11 juni 2019

Raadsvoorstel: Regio Noordoost Brabant

Het is positief nieuws dat we binnen de financiële kaders blijven.
Het CDA juicht het ook toe dat er extra budgetten zijn voor de transitie van de landbouw. Echter, wij zijn wel benieuwd waar deze gelden vandaan komen. Gaat dit bedrag af van andere projecten of wordt er een hogere bijdrage van de deelnemende gemeentes verwacht?

In het stuk wordt vermeld dat de Strategische agenda samen met de gemeenteraden vastgesteld wordt. Is al bekend hoe u dit gaat vormgeven?Gaan we allemaal meedenken, komt er een raadswerkgroep of komt er een groep met vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraden?

Daarnaast hebben we nog vragen over de volgende zaken:  
1) Mobiliteit
Onder het kopje Mobiliteit worden rondwegen in andere gemeentes genoemd. Wij zien hier ook graag de mogelijkheden voor financiering van de oostelijke en noordelijke rondweg tussen.
-          Heeft u onze rondwegen op de agenda van de POHO-overleggen proberen te krijgen?
Zo ja, is het besproken en wat zijn de uitkomsten?
Zo nee, waarom is dit niet geprobeerd?

2) Toewijzing industriegronden
Wij begrijpen uit het stuk dat er nog niets besloten is en de toewijzing pas definitief is als de nieuwe gedeputeerden benoemd worden.
-          Hoe bent u aan het lobbyen voor Boxtel, heeft dit al op de agenda gestaan bij het POHO-overleg?
-          Hoeveel ha industriegrond verwacht u dat eruit komt?

3) Het groen–blauw overleg
-          Wat kan dit overleg betekenen voor onze woningbouwplannen in Liempde?
-          Heeft u deze plannen daar al op tafel gelegd?
-          Gaat u gebruik maken van dit overleg om deze plannen ten uitvoer te brengen?
-          Heeft u het met collega’s gesproken over alternatieven, hoe zij dit oplossen in zo’n geval?

Over deze intergemeentelijke samenwerking regio Noordoost Brabant willen we graag regelmatig op de hoogte gehouden worden over wat u inbrengt voor Boxtel belangrijke zaken en een terugkoppeling ontvangen hoe de processen vorderen.
We willen op korte termijn ook graag bijgepraat worden over de regionale afstemming m.b.t. arbeidsmigranten.

Het voorstel van het college is om bij dit jaarplan geen zienswijze in te dienen, maar de bijbehorende motivatie is geheel niet volgens de adviezen van de rekenkamer.

Het CDA had wel graag een zienswijze gezien, met de volgende punten:
-          Onder het kopje Mobiliteit expliciet laten vermelden dat de regio gezamenlijk gaat optrekken om extra maatregelen PHS te realiseren.
-          Toejuichen dat er een apart jaarplan is voor alleen de activiteiten van de regio Noordoost Brabant buiten de kapstok van Agrifood Capital. Dit schept namelijk duidelijkheid.
-          Aandacht voor participatie van de raden richting de nieuwe Strategische agenda.

Wij verzoeken de portefeuillehouder om deze punten mee te nemen en in te brengen tijdens het POHO-overleg. Kunt u dit toezeggen?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.