18 november 2015

Algemene beschouwing Begroting 2016 CDA Cranendonck

Algemene beschouwing Begroting 2016

De begroting voor 2016: een fundament voor het besturen van de gemeente voor het komende jaar, en verder. Een belangrijk document dus, dat gaat over de inhoudelijke keuzes die we maken en de euro’s die daar bij horen.

Ik begin inmiddels een beetje routine op te bouwen met dit soort boekwerken, dat scheelt. Maar wat dit jaar vooral heeft geholpen is de opzet van de begroting. Er is een flinke kwaliteitsslag geleverd; nog duidelijker, compacter en completer. Dat geldt ook voor de beantwoording van onze technische vragen, zij zijn op korte termijn en duidelijk beantwoord. Namens de CDA fractie spreek ik hiervoor onze waardering uit richting de ambtelijke organisatie en het college.

Als ik nou kijk naar deze begroting dan kan ik hem samenvatten in de 3 belangrijkste thema's:

1             Balans in de begroting

2             Inzet op inhoud

3             Meedoen als middel

1.     Thema 1: Balans in de begroting

Cranendonck heeft een stevige reservepositie, ruim voldoende weerstandsvermogen en over meerdere jaren hebben we een sluitende exploitatiebegroting. Dat doen we goed!

De uitgaven van de gemeente per inwoner dalen komend jaar, en komen dichter bij het inkomen te liggen. De lasten per inwoner zijn vrij laag als je dat vergelijkt met omliggende gemeenten, daaruit blijkt een solide financieel beleid.

Wat het CDA erg kan waarderen is dat voor 2016 wordt vastgehouden aan de 0-lijn van het personeelsbudget. Bijvoorbeeld door structurele uitbreiding van uren voor openbare orde en veiligheid binnen de formatie op te vangen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een hele opgave is voor de organisatie, de OR geeft daar ook genoeg argumenten voor. We kijken uit naar de visie op de organisatie waaruit een duidelijk beeld naar voren zal komen van de stand van zaken en een realistische voorstelling van de benodigde capaciteit. Hoe het personeelsplaatje er dan uit komt te zien voor de komende jaren weten we nog niet. Vandaar: prima om komend jaar de 0-lijn vast te houden en de discussie volgend jaar te voeren over wat er realistisch gezien nodig is.

2.     Het 2e thema: Inzet op inhoud

Prima om te steggelen over euro’s, voor het CDA is de inhoud altijd leidend. Wat gaan we nou doen met bijna 50 miljoen?

Ik noem drie inhoudelijke onderwerpen die voor het CDA het belangrijkst zijn:

I.            We gaan Investeren in Leefbaarheid en veiligheid.  We investeren in ondersteuning in de kernen, een speerpunt van het CDA. Bijvoorbeeld door te werken met dorpsondersteuners, ondersteuning van mantelzorgers, het faciliteren van burgerinitiatieven op het gebied van WMO en een huiskamer in elk dorp. Investeren in leefbaarheid is ook investeren in een veilige verkeersafwikkeling, bijvoorbeeld aan de  zuidkant van Budel, en in Maarheeze. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan staat op de agenda om verder opgepakt te worden. MET burgers waar het CDA vorig jaar al een oproep voor deed. En, we investeren alvast in de eerste verkeersprojecten zoals verkeersremmende maatregelen in Budel en Soerendonk.  We investeren ook in  mogelijkheden bij Bouwen.  Bijvoorbeeld in mogelijkheden van initiatiefnemers met hun voorgenomen ontwikkelingen, bij de aanpak van leegstand, en bij woningsplitsing. Samen met ELAN dienen we een MOTIE in om het beleid rondom mantelzorgwoningen te herzien zodat deze meer actueel wordt en meer mogelijkheden kent. Cultuur is voor het CDA ook een belangrijk onderdeel van leefbaarheid. Carnaval is daar in onze gemeente een veel voorkomende uiting van. Achter de schermen waren we al langer bezig hier oplossingen voor te vinden, in nauwe samenwerking met de organisatie. Om dit proces extra kracht bij te zetten dienen we hiervoor een MOTIE in, samen met Cranendonck Actief en de VVD.

II.          Als tweede gaan we Verbinden in de Zorg.  Transitie van WMO, jeugdzorg en participatie hebben we dit jaar gehad, we zien nu dat wordt ingezet op Verbinding om te komen tot transformatie! Verbinding met onze burgers door het zorgloket in deze gemeente te laten. Dat gaat niet naar de A2. Verbinding voor jeugd door een integrale crisisdienst en Veilig Thuis, de organisatie rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. En Verbinding met zowel regio Eindhoven als Weert voor werk en inkomen, zodat de Cranendonckers die hier gebruik van maken zo dicht mogelijk bij huis kunnen werken. Verbinding met bedrijven door het opzetten van een werkleerbedrijf in onze regio. Om met name jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen begeleiden naar betaald werk dienen we samen met de PvdA een MOTIE in. Ook roepen we het college op om de gevolgen van de transitie goed in beeld te brengen voor de raad. Zowel de gevolgen van de bezuinigingen en de transformatie die in het sociaal domein zijn doorgevoerd als de financiële consequenties. Nu het zorggebruik lijkt te zijn afgenomen en het lijkt alsof we middelen in het sociaal domein over houden, roepen we het college op om eventuele middelen die overblijven op een creatieve manier in te zetten voor de zorggebruikers in het sociale domein. We zien graag dat een deel van het budget van het sociale domein wordt besteed aan innovatie om preventie te versterken. Hiervoor dienen we met de PvdA en de VVD een MOTIE in.

III.        Een derde inhoudelijk onderwerp is het Voortvarend inzetten op economie en ondernemen. We zien dat alle facetten van het majeure project Duurzaam industriepark Cranendonck voortvarend opgepakt werden de afgelopen tijd en die lijn wordt in 2016 voortgezet. Er wordt hard gewerkt dit project te laten slagen. Die voortvarendheid zien we ook ten aanzien van het centrumplan Budel waar toch een paar flinke vraagstukken liggen, en de centrumvisie van Maarheeze waar een zorgvuldig proces wordt gelopen met vele betrokkenen uit het dorp.

Tot zover enkele voorbeelden van inhoudelijke inzet die we met deze begroting het komende jaar gaan doen. Als ik nou naar de begroting in zijn geheel kijk dan valt ons een grote lijn op:

3.     Het derde en laatste thema: Meedoen als middel

 Als een rode draad, loopt het meedoen van burgers en bedrijven, door de plannen en acties van volgend jaar heen. Acties die voortkomen uit een steeds beter gevonden balans van burger- en overheidsparticipatie. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de centrumvisie Maarheeze, de Baronie van Cranendonck, ondersteuning van initiatieven in de WMO, de sportraad die wordt opgericht, de inzet op parkmanagement op de industrieterreinen, centrummanagement, een ondernemersfonds etc. Deze beweging naar de burgers en bedrijven toe is een echte kanteling van de organisatie, en het bestuur. Het CDA is er trots op dat we hier een aanjager van zijn geweest een paar jaar geleden en dat nog steeds zijn!

Het moge u duidelijk zijn

De begroting 2016 is volgens het CDA een helder en realistisch voorstel dat doorgaat op de weg die we in 2015 zijn ingeslagen; het verder uitvoeren van het raadsprogramma vanuit een solide financiële positie. We gaan Veilig Vooruit.

Namens de CDA fractie Cranendonck, Janneke van Happen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.