Landbewerken
13 maart 2018

ZLTO met 5 vertegenwoordigers op onze lijst!

Dat het CDA zich van oudsher inzet voor de agrarisch ondernemers is bekend, en ook vandaag de dag weten we wat er speelt bij de boeren en zetten we ons in voor de boeren.

Om je niet met informatie te overladen kiezen we voor één artikel. Van nummer 7 op de lijst: Pierre van Cranenbroek, voormalig rundveehouder en nu eigenaar van een paardenpension. Hij was actief voor CHV, Rabobank, ZLTO en Campina en begeleidde zo’n 25 jaar (jonge) ruiters bij de lokale ponyclub. Pierre is gespecialiseerd in het buitengebied en bestemmingsplannen.

Ik wil mij inzetten voor kansen in het buitengebied. Dat is voor mij heel belangrijk omdat ik er niet alleen ben geboren en opgegroeid, maar er ook tot op de dag van vandaag zelfstandig mijn bestaan in gevonden heb. En dat gun ik anderen ook!

Was het buitengebied in het verleden hoofdzakelijk voor de landbouw in gebruik, nu zijn er steeds meer andere gebruikers. Steeds meer agrariërs stoppen met hun bedrijf. Dit geeft problemen met leegstaande gebouwen maar schept ook kansen voor een alternatieve invulling.

Enerzijds creëert de stoppende boer ruimte voor innovatieve collega’s die willen doorgroeien naar efficiënte en toekomstbestendige bedrijven. Anderzijds zien we mensen die extensiveren of kiezen voor nieuwe teelten. Dat komt de diversiteit in het buitengebied ten goede.

Bedrijven die willen groeien die moeten we proberen te faciliteren. We hebben het dan over voldoende mogelijkheden en flexibiliteit in het bestemmingsplan om ontwikkelingen mogelijk te maken. We hebben het over het niet onnodig veel waterberging intekenen op boerengrond in een aantal gevallen zelfs zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Aandacht voor het landbouwverkeer bij aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, en niet het landbouwverkeer de dupe laten worden. En de goede landbouwgrond van de gemeente, zoals die bij de proefboerderij ligt, niet zomaar omzetten in natuur; maar zoveel mogelijk behouden als landbouwgrond.

Leegstaande bedrijven die overblijven worden door de gemeente tot nu toe vooral als een probleem gezien. Leegstaande bedrijven zijn ook een kans en uitdaging voor ondernemers die zoeken naar een alternatieve en passende niet-agrarische herbestemming. En die herbestemming willen we graag veel breder zien dan een combinatie met zorg of recreatie. Wij zien goede mogelijkheden om op een aantal plekken bedrijvigheid toe te staan in leegstaande stallen zonder dat dat belemmeringen geeft voor de agrariërs in de omgeving.

Stem 21 maart CDA Cranendonck, #GewoonDoen!

Pierre van Cranenbroek (7)

Harrie Gerlings (13), rundveehouder met caravanstalling 

Sjef van Deurzen (17), gepensioneerd agrariër

Toon van der Heijden (18), akkerbouwer en varkenshouder

Franca Swinkels- van Hoof (22), varkenshouderij en zorgboerderij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.