09 maart 2018

Wat kregen we #SamenVoorElkaar?

Vier jaar geleden was onze slogan #SamenVoorElkaar. Wat bereikten we nou eigenlijk? Wil je al het moois in één oogopslag lezen? Klik dan hier!

METALOT
Na jaren van stilstand is Metalot in ontwikkeling. Geen zware vervuilende industrie meer, maar schone duurzame technologie. Het bestemmingsplan is door de Raad vastgesteld, vele initiatiefnemers staan in de startblokken.

SOCIAAL BELEID
We hebben innovaties in het sociaal domein mogelijk gemaakt, evenals de inzet van sociaal makelaars, extra jongerenwerk en de blijverslening voor ouderen, we hebben eenzaamheid en laaggeletterdheid op de kaart gezet.

BURGERPARTICIPATIE
Na ons initiatiefvoorstel in 2014 is het betrekken van en samenwerken met burgers in een stroomversnelling gekomen. In nauw overleg met de dorpsplatforms zijn zij doorontwikkeld en digitaal platform ONS Cranendonck is gestart.

OPVANG VLUCHTELINGEN
Door goed in gesprek te blijven met Cranendonckers konden we de pijnpunten uit de overeenkomst met het COA halen en goede afspraken maken voor opvang die solidair is met de vluchtelingen én onze inwoners.

CENTRUMPLANNEN
In Budel van incidentele vraag naar totaalplan voor een levendig en gastvrij centrum. Waar inmiddels met diverse initiatiefnemers de eerste grote stappen worden gezet! En nu echte aandacht voor Maarheeze. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven is er inmiddels een uitvoeringsplan en gaan we aan de slag.

BARONIE VAN CRANENDONCK
Na het beëindigen van Hof van Cranendonck en een periode van stilstand is de Baronie in ontwikkeling in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de buurt, dorpsraden, agrariërs, ondernemers en cultuur- en natuurorganisaties.

BOUWHALLEN CARNAVALSGROEPEN
We namen het initiatief met enkele carnavalsgroepen om locaties te zoeken om de carnavalsjeugd weer kansen te geven. Dat is gelukt met de realisatie van twee bouwhallen!

AANDACHT VOOR AGRARIËRS
Problemen met waterberging en verkeersproblemen brachten we onder de aandacht bij bestuur en waar nodig provincie en waterschap. Agrariërs zijn ondersteund bij hun bedrijfsontwikkeling via Keyport en betrokken bij de ontwikkeling herziening bestemmingsplan buitengebied.

WONEN
Bouwen in Maarheeze lag stil tot we de behoeften concretiseerden, betrokkenen activeerden en zo ontwikkeling op de Neerlanden II op gang brachten. We hebben nagenoeg alle woningbouwontwikkeling op Cranendonckse plekken gestimuleerd en zijn enorm trots op de realisatie van Os Thoes: een thuis voor onze eigen ouderen op een vertrouwde plek.

FINANCIËN
Het huishoudboekje is op orde na het succesvol afronden van enkele flinke bezuinigingen en doorgevoerde aanpassingen. Cranendonck is een financieel gezonde gemeente!

ONDERNEMERSKLIMAAT
Ondanks de economische crisis hebben meer ondernemers grond verworven in Cranendonck, zijn zij gefaciliteerd bij groei via pachtconstructies van grond, subsidies en netwerken vanuit Brainport en Keyport.

VERKEERSVEILIGHEID
We werkten mee aan een structurele oplossing voor het vrachtverkeer in Maarheeze (met alle lof voor werkgroep “Samen mee naar de A2”), aan maatregelen om het sluipverkeer in de dorpen aan te pakken, aan de veiliger inrichting van de voorlopige randweg in Budel en aan het onderzoek naar een structurele oplossing van de verkeersafwikkeling aldaar. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.