27 februari 2019

Raadsvoorstel: Centrumregeling Jeugdhulp

Het CDA ziet de meerwaarde van regionaal inkopen, als de inkooporganisatie op orde is, moet dit leiden tot besparingen.
Groot inkopen is immers altijd voordeliger dan klein inkopen. Wel zien wij nog een aantal haken en ogen.

Voor ons is het aanleveren van definitieve jaarcijfers door de inkooporganisatie na het vaststellen van de begroting geen optie meer. Wij willen dat onze wethouder hier beter op gaat sturen en duidelijkere afspraken hierover gaat maken, we hebben hiervoor in december de motie ‘Cijfers en bedragen zorginkoop’ ingediend, die aangenomen is.
Als de uitgaven dan tegenvallen, kunnen we nog bijsturen op de begroting qua plannen.
Ook vinden wij dat in de regionale regeling het solidariteitspunt harder opgenomen dient te worden.
Het kan niet zo zijn dat een gemeente met een bovenregionale voorziening hier alleen voor opdraait, hier dienen wij een motie solidariteitsbeginsel voor in. (deze motie is helaas verworpen)

En dan als laatste. Wij denken dat de wethouder aan moet blijven dringen op een voorziening voor die jeugdige, met name 18+ en voogdij. In Den Haag wordt dat niet als probleem gezien, daar gaat men ervan uit dat ze niet opgevangen worden, maar wij vangen ze dus wel op. Graag cijfers hiervoor aanleveren, zodat we kunnen proberen om ook de bijdrages vanuit Den Haag te vergroten.

Binnen de regiogemeentes zijn er gemeentes die proefdraaien met ontschotten levering van WMO en jeugdzorg, met name in Oss gebeurt dit. Het CDA zou graag in Boxtel ook zo’n gelijkwaardige wijkgerichte aanpak zien als proef.

Prima dat de betaling van de geleverde zorg anders gaat gebeuren en dat we afstappen van de lumpsum financiering.

Het CDA juicht het ook toe dat de zorgaanbieders medeverantwoordelijk worden gemaakt en dat we afstappen van het ‘wij betalen wel wat het ook kost’.
Ook de scheiding tussen beleid en inkoop lijkt ons heel verstandig in dit geval.
Op p. 4 geeft u aan dat de financiële gevolgen van de inkoopregeling nog niet te overzien zijn, dus eigenlijk zeggen we nu ja tegen iets waar we de gevolgen nog niet van kunnen inzien. Vindt u dat zelf niet wat vreemd?
Maar zouden we het wel hebben kunnen inschatten als we bepaalde zaken in de gemeente waren gaan inkopen? Het CDA denkt van niet. Dus zit er geen verschil in en bevestigt dit onze mening dat er meer gestuurd zal moeten worden op terugkoppeling d.m.v. kwartaalcijfers, zodat we inzicht krijgen in welke zorg we in welke mate afnemen voor hoeveel cliënten.
En zou deze zorg wel zo gegeven moeten worden of kunnen we die via een kostenbesparend kanaal leveren?
Op p. 5 geeft u aan dat de te verwachte financiële risico’s gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein, maar die hebben we niet, zeer tegen onze zin in. Het CDA is er een voorstander van om een reserve Sociaal Domein aan te leggen van €1 miljoen zodat eventuele tegenvallers in 2019 niet meteen weer tot paniek leiden. We dienen daarvoor een motie in. (deze motie is helaas verworpen)

De Open house constructie biedt meer mogelijkheden tot vernieuwing en concurrentie tussen bestaande aanbieders, dit zal de kwaliteit zeker ten goede komen.

Inkoop WMO                 
Het CDA verbaast zich over het feit dat de regio Meierij voor deze inkoop niet parallel loopt met de regio-indeling voor de inkoop van Jeugdzorg. Dat lijkt ons veel efficiënter. Waarom gebeurt dit niet?

Dus graag bekijken of het mogelijk is om 1 inkooporganisatie in te richten voor WMO, WMO gespecialiseerd, jeugdzorg en specialistische jeugdzorg, dat lijkt ons de beste oplossing.

In 2020 en 2021 laat u de inkoop van sommige activiteiten centraal uitvoeren door centrumgemeente Den Bosch. Doen de andere 3 sub-regio’s Boekel, Landerd ,Uden/Land van Cuijk en Maasland dat ook of doen deze regio’s dat al?
Facturering en betaling is nu per gemeente, hoe gaat dat dan vanaf 2020/2021 verlopen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.