04 juli 2019

Raadsvoorstel: Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2018 

Het CDA heeft de begroting van 2018 er eens bij gepakt om deze te vergelijken met de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening en het jaarverslag zijn immers de verantwoording over het gevoerde beleid van afgelopen jaar waar de begroting aan ten grondslag ligt. 

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 heeft het CDA gevraagd om de volgende zaken:
Het aanleggen van voorzieningen en reserves. In het specifiek bestemmingsreserves wegen.
We hebben gepleit voor veilige stoepen. Dit is toen in de begroting opgenomen, maar niks is hiervan gerealiseerd.
Boxtel ontsluiten i.p.v. van afsluiten is ons motto altijd geweest en dit verwoorden is nu helaas nog nodig, omdat hier niks aan is gedaan.
Het CDA wil geen luchtkastelen, maar woningen. In 2018 zijn weinig stappen gezet, wel is er gezaaid. Gelukkig worden nu in 2019 de eerste projecten geoogst. Wat het CDA betreft mag er nog extra aandacht naar ouderen en jongeren. Eengezinshuishoudens dichtbij dagelijkse voorzieningen. We zouden een woonagenda in 2018 krijgen, maar deze is blijkbaar ergens bij de post verdwenen.
Ook voor de senioren hebben we ons ingezet! Neem de wijk als verzorgingshuis en zorg voor een levensfasebestendig beleid. Ook weinig van terecht gekomen.
Het armoede- en eenzaamheidsbeleid is nog niet voldoende op poten gezet. Voor het CDA moeten de Klijnsmagelden juist ingezet worden. In 2018 is dit niet juist en ongecoördineerd gebeurd. Laat de kinderen hier zelf over meedenken.
Als laatste zijn we altijd kritisch geweest over de organisatie Brede Scholen Boxtel. We hebben dan ook gevraagd om hier kritisch naar te kijken. Deze stap is nooit ondernomen. Brede Scholen Boxtel heeft zelf nog een bedrag uit de Klijnsmagelden ontvangen. Wat ons betreft een bedrag dat beter geïnvesteerd had kunnen worden voor kinderen in armoede in natura. Taalonderwijs dient want het CDA betreft al onderdeel te zijn van de reguliere maatregelen die genomen kunnen worden door  scholen en indien nodig kan de gemeente hier aan bijdragen, maar niet vanuit het budget van de Klijnsmagelden.
Het CDA heeft met de vele toezeggingen van de wethouders uiteindelijk ingestemd met de begroting van 2018. Maar nu ligt er deze jaarrekening voor ons...
Naast dat genoemde punten niet of niet voldoende zijn gerealiseerd, hebben we nog een aantal pijnpunten.
Het begrotingssaldo = 0 dat is sluitend, maar in de toekomst is een positief meerjarenbegrotingssaldo  wenselijk. Wij hopen dan ook dat dit haalbaar is. Om zo in de toekomst kapitaalkrachtiger te zijn.
Niet al het voorziene beleid is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Er is minder overgeheveld dan wat er niet gerealiseerd is.
Er is weer een flink bedrag uit het legaat van Cooth onttrokken.
De grondexploitatie opbrengsten blijven achter. Dit willen wij in de toekomst anders zien.
Het eigen vermogen is met 2.5 miljoen afgenomen. Voorzieningen zijn 1 ton minder.
De Jeugdzorg is veel te optimistisch begroot en risico’s zijn niet tijdig onderkend. De reserve is veel te laag om zware tegenvallers op te vangen.

Verder blijft u nog 1 technische vraag verschuldigd m.b.t. de huuropbrengsten. Deze zijn lager uitgevallen dat begroot. In uw antwoord hierop zegt u dat dit nog nader wordt uitgezocht.

En dan duurzaamheid
De duurzaamheidsgedachte loopt dwars door alle begrotingsprogramma’s heen. Helaas blijken wij niet duurzaam met onze financiën om te gaan. Duurzaamheid betekent ook zorg dragen voor de volgende generaties. Ervoor zorgen dat er genoeg middelen voor de volgende generaties overblijven. Houd onze financiën dus ook op orde!

Al met al zal het CDA toch instemmen met deze jaarrekening. (Zeker een grote opluchting voor u). Mede daar we de begroting goedgekeurd hebben, lang niet alle plannen zijn gerealiseerd, maar de begroting was reëel en is zodanig nageleefd.
De verantwoording van de programma’s is meer dan goed en de cijfers zijn getrouw en rechtmatig. In 2018 hebben  we het niet tegenvallend gedaan, maar in 2019 en volgende jaren zal er anders begroot en gerealiseerd moeten worden, willen we een sluitende begroting houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.