21 maart 2019

Raadsvoorstel: Kadernota 2020

Volgens het CDA wordt er in een kadernota: kaders gesteld, grenzen bepaald, risico’s afgewogen en keuzes gemaakt 
Een perspectiefnota is een leidraad met grenzen waarin we ons bewegen.
Wij hebben het idee dat er geprobeerd is om duidelijke buitengrenzen vast te leggen, maar wat ons betreft mag het allemaal qua uitgaven nog wat minder. 
Wij zouden die buitengrenzen daarom nog wat enger willen maken.
Maar dan moet je bij het maken van keuzes wel weten binnen welke banbreedtes we die keuzes kunnen maken.

Bij de beeldvorming van 12 februari is dit totale beeld op financiën helaas niet meegenomen. Partijen mochten hun lijstje opnoemen en dat was het. Hoe kunnen raadsleden hun kaderstellende taak uitvoeren als er nog geen zicht is op de financiën?
Geen enkele sturing is aan deze avond gegeven. Zowel beleidsmatig als financieel niet. Het leek wel Sinterklaas. Een zo groot mogelijk verlanglijstje, waarbij je uiteindelijk alleen maar teleurgesteld bent als je niet alles krijgt.
U heeft gemerkt dat we daar niet aan meededen. Zoals bekend is het CDA een voorstander van sober doch doelmatig. Voorzieningen op peil en minder fratsen. Dat was onze inbreng die avond en dat is ook nu onze inbreng.

Dus:
Ja tegen onderhoud van wegen en trottoirs. Hierover hebben we wel de volgende vraag: wat doen we dan aan de trottoirs in 2018 in geheel Boxtel?
Ja tegen de duurzaamheidsplannen die bijdragen aan Boxtel energieneutraal in 2030.
Ja tegen woningbouw, maar wel kritisch per project kijken of het past binnen onze eigen woonvisie. Bouwen met verstand dus en liefst snel. We dienen een motie in voor het invoeren van een starterslening. 
Ja tegen de doelstelling van Greentech, maar wij zijn kritisch over de uitvoering tot nu toe en blijven ook de kosten kaderstellend volgen.
Ja tegen een integraal onderzoek naar de problemen van onze samenleving en de gevolgen hiervan. Wij hebben hier al tijdens de begroting om gevraagd middels de motie Data-analyse.

De verplaatsing van de loketten van het deltagebouw naar het gemeentehuis is volgens ons ook een goede ontwikkeling, maar kost ook weer enorm veel geld. Dus wanneer is het beste moment voor deze verhuizing? Kan dat niet wanneer het huurcontract afloopt?

De inwoners van Boxtel betalen behoorlijk wat OZB en een aantal basisvoorzieningen zijn niet op orde, dus laten we daar vooral slagen in maken.

Begrijpt het CDA het goed dat er onder dit beleidsprogramma, of beter gezegd tot aan de verkiezingen geen nieuw beleid meer komt?
U geeft immers aan dat u zich richt op het afmaken van beleid en plannen die nu al op de plank liggen.
Geen innovatie, geen vooruitgang, maar afmaken waar we al 5 jaar mee bezig zijn. 
Wij zien liever een prioritering in het beleidsprogramma, zoals wij al meerdere malen hebben aangekaart. 
Wij willen een versobering in het beleidsprogramma en in de begroting, maar dit betekent niet dat we stil moeten blijven staan. 
Wat ons betreft vraagt de financiële situatie er al naar om de komende jaren de prioriteiten te leggen op het sociaal domein, op de energietransitie en op MOVE’31. In deze punten dienen we vooruitstrevend te zijn met nieuw beleid.
Dus wat ons betreft parkeren we zaken als: Binnendommeltjes, cultuurverbinder en het nog steeds niet doorontwikkelde biomassaplein of vind hier deugdelijke andere financieringen voor. 
Zorg dat we dit toch financieel onzekere jaar 2019, ongeschonden doorkomen en leg reserves aan om gemeenschappelijke regelingen en het Sociaal Domein op te vangen.
U geeft in de bijlage aan dat vanaf 2020 een positief begrotingssaldo te zien is die blijft stijgen in de daaropvolgende jaren. 
Het CDA kan het dan niet rijmen dat de Algemene reserve in dezelfde bijlage structureel onder de door de raad gestelde norm blijft in de komende 4 jaren. 
Dit is onaanvaardbaar! Hiervoor dienen we een motie in. 
Deze kadernota ligt aan de basis van de begroting voor 2020. Als we nu al de Algemene reserve loslaten, zijn wij benieuwd hoeveel hiervan nog overblijft bij het presenteren van de begroting.

Dus dan de moeilijke vraag: wat doen we met deze kadernota waarbij we stemmen voor de plannen en nog niet voor de cijfers? 
Stemmen we voor of tegen?
Voor, dan een voor met twijfels over de uitvoerbaarheid met de verwachting dat we in 2019 nog verder in zullen teren.
Maar tegen zou ook niet helemaal terecht zijn. 
We zien dat u om de kosten drukken ervoor kiest om geen nieuw beleid uit te rollen. Wij zouden andere keuzes maken, maar we snappen deze keuze wel. We stemmen nu niet over de cijfers, maar over de plannen.

Dus daarom zullen wij voor deze kadernota stemmen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.