25 februari 2019

Schriftelijke vragen Uitbreiding Oosterhof

Al jarenlang vragen de ondernemers van winkelcentrum Oosterhof en de bewoners van de wijk Oost om een gemoderniseerd uitgebreid winkelcentrum.

Omtrent de uitbreidingsruimte is in de Beleidsnota detailhandel en horeca Boxtel d.d. 24 maart 2015 het volgende vastgesteld: “De uitbreidingsruimte voor Oosterhof wordt gesteld op max. 366 m² (ca. 15%) naar evenredigheid van de gevestigde bedrijven.”

Vervolgens zijn ambtenaren met de VVO en de aannemer weer met diverse alternatieven gekomen en nu is ons ter oren gekomen dat de 15 % toch rek vertoont.
Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het college:

1.       Jumbo Oosterhof zou tot 2850 m2 mogen uitbreiden terwijl volgens de Beleidsnota detailhandel slechts 15% uitbreiding is toegestaan. Hoe verhoudt zich dit tot de oorspronkelijke plannen?

2.       Wordt er afgeweken van de Beleidsnota detailhandel en horeca Boxtel? Zo ja, hoe kunt u dit beargumenteren?

3.       Wordt de Beleidsnota door bovenstaande aangepast?

4.       Gaat deze uitbreiding gevolgen hebben voor de andere supermarkten in onze gemeenten?

De Beleidsnota is ons inziens mede opgesteld zodat uitbreidingen van alle winkelkernen (Centrum, Oosterhof, Selissen etc.) in verhouding tot elkaar zijn. Groei dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden, maar niet ten koste te gaan van andere winkelkernen.

5.       Hoe verhoudt de uitbreiding van Oosterhof zich met het plan om het Centrum in zijn geheel aan te pakken? Met andere woorden kan de uitbreiding van Oosterhof gevolgen voor het centrum met zich meebrengen?

Met betrekking tot de ALDI hebben we de volgende vragen:
6.       Gaat de nieuwbouw van de ALDI minder m2 bevatten dan de 2 huidige vestigingen?

7.       Wat betekent deze uitbreiding en de verplaatsing van de ALDI voor het totaal aantal m2 supermarkten in onze gemeente? Wordt dit groter, kleiner of blijft het hetzelfde?

Het CDA hoopt dat de plannen passen binnen de vastgestelde Beleidsnota detailhandel en horeca Boxtel en hoopt dat dit de voorspoedige realisatie van Oosterhof niet blokkeert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.