28 mei 2019

Bezetting varkensboerderij Brede Heide

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is de gang van zaken besproken rondom de bezetting van de varkensboerderij. 

U geeft in de beantwoording van onze vraag 4 aan dat de verantwoordelijkheid om lokaalvredebreuk te beëindigen bij de politie lag onder gezag van de gezagsdriehoek van locoburgemeester Peter van de Wiel, de gebiedsofficier en de teamchef van de politie. Hierover hebben wij enkele vervolgvragen:

1.Wat valt in zo’n geval onder de bevoegdheid van de gemeente, in dit geval de locoburgemeester?

2.Wie is er binnen de gezagsdriehoek de eindverantwoordelijke?

3.Wie heeft uiteindelijk de definitieve beslissing genomen om de bezetting te beëindigen: de politie of de gezagsdriehoek?

4.Was er anders opgetreden en zou de verantwoordelijkheid anders liggen als het hier zou gaan om activisten i.p.v. extremisten?

5.Zit er verschil in verantwoordelijkheid en gezag tussen de situatie buiten de stal en binnen de stal?

6.Was er bij de gemeente een demonstratie aangekondigd?

7.Had de gemeente de demonstratie en bezetting van de stal kunnen zien aankomen? Zijn er bijv. geen signalen binnengekomen dat er een grote groep mensen vanaf het station naar de Brede Heide toe liepen?

Bij de beantwoording van onze vraag 5 geeft u enkele redenen waarom het zolang heeft geduurd voordat de actie beëindigd werd. Ook hier hebben wij enkele vragen over:

1.Hoe laat was de locoburgemeester op de hoogte van de bezetting? Welke actie heeft hij toen ondernomen?

2.Is de locoburgemeester op de betreffende locatie geweest?

3.Had de situatie eerder beëindigd kunnen worden met de kennis die er nu achteraf is? Was deze kennis ook niet al op voorhand in bezit?

4.Wat bent u van plan om anders te gaan doen bij een eventuele volgende actie?

5.Wanneer was de gezagsdriehoek op de hoogte dat er ook agrariërs zouden komen naar die locatie?

6.Op sociale media was dit gedurende de middag al duidelijk. Waarom was dit niet voldoende om de actie te beëindigen voordat agrariërs het terrein op zouden komen?

7.Welke poot van de driehoek houdt deze informatiebronnen in de gaten? En wordt dat gedeeld binnen de driehoek?

8.Is er een communicatieprotocol van de gemeente Boxtel voor dergelijke situaties en is deze in gang gezet?

9.Waarom is ervoor gekozen om pas laat op de middag namens de gemeente naar buiten toe te communiceren?

Bij vraag 6 van onze brief vroegen wij u of er voldoende rekening is gehouden met het dierenwelzijn, de stress die de actievoerders veroorzaken en de mogelijke ziektes die zij meebrengen. In uw beantwoording refereert u naar het de-escalatiebeleid. Daarover de volgende vragen:

1.Wat wilde u de-escaleren: de gedragingen van de actievoerders/extremisten, de impact op de dieren, de gedragingen van het publiek of van de tegendemonstranten?

2.Is er gedurende de dag onderhandeld met de actievoerders om vrijwillig weg te gaan?
Zo ja, is er een professionele onderhandelaar ingezet?

Zo niet, waarom duurt het dan toch zo lang?

3.Tijdens de bezetting heeft een varken biggen geworpen, maar de aanwezige activisten grepen niet in en zetten de warmtelamp niet aan. Is door het wachten met ingrijpen de veiligheid en de gezondheid van de dieren er juist niet slechter op geworden?

4.Is er gedurende de bezetting contact geweest met het ZLTO?

Naar aanleiding van de brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer hebben we de volgende vragen:

1.Wat houdt het monitoren van demonstranten/activisten in? En hoever gaat dit monitoren?

2.Er is al eerder in Amsterdam gedemonstreerd. Was dit een andere groepering/organisatie?

Is deze organisatie/groepering naderhand gemonitord?

3.Zijn er geen signalen geweest dat de groepering ‘Meat the Victims’ een stal gingen bezetten of

iets tegen de wet in gingen doen?

4.Grapperhaus stelt dat er hard wordt opgetreden tegen extremisten. Daarnaast stelt hij dat er

sprake is van Extremisme als de wet wordt overtreden. Is er in deze casus hard opgetreden     

tegen de extremisten?

Enkele vragen over de evaluatie van dit proces:

1.Wat gaat er vanuit de gemeente in de nabije toekomst gebeuren met deze casus en hoe gaat de communicatie hierover richting betrokkenen, gemeenteraad en inwoners plaatsvinden?

2.Vindt er een evaluatie plaats van het gehele proces in deze zaak?

3.Vindt er nog een interne evaluatie plaats binnen de gemeentelijke organisatie?

Het CDA maakt zich zorgen om de impact die het incident heeft voor agrariërs die de laatste jaren toch regelmatig last hebben gehad van dreigmails etc. Daarom enkele vragen:

1.Er is sindsdien veel onrust ontstaan onder boeren aangezien recentelijk steeds meer incidenten plaatsvinden met betrekking tot bedreiging, vandalisme, inbraak, bezetting etc. Welke stappen bent u bereid om te zetten zodat deze onrust weggenomen kan worden?

2.Kan de (loco)-burgemeester samen met de driehoek zorgen dat er adequate actie komt op het ingrijpen bij deze incidenten?

3.Kan de (loco)burgemeester, namens onze gemeenteraad, aandacht vragen voor de bedrijfstak die in Brabant sterk onder druk staat en die er alles aan doet om mee te denken in de duurzaamheidsdiscussie richting hogere overheden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.