04 juli 2019

Raadsvoorstel: Globale kaderstellende visie Tongeren

Globale kaderstellende visie Tongeren

Tongeren, een complex gebied vanwege de spoorlijnen, afwikkelingen verkeer en de PAS.
We begrijpen de onzekerheid voor een structurele invulling en voelen ook de noodzaak om spoedzoekers tegemoet te komen met een degelijke huisvesting. Maar bij het voorgestelde scenario 1 zetten we nog onze vraagtekens. 
Wij hadden namelijk graag gezien dat bij de totstandkoming van deze visie burgerparticipatie had plaatsgevonden. De buurt en de belanghebbenden hadden aan de basis moeten staan van deze visie en niet alleen bij de uitwerking. Want dit gebied en dit onderwerp vragen daarom.
Mede gelet op de Omgevingswet was dit wenselijk geweest.
Het voorliggend stuk is nog globaal en kaderstellend, maar er wordt al een behoorlijk kader opgelegd.
Voor het slagen van dergelijke grote projecten is draagvlak immers cruciaal, maar dit draagvlak lijkt nu ver te zoeken. Door bewoners per brief een drietal scenario’s waarvan 1 voorkeursscenario mede te delen, is er al een bepaalde beeldvorming ontstaan en zijn ze hiermee overvallen.
Dit geldt ook voor enkele belanghebbenden, de grondeigenaren die hun inbreng niet terug hebben kunnen lezen in deze visie. De gemeente is afhankelijk van initiatieven en grondeigenaren, dus als zij al hun bedenkingen hebben, wordt het behoorlijk lastig om daar ontwikkelingen op gang te brengen. We zijn dan ook benieuwd welke stappen er al gezet zijn richting de grondeigenaren.
Daarnaast hebben we zorgen over de ontsluiting. Want Tongeren zou pas tot ontwikkeling kunnen komen bij een goede ontsluiting, dit wordt bevestigd in de structuurvisie. Want of de woningen tijdelijk zijn of niet, de verkeersstromen zullen hoe dan ook nog meer gaan toenemen. Hoe zorgt u voor een goede ontsluiting? Hoe ziet u dit?
Er wordt in deze visie aangegeven dat het openblijven van De Braken gewenst is, maar we zien daar verder weinig concrete actie in, ondanks dat de eigenaar van De Braken meerdere verzoeken heeft gedaan om duidelijkheid. Hoe gaat u de wens om De Braken te behouden tot uiting brengen?
Naast tijdelijke huisvesting wordt deze locatie ook genoemd voor de energietransitie, maar dit wordt niet verder beschreven. Welke mogelijkheden en vormen van energietransitie ziet u op deze locatie?
Inmiddels heeft de raad ook een alternatieve 4e scenario ontvangen van Hendriks Projectontwikkeling. Voor ons is dit scenario absoluut de moeite waard om nader te onderzoeken. We horen graag van de wethouder welke kansen en risico’s hij in dit scenario ziet? En of hij bereid is om het voorstel vanavond aan te houden en pas voor te leggen aan de raad nadat alle scenario's zijn voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.