27 februari 2019

Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Princenlant fase 4

Het CDA is blij met deze nieuwe fase in het Princenlant project. Het is fijn dat er ontwikkelingen zijn en dat dit project zal leiden tot nieuwe woningen. Daar zijn we blij mee. 
Maar wij hadden wel graag een plan gezien dat op zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving kon rekenen.

Zoals uit de zienswijze ook blijkt, het huidige plan wijkt af van het oorspronkelijke plan dat eerder gecommuniceerd is.
Er wordt aangegeven dat de oorspronkelijke stedenbouwkundig plan niet uitvoerbaar is. En daarom door de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente een nieuw kwalitatief hoogwaardig plan is ontwikkeld.
Dit wordt echter verder niet onderbouwd. Waarom bleek het niet uitvoerbaar, kan dit financieel niet of ruimtelijk niet?

Omwonenden zijn nu overvallen met de nieuwe vorm en hoogte. Zij zijn zeker niet tegen bouwplannen op die locatie, alleen niet in deze vorm. Het gaat er daarbij vooral om dat dit plan anders is dan wat tot nu was gecommuniceerd. We snappen dat ze daarom onaangenaam verrast zijn.

In de nota van zienswijze geeft u aan dat de omvang, vorm en hoogte nog steeds binnen de juridisch planologische kaders van het vigerende bestemmingsplan zijn en dat dit dus bij de omwonenden bekend zouden kunnen zijn.

We snappen dat het o.g.v. het geldende planologisch regime klopt, maar je mag er als omwonende eigenlijk wel van uitgaan dat wanneer plannen o.a. via de gemeentelijke website gepubliceerd worden, dat ze ook zo uitgevoerd worden. Tenzij er opnieuw (richting omwonenden) over wordt gecommuniceerd. Maar dat is kennelijk niet meer gebeurd. Kunt u aangeven waarom er niet voor gekozen is om de omgeving hierbij te betrekken? 

En dat het allemaal juridisch klopt en via het vigerende bestemmingsplan kenbaar was, is duidelijk. Het is alleen jammer dat ze wel meegenomen zijn bij aanvang van het project, de indiener van de zienswijze geeft zelfs aan dat tot dusver de voorbereiding en uitvoering van het plan Princenlant volgens een modelscenario verliep. Maar nu op een cruciaal moment niet meer. En nogmaals dat het wettelijk niet hoeft en kenbaar was, doet hier niet aan af.
Het lijkt alsof er voor een snelle procedure gekozen is in plaats van een zorgvuldige route.

Tot slot hebben we nog een aantal vragen met betrekking tot de woonvisie.
In de Woonvisie hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld en zijn er verschillende prioritaire doelgroepen benoemd.
Onze vragen zijn: voor welke doelgroepen zullen deze appartementen geschikt zijn? En in hoeverre passen deze appartementen in de uitgangspunten en doelgroepen die in de Woonvisie zijn vastgesteld?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.