorme potentieel aan kennis, kunde en ervaring.

-    Stimuleren en faciliteren om ouderen in eigen woning te laten wonen

-    Bebouwbare plekken (inbreidingslocaties) ook gebruiken voor woningbouw voor senioren.

-        Vereenzaming

-        Streven naar een dementievriendelijke gemeente.

 

3.  Onze jongeren:

Het CDA maakt zich voor jongeren onder andere sterk voor het volgende: 

Onze jongeren vormen de toekomst van onze samenleving. De regio zal voor hen een belangrijke rol spelen in hun toekomst. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de jeugdwerkgelegenheid. Wij vinden dat dit op regionaal niveau moet worden opgepakt. Ook hechten wij belang aan het vergroten van kansen door goed regionaal onderwijs.

-     Zorgen voor duurzame woningbouw voor jongeren. Dit bijvoorbeeld mogelijk maken door het verstrekken van startersleningen voor nieuwe en bestaande woningen.

-     Bevorderen van vrijwilligerswerk bij jongeren. (maatschappelijke inzet)

-     Het bieden van speelruimte en speelgelegenheid aan de jeugd bijvoorbeeld door het openstellen schoolpleinen.

-      Stimuleren van sport voor de jongeren

-      Contacten met scholen, opleidingen en andere instanties intensiveren. Daarmee doen we ideeën op om de jeugd verder te helpen.

 

 

 4.  Centrumplan en overige onroerend goed ontwikkelingen

-      Het CDA wil een goed en bruisend centrum, wat hogere bezoekersaantallen trekt, wat goed is voor onze ondernemers in het centrum. Dit voorkomt leegstand van winkels. Het CDA ondersteunt initiatieven, die de beleving van het centrum verrijken.

-      Het CDA staat positief tegenover mogelijke alternatieve (tijdelijke) bestemmingen in leegstaande winkels, kantoor- en bedrijfspanden. De gemeente dient hier ruimhartig mee om te gaan.

-      Het CDA gaat voor gratis parkeren, maar wel met een blauwe zone, zodat auto’s niet onbeperkt kunnen blijven staan. Op deze wijze zijn er geen belemmeringen voor de burger om naar het centrum toe gaan.

                              

 

5.  Wonen en economische ontwikkeling:

Het CDA is voor groei die duurzaam en innovatief is. De economische ontwikkeling van onze gemeente valt niet los te zien van die van de regio. Daarom is een intensieve regionale samenwerking/uitwerking op het gebied van economische ontwikkeling nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

-      Woningbouw blijven oppakken op basis van de vraag. In de laatste raadsperiode is dit voortvarend gedaan en hiermee willen we doorgaan.

-       Nieuwe initiatieven in woningbouw, zoals andere woonvormen zullen we ondersteunen.

-       Andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, zullen worden bekeken om de woonlasten te verlagen en daardoor financieringen van woningen extra mogelijk te maken.

-       Vergunningen voor kleine aanpassingen aan woningen en bedrijfsgebouwen dienen gemakkelijker verstrekt te worden onder het motto: “klaar terwijl u wacht”.

 

 6.     Sociale domein:

Hieronder behandelen we de volgende onderwerpen:

a.       Algemeen

b.      Ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen

c.       Zelfredzaamheid van volwassenen

d.      Maatschappelijke participatie

e.      Maatschappelijke inzet

f.        Sociale samenhang en leefbaarheid

 

Ad. a. algemeen

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg, voor de ondersteuning, begeleiding en participatie van kwetsbare mensen en voor re-integratie en participatie van mensen in de arbeidsmarkt. Deze transities moeten in samenhang worden opgepakt waardoor het sociale domein daadwerkelijk efficiënter, effectiever en bovenal inzichtelijker wordt georganiseerd voor onze inwoner. Zo vindt er een kanteling plaats naar een echte participatiesamenleving voor onze inwoners waarbij niemand buiten de boot valt. Hierbij denken we onder meer aan optimaliseren van het één-loketconcept.

 

Daarbij moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

-        Nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers, op het  meedoen in de samenleving en op het meer weloverwogen gebruikmaken van sociale vangnetten

-        Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de inwoners op lokaal niveau

-        Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie.

 

Het CDA streeft ernaar om een nauwe samenwerking aan te gaan met het UWV en het MKB-Best.

