07 juli 2020

Raadsvoorstel: 1e Bestuursrapportage 2020

Het CDA wil dat het college de komende tijd beter op de portemonnee let. Er is het laatste half jaar weer een miljoen meer uitgegeven dan begroot.
Wij denken dat het anders kan, nee anders moet. Als we dan kijken naar de verantwoording spreekt er niet echt iets uit. Dus dat betekent dat we een groot probleem hebben, een structureel probleem.
In het stuk roept u raadsfracties op om met ideeën te komen, vergelijkbaar met de Kadernota.
Nou daar komt het dan.

Punt 1:
Wij vinden dat we als gemeente eerst naar onze eigen organisatie moeten kijken en dan pas naar onze burgers. Dat betekent dat oplopende loonkosten voor het personeel van MGD een halt toegeroepen wordt.
De komende jaren gaan we beleidsarm werken om de financiële positie van Boxtel te verbeteren, dus ons voorstel is:
- vacatures niet invullen
- minder inhuur van derden
- en verschuiven met personeel om daar de komende jaren op te kunnen bezuinigen.

Punt 2:
Geen nieuwe kredietvorderingen totdat het gehele plaatje bekend is.

Punt 3:
De RES is volgens het CDA leidend. Energieneutraal 2030 moeten we aanpassen naar Energieneutraal 2050. Want dit is technisch en financieel veel realistischer.

Punt 4:
De WMO overschrijdingen moeten met spoed aangepakt worden. Zorg dat we hier grip op krijgen.
Zorg ervoor dat de facturering van Jeugdzorg en WMO grondig bestudeerd wordt.
Neem een voorbeeld aan bijvoorbeeld Eindhoven en Oude IJsselstreek waar een overschot is gegenereerd op deze posten door een andere aanpak.

Punt 5:
Het is voor het CDA absoluut onbegrijpelijk dat er de afgelopen maanden 1/3 meer is uitgegeven aan leerlingenvervoer terwijl alle leerlingen thuis zijn gebleven.
Zijn alle rekeningen die hier zijn opgevoerd wel van 2020? Wij zouden graag zien dat dit zorgvuldiger wordt opgepakt en dat hier een verklaring voor gegeven wordt.

Punt 6:
Er moet meer gebouwd worden. Bij bouwplannen is de omgevingsdialoog van groot belang en dient anders ingezet te worden dan nu gebruikelijk. Dit voorkomt juridische stappen, dito kosten en vertraging.

Punt 7:
Vorst B moet ontwikkeld worden met een verdienmodel. Principes en wensen zijn prima, maar er moet wel betaald worden. Het CDA vindt dat bij de ontwikkeling van dit gebied, beter rekening mee gehouden moet worden dat dit gebied in 2024 rendabel moet zijn.

Punt 8:
U realiseert maar 3/4 van de begrote verkoop van onroerend goed, dat vinden wij niet acceptabel. 4 ton is veel geld en wij verwachten van het college dat ook voor deze 4 ton een maximale inspanning gedaan wordt.

Punt 9:
Mocht u eerder willen bezuinigen, verwachten wij dat beslissingen vooraf ter goedkeuring komen bij de gemeenteraad om blamages zoals bij de gemeenschapshuizen te voorkomen.

Wij wensen u veel wijsheid de komende maanden en gaan ervan uit dat u de overschrijding gedurende het jaar 2020 netjes zelf oplost zodat een volgend college niet ook nog deze problemen op moet lossen.
Wij denken namelijk dat het nu al anders kan, nee nu al anders moet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.