11 juni 2020

Raadsvoorstel: Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

Het CDA vindt de documenten die voor ons liggen helder geschreven.
We moeten dit samen met de regio doen, alleen een lokale aanpak is niet haalbaar.
Wel zetten we onze vraagtekens als het gaat om burgerparticipatie, inpassen in het landschap, haalbaarheid, draagkracht onder bewoners en betaalbaarheid.

Burgerparticipatie en invloed van de raad
De gemeenteraad is buitenspel gezet bij de besluitvoering over de RES. De colleges besluiten over de inbreng en wij mogen voor- en tegen stemmen en moties en amendementen indienen. Dit laatste wordt slechts als bijlage toegevoegd bij de concept-RES. 
Dus hoe democratisch is de RES eigenlijk? Graag een reactie van de wethouder.
De energietransitie heeft een grote impact op de bevolking; vandaar dat de inwoners, zowel voorstanders als tegenstanders, meegenomen moeten worden in het proces. Zij moeten straks van het gas af, vervanging van aardgas door duurzame bronnen! 
De kernelementen van de communicatie: Het eerlijke verhaal: wat betekent de transitie voor de regio en voor mij als inwoner van gemeente Boxtel? Transparant en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.
Draagvlak onder de bevolking is zeer belangrijk. Het CDA hoopt dat het college ook naar alle inwoners toe, hierover gaat communiceren. We willen graag weten hoe de portefeuillehouder dit wil doen.

Voor de uitvoeringsfase is het belangrijk om nu al aandacht te schenken aan: energie-infrastructuur, de financiële doorwerking in (gemeentelijke) begrotingen, de inpassing in het landschap en win-win met andere belangen en de betaalbaarheid voor bijvoorbeeld huishoudens. Communiceer de voortgang in de raad en pas de raadsconsultatie aan.

Haalbaarheid
Het bod van 2030 lijkt mogelijk. In het raadsvoorstel staat dat het een zorgpunt is dat alle landelijke maatregelen tot uitvoering van de Klimaatwet gericht zijn op (bijna) energieneutraliteit in 2050, terwijl Boxtel dit al in 2030 wil behalen.
Het CDA vraagt zich af of we ons als raad geen onmogelijke doelen stellen om als gemeente al in 2030 energieneutraal te willen zijn.
2050 is immers dichter bij dan je denkt. Innovatie komt de komende jaren ook nog op gang. Het lijkt ons op dit moment gezien de financiële status van de gemeente Boxtel verstandig om aan te sluiten bij de landelijke subsidieregelingen.

In bijlage 4 staat dat onze opwekpotentie van Boxtel rond de 0,36 PJ ligt. Het rapport van Generation Energy meent dat dat op zo’n 1,36 PJ ligt. Kan de wethouder verklaren waar dit verschil vandaan komt?
Als onze opwekpotentie in Boxtel maar rond de 0,36 PJ ligt, dan is de opgave om energieneutraal te worden in 2030 namelijk al helemaal onmogelijk.
Er staat dat een kwart van de opgave reeds in de pijplijn zit. Dit lijkt te gaan om 20 hectare aan zonne-energie wat in de pijplijn zou zitten. Kan de wethouder uitleggen om welk project dit gaat en of we inmiddels al meer weten of dit project haalbaar is?

Een ander opvallend punt is het volgende. Er staat in de stukken:
“De stations ‘s-Hertogenbosch Noord, Boxtel en het naburige Tilburg Noord zijn niet meer uit te breiden. Er zijn gesprekken over een nieuw koppelpunt en een nieuw station. Als hier overeenstemming over is bereikt met o.a. TenneT, kan het nog zeker 6 tot 7 jaar duren voordat deze plannen gerealiseerd zijn. Daarom wordt aanbevolen hier op korte termijn grootschalige opwek beperkt te ontwikkelen. En voor de langere termijn rekening te houden met de locatie en capaciteit van het eventuele nieuwe station.”
Verder staat er:
“Het is daarom realistischer dat voor de verduurzaming van warmtevoorzieningen vooral na 2030 winst wordt geboekt en dus een ander scenario reëler is. Grootschalige technieken zijn nog volop in ontwikkeling.”
Gaat dit onze ambities niet in de weg lopen voor Boxtel energieneutraal 2030 en onze mogelijkheden om de ambities van de RES te behalen?
Zijn de zonnevelden die in de pijplijn zitten wel haalbaar als we dit lezen in de Concept-RES?
Omdat dit soort problemen ons mogelijk in de weg staan, dienen wij een motie in.