De overheid hevelt grote verantwoordelijkheden met minder middelen naar gemeenten ter ondersteuning van elke inwoner die dat nodig heeft. Wij vinden dat dit gerealiseerd moet worden binnen de financiële mogelijkheden die het Rijk ons daartoe biedt. Mocht het noodzakelijk blijken dat er binnen onze gemeentelijke begroting extra aanvullend bezuinigd moet worden dan geldt voor het CDA dat de gemeente Best deze bezuinigingen als allerlaatste redmiddel in het sociaal domein moet zoeken. Daarnaast vindt het CDA dat de  gemeente het ruimhartig toegepast minimabeleid tenminste zal moeten voortzetten.

 

Tenslotte vindt het CDA dat er dagopvang moet zijn voor mensen met beperkingen binnen onze gemeente. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.

Bij dit alles geldt natuurlijk dat er een goede controle plaats dient plaats te vinden op het gebruik van de sociale voorzieningen. Misbruik dient onherroepelijk tot passende maatregelen van de gemeente te leiden.

 

ad. b. Ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen vaardigheden en kennis opdoen, leren omgaan en rekening houden met anderen en zich ook verantwoordelijk voelen voor anderen. Ook willen we dat ze opgroeien in een veilige omgeving die ze  ook als zodanig ervaren. Wij onderschrijven de uitgangspunten dat ouders hiervoor verantwoordelijk zijn en blijven en worden ondersteund door algemene voorzieningen. Daarnaast draagt ook de omgeving medeverantwoordelijkheid.

 

Het CDA maakt zich sterk voor dat:

-          Beste Betsy, als stevige netwerkorganisatie opgebouwd rondom jeugdigen en gezinnen, krachtig wordt doorontwikkeld.

-          Er zo min mogelijk jeugdigen kampen met overgewicht en pesterijen

-          Er een strikt preventief en corrigerend drugs- en alcoholbeleid is.  Zo zijn wij tegen de vestiging van coffeeshops in Best.

-          Jeugdigen voldoende mogelijkheden hebben in Best om hun vrije tijd in te vullen en hun talenten te ontplooien.

 

 Ad c. Zelfredzaamheid van volwassenen

We willen bevorderen dat de inwoners van Best zo zelfredzaam mogelijk zijn om zelfstandig hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig, soms voor een korte periode, maar soms ook een leven lang. Uitgangspunten om zelfredzaamheid te bevorderen zijn onder andere

-          Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht voorop.

-          Ondersteuning is maatwerk.

-          Preventie is beter dan genezen.

-          Toegang tot voorzieningen is laagdrempelig.

 

Ad. d. Maatschappelijke participatie

Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Of het nu gaat om het verrichten van betaalde of onbetaalde arbeid of om deelname aan vrijetijdsbesteding.

 

Iedereen moet meedoen

-          Inwoners die niet participeren, of wel participeren maar geen betaalde arbeid willen verrichten, en een beroep doen op de gemeentelijke overheid voor financiële ondersteuning moeten een maatschappelijke tegenprestatie leveren.

-          Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, mee te doen, de taal te leren, werk te zoeken etc.

 

iedereen moet mee kunnen doen

-          Er zijn inwoners die graag willen participeren maar dit niet op eigen kracht kunnen, bijvoorbeeld door (financiële) beperkingen. Zij hebben recht op steun bij het mogelijk maken van participatie.

-          Inwoners die graag willen participeren via betaalde arbeid zijn zelf verantwoordelijk om een baan te vinden. Pas als zij daartoe niet in staat zijn buiten eigen schuld, kan de gemeente steun bieden.

 

ad. e. Maatschappelijke inzet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

-          Mantelzorg                :

o   Door vragen en problemen van mantelzorgers tijdig te signaleren en doordat mantelzorgers te laten weten waar zij naar toe kunnen met hun (ondersteunings) vraag, kunnen we overbelasting voorkomen.

o   Problemen van mantelzorgers moeten opgelost worden waar ze zich afspelen.

o   Het moet mantelzorgers zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om hun zorgtaak goed uit te voeren.

o   Mantelzorgers zijn het best geholpen door maatwerk te krijgen op het moment dat zij behoefte hebben aan ondersteuning.

 

-        Vrijwilligerswerk:

Vrijwilligerswerk is een middel om te participeren. Daarom maakt het CDA zich er sterk voor dat de gemeente het vrijwilligerswerk stimuleert en faciliteert. Uit onderzoek blijkt dat elk geïnvesteerde euro in vrijwilligerswerk een veelvoud aan maatschappelijk rendement oplevert.

 

Ad. f. Sociale samenhang en leefbaarheid

Prettig wonen in je buurt of wijk is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan de samenleving. Daarbij zal een groter beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid en het zelf organiserend vermogen van inwoners waarbij de eigen kracht van de inwoners voorop staat.

