Bestuurlijke nabijheid

Ook Gemeente Boxmeer heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren, dat de democratische controle gewaarborgd is en samengewerkt wordt met andere bestuurlijke partners zoals het waterschap en de provincie. De rol van lokale en regionale media, als controleur van de macht is daarbij onmisbaar.

  • Wij vinden het belangrijk dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid. Wij geven indien gewenst dorpsraad, wijkraad een eigen budget voor initiatieven vanuit de wijk. Van de dorpsraden en wijkraden verwachten wij dat zij een goede afspiegeling zijn van het dorp of wijk.
  • Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang. Dit past bij de CDA-visie waarin de samenleving het eerst aan zet is en de overheid daaraan vanuit haar eigen taak en opdracht dienstbaar is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.