25 juli 2017

Beschouwingen Kadernota 2018 CDA Cuijk

Kan Cuijk de structurele lasten van investeringen met structurele middelen dekken? Zijn onze structurele inkomsten in balans met onze structurele uitgaven? Voorzitter, deze zinnen hebben de laatste weken regelmatig de revue gepasseerd in de interviews die interim-wethouder Claassen, en gelukkig de laatste periode weer in een soort gezamenlijkheid met wethouder Nielen, heeft gegeven in de aanloop naar deze beschouwingen voor het jaar 2018. Eigenlijk geldt voor álles wat wij vanmiddag bespreken, díe bovenliggende vraag. En we mogen ook eerlijk zijn, dit zagen we natuurlijk al op ons afkomen. Ondanks dat dit college en deze coalitie duurzaam financieel beleid nastreeft en de algemene reserve niet wil gebruiken om nieuw beleid of investeringen te dekken. Dit is daarmee ook de opmaat naar de nieuwe verkiezingsprogramma’s die de Cuijkse partijen gaan opstellen: hoe beoordelen we de financiële positie van de gemeente Cuijk en wat is ervoor nodig die te verbeteren en in balans te brengen?

Voorzitter, voor u staat ondanks dat de Kadernota niet sluitend is wél een tevreden vertegenwoordiger van de CDA-fractie. Ik denk dat het tijd is om het college én de volledige raad een compliment te geven: nagenoeg alles van ons coalitieakkoord is bereikt of “work in progress in vergaande staat” en de gemeenteraad heeft deze periode voor het eerst écht als duale, sterke raad kunnen functioneren. Een dankwoord aan de constructieve samenwerking met de oppositiepartijen past daarbij. En natuurlijk zijn er nog, naast de financiën, grote aandachtspunten: de doorontwikkeling van het sociaal domein, de voortgang van de ontwikkelingen in het westelijk deel van de Molenstraat, de uitvoering van de centrumvisie, Waterpark Dommelsvoort, de toekomst van ons vitaal buitengebied en natuurlijk…de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Deze opsomming is lang niet compleet. Wij lichten er graag een aantal punten uit die wat ons betreft voor het laatste jaar van belang zijn.

Duurzaamheid, iets dat onmiskenbaar bij onze partij past. We hebben een ambitieus nieuw duurzaamheidsplan opgesteld, maar nu komt het aan op de uitvoering. We kunnen en mogen niet alleen naar particulier initiatief als de Cuijkse Energie Coöperatie kijken, wij als gemeente zijn ook aan zet. College, waar ligt uw focus voor de uitvoering van duurzaamheidsbeleid dit laatste jaar?
Laaggeletterdheid, de motie is aangenomen en de voorbereidingen zijn in volle gang. College, kunt u ons voor of in de Begroting 2018 precies aangeven hóe u laaggeletterdheid gaat bestrijden conform de uitgangspunten in de motie?
Krimp, bevolkingsontwikkeling en economische groei: zowel Cuijk, als het Land van Cuijk en als de regio Noordoost-Brabant landen deze thema’s op vele bestuurlijke tafels en in vele projecten en beleidsdiscussies. Ook hier een focus-vraag, waar ligt de focus van het college in het laatste bestuursjaar maar ook een vraag aan de collega’s in de raad. We gaan er allemaal iets mee doen richting 2018, maar misschien kunnen we alvast samen nadenken over de focuspunten voor de begroting? Misschien niet in moties, maar wellicht wel in een constructief gesprek dat we vanmiddag voeren waarin we richting geven voor het college? Voor het CDA zijn de focuspunten het vullen van Laarakker, een échte regionale woningmarktstrategie, het verder brengen van toeristisch-recreatieve initiatieven én een uitvoering van onze sociale taken die eenzaamheid voorkomt, kinderarmoede bestrijd, de juiste balans houdt tussen ondersteuning en eigen kracht, eerlijk delen, niet alle hulpvragen problematiseren en snelle inzetbaarheid van de regionaal ingekochte zorg.
We hebben voor een tweetal concrete onderwerpen wél moties voorbereid: allereerst een motie over de lift van het gemeentehuis. Wat ons betreft voldoet deze niet aan wat wíj onder ‘toegankelijk’ willen verstaan. (Zie separate motie lift gemeentehuis)
Onze tweede motie dienen we samen in met de collega’s van Liberaal LvC en ABC. Onderzoek de mogelijkheden van het concept Tiny Houses. Het speelt in meerdere gemeenten en onze CDA-collega’s in Mill en Boxmeer hebben het al geopperd. Het flexibele en duurzame concept van Tiny Houses kan een uitkomst zijn om woningbouw – o.a. voor starters - in semipermanente vorm van de grond te trekken in kleine kernen, maar bijvoorbeeld ook voor huurwoningen in de Heeswijkse Kampen. Daar ligt namelijk een grote uitdaging op differentiatie. (Zie separate motie Tiny Houses)

Voorzitter, vanuit de technische en schriftelijke behandeling van de kadernota resteren er de volgende zaken:
- Het is erg belangrijk om de resultaten van de Burgerbegroting concreet, specifiek én onderbouwd terug te zien in de begroting die u gaat opstellen. Welke portefeuillehouder gaat dit aanjagen en ervoor zorgdragen dat dit gebeurt?
- De verbetermaatregelen uit het verkeersplan in Haps, u levert daarover onduidelijke én tegenstrijdige informatie: wij denken te lezen dat u bovenop de geraamde bedrage in het GVVP extra middelen vraagt, uit de technische behandeling bleek dat niet en later inderdaad wél het geval te zijn en uit de schriftelijke vragen stelt u géén extra middelen te vragen. Hoe zit het?
- In de stukken maar ook tijdens de presentatie van de schouwburg van onlangs zijn de resultaten gedeeld en is er een nieuw financieel perspectief geschetst. Dat was echter een verantwoording van de schouwburg aan de raad. Dat is enerzijds goed maar anderzijds ook een beetje vreemd. De schouwburg moet zich primair aan het college verantwoorden en het college zich vervolgens aan ons. Wij horen dan ook graag een bestuurlijke reactie op “de stand van de schouwburg” en de doelstelling om vooral de sociaal-culturele activiteiten weer aan de schouwburg te kunnen binden.
- Zeer ontstemd zij wij over het feit dat u ons onterecht tot een taakstelling op de beheerplannen heeft laten besluiten. De beheerplannen waren al klaar, zaten niet in een ruim jasje, maar dat zegt u allemaal achteraf terwijl we er in de raad gewoon over hebben zitten debatteren en besluiten. Hoe kijkt u daarop terug?

Voorzitter, op 20 september gaan de vijf raden van het Land van Cuijk zich buigen over het advies van de procesbegeleider Peter van de Velden. Eindelijk duidelijkheid over de standpunten van de vijf gemeenten: duidelijkheid voor onszelf en voor de provincie. Wij als CDA zijn nog steeds van mening dat inwoner van het Land van Cuijk nog gebaat is bij een vorm van bestuurlijke fusie.

Voorzitter, met hetgeen ik gezegd heb gaat het CDA tevreden maar zich de uitdagingen die er zijn realiserend met groot vertrouwen naar de Begroting 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.