21 december 2017

#Veiligheid: Mensenhandel & Prostitutie niet in beeld in Breda?

Vandaag heeft Hanna Buda namens het CDA Breda raadsvragen gesteld over de aanpak van mensenhandel en prostitutie in de gemeente Breda. Vooralsnog is het niet duidelijk hoe de gemeente dit aanpakt en welke omvang het probleem in de regio van Breda kent. Zo zijn er geen actuele cijfers en is er geen duidelijk beleid op dit terrein. Het CDA vraagt zich daarom af of het mogelijk is deze cijfers accurater te krijgen en te kijken wat de gemeente nog meer zou kunnen doen om bijvoorbeeld mensenhandel terug te dringen. Ook is er de vraag gesteld hoe succesvol het huidige uitstapprogramma voor prostitués is. Hanna Buda: “Prositutie en mensenhandel is nog steeds een groot probleem in de samenleving en zeker bij een grensgebied als de gemeente Breda zou er veel aandacht moeten zijn om dit aan te pakken. Wij gaan er vanuit dat de gemeente naar aanleiding van de gestelde vragen actie onderneemt om dit probleem verder terug te dringen.”

Gestelde art. 9 vragen: 

 

Van: Hanna Buda namens de CDA Fractie

Betreft: vragen op basis van artikel 9 Reglement van Orde 

Onderwerp: Prostitutie en mensenhandel

Breda, 21 december 2017

 

Geacht College,

De VNG kwam in november met een artikel waaruit blijkt dat veel gemeenten niet weten hoe de situatie omtrent prostitutie en mensenhandel is in de gemeente en de omliggende regio. Ook in Breda zijn de cijfers over deze praktijken niet actueel en gebaseerd op (ruwe) schattingen, waaruit schokkende conclusies worden geschept, zoals bijvoorbeeld dat 50% van de mensen werkzaam in deze branche (legaal of illegaal) dit tegen zijn zin doet. In Breda is er geen integraal beleid om deze branche, waarin regelmatig (ernstige) misstanden voorkomen in beeld te brengen en aan te pakken. Wel is de gemeente samen met de regio west Brabant en zeeland goed op weg door middel van een programma wat prostituees helpt om uit de prostitutie te stappen, hoe het hiermee vordert, is echter ook niet duidelijk.

Het CDA Breda is voor een integrale aanpak van misstanden omtrent mensenhandel en prostitutie en vraagt daarom naar actuele cijfers over deze praktijken, het mag niet zo zijn dat er een aanpak ontbreekt en er duidelijk wordt gekozen om geen beleid te voeren op dit onderwerp als niet duidelijk is wat de onderliggende cijfers zijn. Alleen een gezamenlijke aanpak met de driehoek en een strenge aanpak, kunnen deze misstanden ook daadwerkelijk aangepakt worden, maar daarvoor moet ook eerst in beeld worden gebracht hoe groot het probleem eigenlijk is.

Constaterende dat:

i.                  Er  naar schatting1100 prostituees werken in de regio, waarvan 300 vergund en 50% tegen eigen wil1

ii.                Er een programma bestaat voor uittredende prostituees genaamd RUPS2

iii.               Breda geen (eigen) prostitutiebeleid kent

 

Overwegende dat:

i.                  In het bestuursakkoord wordt gesproken van het aanpakken van criminaliteit omtrent mensenhandel en prostitutie

ii.                Dit nog niet afdoende van de grond komt

iii.               De burgemeester voortouw kan nemen in overleg met de veiligheidsdriehoek  om problematiek hieromtrent aan te pakken

Heeft het CDA de volgende vragen:

 

Omtrent RUPS

i.                  Is er een accurate schatting van hoeveel mensen in de prostitutie werken en zo ja, hoeveel mensen doen dit, hoeveel met een vergunning en hoeveel tegen eigen wil?

ii.                Hoeveel mensen heeft RUPS vooralsnog kunnen helpen om uit de prostitutie te stappen?

iii.               Wat doet het college naast RUPS om praktijken als loverboys, mensenhandel en gedwongen prostitutie tegen te gaan?

 

Omtrent prostitutiebeleid

i.                  In hoeverre heeft de gemeente getrainde medewerkers om misstanden in de prostitutie of mensenhandel te herkennen en aan te pakken?

ii.                In hoeverre is er een prostitutiebeleid in Breda

iii.               Kan het college aangeven of er een taak ligt voor de burgemeester om hier in gesprek met de veiligheidsdriehoek opnieuw in contact over te treden voor een integrale aanpak?

.

Met vriendelijke groet,

Namens CDA Fractie,

Hanna Buda

 

 

1: Bestuursakkoord Breda “focus op vooruitgang”

 

2: www.rups.nu/nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.