 

Het CDA maakt zich er onder andere sterk voor dat:

-          De individuele verantwoordelijkheid en betrokkenheid wordt gestimuleerd waarbij deze verantwoordelijkheid hand in hand gaat met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

-          De sociale harmonie verbeterd wordt door het ondersteunen en behouden van laagdrempelige voorzieningen

-          Een omslag gerealiseerd wordt van bewonersparticipatie in overheidszaken naar overheidsdeelname in bewonersinitiatieven. Wij vinden dat daarom actief burgerschap gestimuleerd en gefaciliteerd moet blijven

-          De gemeente verantwoordelijk blijft voor de aanleg en het onderhoud van een goede basisinfrastructuur te gunste van de leefbaarheid. Uitgangspunt daarbij is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, sociaal isolement te voorkomen en zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen.

-          Buurtbudgetten, in samenwerking/samenspraak met betrokken partners zoals GOEB en Bewonersoverleggroepen, zullen worden gecontinueerd.

-          In samenspraak met inwoners en organisaties bezien wordt hoe de sociale en fysieke veiligheid verder verbeterd kunnen worden. We vinden het belangrijk dat de sociale veiligheid integraal deel uitmaakt van beleid en uitvoering. De Boa’s blijven gehandhaafd.

 

 

7.     Onderwijs:

Het CDA Best vindt dat onderwijs een van de pijlers van de ontwikkeling van onze samenleving is. Wij vinden samenwerking rondom het onderwijs, de zorg voor onderwijshuisvesting, het voorkomen of wegnemen van onderwijsachterstanden, het verzorgen van leerlingenvervoer en de uitvoering van de leerplichtwet dan ook erg belangrijk.

In Best is de trend dat het aantal leerlingen in de komende twintig jaar met ongeveer 30% afneemt.

Wij vinden het daarom dan ook van belang dat we als gemeente efficiënt gebruik maken van het maatschappelijke vastgoed. We willen dat - waar mogelijk-  nauwe samenwerking plaats vindt met bijvoorbeeld voorschoolse en naschoolse voorzieningen.

 

Daarnaast maakt het CDA Best zich onder andere sterk dat

-          Er een zo breed en divers scala aan prima onderwijsvoorzieningen blijft aangeboden. Dit houdt  jonge gezinnen in Best en heeft daarnaast een aanzuigende werking op vestiging van nieuwe jonge gezinnen.

-          Alle kinderen en jongeren zich, zoveel mogelijk, binnen de gemeente grenzen, in een veilige en inspirerende leeromgeving ontplooien en een startkwalificatie halen. De verkeersveiligheid bij scholen blijft onze bijzondere aandacht houden.

-          De Brede School alle aandacht krijgt waarbij onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur wordt gecombineerd.

               

8.    Bestuur en financiën:

Wij willen een “flexibele/daadkrachtige ”gemeente zijn die proactief meedenkt.

Daarnaast zet het CDA zich in voor het volgende:

-       Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming en voldoende financiële reserves om redelijkerwijs financiële tegenslagen te kunnen opvangen. Bij bezuinigingen/tekorten wordt eerst de eigen organisatie en de werkwijze bezien voordat een beroep wordt gedaan op de inwoners.

-        Extra focus op communicatie, het elkaar serieus nemen en wederzijds vertrouwen.

-        Intensieve regionale samenwerking. Hierbij willen we wel voorkomen dat er een lappendeken aan verbanden gaat ontstaan.

 

 

De grondgedachte is dat Best een zelfstandige gemeente moet blijven zolang de burgers een duidelijke meerwaarde ervaren in Best als zelfstandige gemeente ten aanzien van de kwalitatieve dienstverlening.

-         Daar waar het kan moeten in economisch moeilijke tijden investeringen naar voren worden gehaald.

-         Bestse ondernemers moeten meer de mogelijkheid krijgen om in te schrijven op projecten die door de Gemeente geïnitieerd zijn. Bij gelijkwaardige inschrijvingen krijgen Bestse ondernemers voorrang op inschrijvers buiten de gemeente Best. Een voorwaarde hierbij is dat de betrokken bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het kader van nieuwe kansen voor (her)intreders in de arbeidsmarkt bij de gunning van de opdracht.

-         Het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven om de betrokkenheid van de inwoners te verhogen.

 

 

9.     Cultuur en sport:

Wij staan achter het uitgangspunt van een leven lang sport en bewegen. Daarbij staan wij op het standpunt dat multifunctioneel gebruik van accommodaties moet worden gestimuleerd evenals de inzet van vrijwilligers om de accommodaties draaiende te houden.

