08 mei 2019

Raadsvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant

Voor het CDA is de doelstelling helder die is gesteld met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzamere bronnen van energie. Omdat een zeer lokale aanpak van deze transitie niet haalbaar is, is het voor ons duidelijk dat we een stapje hoger moeten om zodoende met omliggende gemeenten te werken naar die transitie.
Er komen echter bij dit raadsvoorstel wel allerlei vraagtekens bij het CDA naar boven als het gaat om burgerparticipatie, haalbaarheid, draagkracht onder bewoners en betaalbaarheid.

Omdat dit een startnotitie is begrijpen wij dat er nog niet veel duidelijk kan zijn over de laatstgenoemde problemen, maar willen doch uitdrukkelijk verzoeken om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid komt naar burgers toe, zodat we niet instemmen met een pakket waar we de inhoud nog niet van weten.

In het document staat vermeld dat men zich onder andere gaat richten op zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Welke energiebronnen worden hier dan voornamelijk mee bedoeld? Wijst dit op een voorkeur naar windmolens of zonnevelden of juist een ander manier van energieopwekking.
Ook valt het, het CDA op dat de mogelijkheid wordt opengelaten om energie op te wekken in natuurgebieden onder voorwaarden. Nu zijn wij benieuwd wat deze voorwaarden zijn? Is natuur ook niet geschikt al compensatie?
Daarnaast lezen wij dat de RES zich richt op 49 procent reductie in 2030. Per gemeente verschilt de doelstelling aanzienlijk. Het CDA is benieuwd hoe onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn samenhangt met de RES? Betekent dit dat wij binnen de RES gaan compenseren voor ander gemeenten. Staat hier dan een vergoeding tegenover?

Ook valt in de startnotitie te lezen dat wij een strategisch voordeel hebben met het trekken van de kar. Het CDA vraagt zich af waar dit strategisch voordeel dan uit bestaat.

Lokaal eigenaarschap kan wat het CDA betreft zeker ondersteund worden. Echter vraagt het CDA zich af of wel alle inwoners hier aan mee kunnen doen. Hoe ziet u dit voor zich bij de grote groep inwoners met een minder dan modaal inkomen Of hoe wilt u dit eigenaarschap bij senioren stimuleren.

Er valt te lezen dat de opbrengsten terugvloeien om zo op lokaal niveau de verduurzaming van de gebouwde omgeving betaalbaar te krijgen. Waar komen deze inkomsten dan vandaan? En wie verkrijgt deze inkomsten?

Wat betreft de financiën stelt het, het CDA gerust dat het overgrote deel vanuit de landelijke overheid wordt bekostigd. Er valt echter ook te lezen dat er van de overige partijen een solidariteitsbijdrage wordt gevraagd a 3.000 euro. Welke overige partijen zijn dit?

Er wordt aangegeven op pagina 25 dat de gemeenteraad kan meebeslissen over deze startnotitie. Wat zijn dan precies onze mogelijkheden op dit moment om de startnotitie aan te passen? Als ik het goed begrijp kunnen wij enkel instemmen en anders niets of is er al een idee hoe dit vormgegeven wordt? Wij willen graag meer duidelijkheid over hoe de gemeenteraad (en daarmee ook burgers) mee kunnen beslissen over de Regionale Energie Strategie.

Wat betreft de planning heeft het CDA nog een opmerking.
Het is goed dat de RES als input voor het kader van de Omgevingswet wordt meegenomen. De RES heeft immers een flinke impact op de ruimte om ons heen. Enerzijds zorgt dit voor meer restricties bij de omgevingswet, maar anderzijds is dit nodig om onze doelstelling voor de RES te behalen. Deze transities zijn dusdanig met elkaar verbonden.
Het CDA vraagt zich wel af hoe de processen ten opzichte van elkaar lopen. Als de gemeente al in het voortraject naar de omgevingsvisie en omgevingsplannen de burger wil laten participeren dient ook rekening gehouden te worden met de kader van de RES. De RES kunnen we dan niet zoals de tijdlijn ons laat zien in 2021 pas in de omgevingsvisie en omgevingsplannen verwerken.

Al met al zien wij ons genoodzaakt om in te stemmen met raadsvoorstel, aangezien niet meedoen geen optie is. De doelstelling is lager dan wat Boxtel zichzelf heeft opgelegd en zal daarmee geen horde zijn. Desondanks blijven we kritisch, want met de onduidelijkheid en de haast die gemoeid is bij de energietransitie lijkt de RES vooral te gaan lijken op stRESs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.