Betaalbaarheid
Er blijft veel onduidelijk over hoe betaalbaar de RES uiteindelijk zal zijn. De concept RES heeft geen financiële consequenties, maar de plannen die er in staan wel. Die plannen krijgt de gemeenteraad in brokjes ter goedkeuring.
Wij als CDA zien toch graag in de komende maanden een economische paragraaf met een globale kostenraming voor onze gemeente zodat duidelijk inzichtelijk is hoeveel onze opgave zal kosten.

Inpasbaarheid en kansen
Wij zien als fractie zeker mogelijkheden in deze RES. Maar we willen wel duidelijk maken dat er meer aandacht moet komen om landinrichting goed te realiseren voor deze RES.
Zoals uit veel van de bijlages blijkt, is een van de grootste punten de inpasbaarheid en koppelkansen van de energietransitie.
Verder is integratie tussen problemen hier nodig. Zie ook het probleem dat biomassa voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden: Voor warmte, voor elektriciteit en natuurlijk voor de biobased economy. Als hout al voor de twee andere doelen gebruikt gaat worden, houdt ons biomassaplein uiteindelijk maar weinig materiaal over om mee te werken. We zien graag dat de wethouder dit inbrengt in de RES.
Royal Haskoning geeft in bijlage 3 aan dat zij inschatten dat er regionaal een tekort is aan droge biomassa. Wat betekent dat voor ons Biomassaplein?

Tot slot nog het volgende punt. Er is onduidelijkheid over het toedelen van extra opgave vanuit de Randstad. Het is nu al een hoge opgave dus een extra opgave kunnen we als regio niet trekken. Kunt u dit in de zienswijze benadrukken?
Wij hebben dus nog veel zorgen. We gaan ervan uit dat de wethouder onze inbreng duidelijk maakt in de regio en in Den Haag.
De maatregelen moeten bijdragen aan het doel in 2050 CO2 reductie naar 0 emissie, tussenstappen mogen dit niet verhinderen.
Meer aandacht voor keuzes en afwegingen. Gebruik de tijd.

Wij stemmen voor dit voorstel, maar we blijven ons zorgen maken over de RES en zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.


MOTIE Opwaarderen infrastructuur elektra

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 9 juni 2020,

overwegende dat:

  • de verdeel/elektra-stations ‘s-Hertogenbosch Noord, Boxtel en het naburige Tilburg Noord niet meer uit te breiden zijn;
  • er gesprekken zijn over een nieuw koppelpunt en een nieuw station;
  • als hier overeenstemming over is bereikt met o.a. TenneT, het nog zeker 6 tot 7 jaar kan duren voordat deze plannen gerealiseerd zijn;
  • daarom aanbevolen wordt om op korte termijn grootschalige opwek duurzame energie beperkt te ontwikkelen;
  • grote projecten met betrekking tot het opwekken van duurzame energie hierdoor geraakt kunnen worden;
  • grootschalige opwek essentieel is voor het behalen van onze doelen voor Boxtel energieneutraal 2030 en het behalen van de doelen binnen de RES;

verzoekt het college:

  • een lobby te maken richting het kabinet om haast te maken en geld vrij te maken om deze infrastructurele opwaardering te versnellen
  • deze motie te sturen naar omliggende gemeenten binnen onze RES zodat gezamenlijk een statement gemaakt kan worden

en gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.