Wij staan achter het concept van een betaalbare “culturele hotspot”, waarin de bibliotheek een centrale rol speelt als ontmoetingsplaats waar lezen, leren, ontmoeting, debat en deelname aan cultuur centraal staat.

 

10.   Duurzaamheid inclusief Landelijk gebied:

Best bezit een mooi landelijk gebied. Wij willen dit ook in de toekomst zo houden en daarom maakt het CDA zich sterk voor het volgende:

-          Best is en blijft een groene poort tot het Groene Woud (duurzame omgang met de natuur)

-          We gaan omgevingsgericht om met nieuwe initiatieven om te komen tot nieuwe economische dragers voor het buitengebied.

-          We komen tot verruiming van mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwingen in het buitengebied.

-          Er wordt niet gebouwd over de Aarleseweg dan binnen het huidige bestemmingsplan nu is geregeld.

-          We zijn tegen boren naar schaliegas, tenzij wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk heeft vastgesteld dat het geen gevaar oplevert aan de volksgezondheid en leefomgeving, waarbij maatschappelijk draagvlak noodzakelijk is.

-          Stimuleren van de lokale opwekking van duurzame energie en energiebesparingsprojecten.

 

11.    Gemeentelijke regelingen

Het CDA is tegen bureaucratische rompslomp voor onze burgers en bedrijven. Dit betekent dat het goed is om – zo mogelijk in samenspraak met de betrokkenen - periodiek te evalueren. Waar nodig vervolgens de regelgeving en handhaving bij te stellen.

 

 

Regionaal:

De afhankelijkheid van de regio is voor ons groot. Een regio waarin we wonen en werken, studeren, onze oude dag in doorbrengen, verzorgd worden en waar onze kinderen opgroeien.

Het is dus logisch dat we een aantal belangrijke punten, die ons allen aangaan naast plaatselijk ook regionaal gaan oppakken. CDA Best vindt dat er een aantal onderwerpen zijn die op regionaal niveau aandacht behoeven.

Deze punten zijn de volgende:

a.      Onderwijs

b.      Innovatie en economische ontwikkeling

c.      Woningbouw, grondexploitatie, infrastructuur en industrieterreinen

d.      WMO, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie

e.       Arbeidsmarkt

 

a.      Onderwijs:

In regionaal verband streven wij naar een voortreffelijk beroepsonderwijs en naar opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. We streven maar een TU, HBO en MBO dat in nauw contact staat met het bedrijfsleven en de overheid.

 

Voorbeelden/aandachtspunten zijn:

-       Leraren moeten ieder jaar ervaring opdoen in het bedrijfsleven of instellingen.

      Oplossingen creëren voor schoolverlaters die niet aan een baan kunnen komen.

-       De internationale school moet alle aandacht behouden om buitenlanders naar deze regio te trekken.

-       Overleg tussen gemeenten en bedrijfsleven om voldoende stageplekken beschikbaar te stellen.

 

b.      Innovatie en economische ontwikkeling:

Zowel regionaal als lokaal maakt het CDA zich er sterk voor dat de innovatiegelden vanuit Europa ook onze MKB bedrijven kunnen bereiken. Dit kan door het opzetten van een regionaal kantoor. Vanuit dat kantoor kunnen MKB bedrijven professioneel egeleid worden en kunnen contacten kunnen worden gelegd met bedrijven uit het buitenland. Op deze wijze wordt voldaan aan de voorwaarden die aan de subsidies worden gesteld. Uit de praktijk blijkt dat elke euro subsidie vijf euro omzet oplevert.

 

c.     Woningbouw, grondexploitatie, infrastructuur en industrieterreinen.

Het CDA streeft er naar dat er goede regionale afspraken moeten zijn die blijvend aandacht verdienen om daarmede de regio te kunnen versterken.

 

Om meer bedrijven naar de regio te trekken streven we naar een verder overleg tussen de gemeenten waar bedrijven zich kunnen vestigen. Concurrentie tussen gemeenten is ongewenst.

                 

d.    WMO, Jeugdzorg, arbeidsparticipatie.

Er zijn veel ontwikkelingen op het sociale domein, waar belangrijke taken met minder financiële middelen overkomen naar gemeenten. Om doelmatigheidsredenen zullen oplossingen in regionaal verband opgepakt moeten worden.

 

e.    Arbeidsmarkt:

Het CDA vindt dat de werkloosheid- waaronder vooral jeugdwerkloosheid in regionaal verband aangepakt dient te worden.

  • 13 november 2013

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.