Onderwijs

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.

  • Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Stel een meerjaren onderhoudsplan op voor alle scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.

Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Nederland is steeds meer een kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. Het vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van het kennisland de centrale rol, en verdient het om optimale aandacht te krijgen.

Ambachtelijkheid 3.0

Lokale overheden kunnen stimuleren dat het onderwijs voor ambachten (vmbo-mbo-hbo) goed toegankelijk is, en samenwerkt met het bedrijfsleven. De gemeente is daarbij vooral aanjager en intermediair. Daarnaast kan de gemeente inzetten op mogelijkheden om nabij bedrijven (terreinen) ruimtes beschikbaar te stellen voor stageplaatsen en/of door ontwikkel- mogelijkheden voor bestaand ambachtelijk personeel.

Een gildestructuur geeft economische voordelen voor bedrijven (meesters) én leerlingen (gezellen). Ook hier kan de gemeente een stimulerende en verbindende rol spelen.

  • Ruimte voor opleiding in en nabij bedrijven (-terreinen). MBO opleidingen.
  • Anderzijds betekent het ook meer ambassadeurschap van bedrijven voor vakonderwijs.
  • Gemeente moeten stimuleren dat er voldoende werkervaringsplaatsen komen via aanbestedingseisen (SROI) en via de eigen organisatie.
  • Regionaal stagebureau moet gestimuleerd blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.