26 oktober 2019

CDA Cuijk stuurt een brief naar de fractie in Den Bosch: Let op onze boeren en maak in het stikstofdossier geen strengere eisen dan de landelijke eisen!

Op 11 oktober 2019 klonk het ‘Boeren alarm’ waarbij honderden ontevreden burgers en ondernemers op één of andere manier verbonden aan de agrarische sector, publiektoehoorders waren van de Statenvergadering over het rapport en adviezen van Commissie Remkes.

Het rapport ‘niet alles kan’ was een resultaat van het verwerpen van het PAS (programma aanpak stikstof) door de Raad van State.

Naar aanleiding van dit rapport heeft onder andere GS van Brabant besloten om verdergaande maatregelen af te kondigen en de latente ruimte voor ammoniak emissie in vergunningen op agrarische bedrijven in te trekken. Een besluit met verdergaande overheidsbemoeienis, waardoor toekomstbestendige agrarisch ondernemers, die biologisch, of innovatief of op andere wijze willen ondernemen, verdergaand worden gedemotiveerd. Doorgaans door vergunningsruimte die door bureaucratische wachtlijsten, jarenlange ontwikkeling in innovatie en verduurzaming, de sector tegenwerkte.

In de Brabantse Agrofoodsector probeert deze plattelandseconomie de stap te maken naar de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa. Ook in de gemeente Cuijk is een belangrijk percentage werkzaam in deze sector. De primaire productie vormt een belangrijke steunpilaar voor de kenniseconomie in de Agrofood. Onze agrarische ondernemers in de gemeente hebben het potentieel om over te gaan op een circulair voedselsysteem, waardoor ze slim en duurzaam kunnen produceren.

De huidige stikstofproblematiek, heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, dat het huidige productiesysteem idealer zou moeten functioneren. Dit vraagt om verandering, innovatie, circulair denken, de zogenoemde ‘transitie landbouw’. De toename van de milieu- en duurzaamheidsuitdagingen leidt tot verdere druk op de economische prestaties van onze boeren. Niet alleen direct in de vorm van strengere emissienormen, maar ook indirect in een maatschappelijke onrust vanuit de consument en burger als het gaat om gezondheid en effecten van bijvoorbeeld schaalvergroting.

De transitie landbouw heeft tijd nodig en een duidelijk haalbaar kader vanuit de overheid. Wij zijn niet tevreden met de suggestie van de Gedeputeerde; ‘vraag uw gemeente om de ingediende vergunning onder aan de stapel te leggen’ als er nog innovatieve stalsystemen in ontwikkeling zijn. De melkveehouderijsector is in Brabant de afgelopen 2 jaar al met 15% gekrompen. Verder zal over 5 jaar de pelsdierhouderij verdwenen zijn en daarnaast hopen veel gezinsbedrijven in de varkenshouderij mee te mogen doen aan de regeling “Sanering varkenshouderijen”.
Wanneer zijn minder boeren niet meer de oplossing en komt de CDA fractie op voor de agrarische ondernemers met toekomstperspectief? Strenge emissiearme staleisen lijken wel een doel op zich, in plaats van het dienen van een doel.

Wij verzoeken de CDA-statenleden:
· straal als fractie betrouwbaarheid uit door onze boeren te faciliteren met een haalbaar veranderingsproces en draagvlak vanuit de agrarische sector richting kringlooplandbouw;
· geef onze agrarische ondernemers een haalbare opdracht, richting kringlooplandbouw;
· spreek GS aan op een zorgvuldige dialoog met de sector;
· ga voor effectief beleid, inhakend op het landelijke beleid, waarbij regionale oplossingen worden gezocht en stap af van onrealistische deadlines die voortkomen uit het landbouwbesluit van 7 juli 2017;
· enkele dagen geleden heeft u vijf eisen geformuleerd voor het Brabantse landbouwbeleid en is het Brabantse provinciebestuur verzocht niet langer vast te houden aan strengere regels. Het landbouwbeleid in Brabant moet zo snel mogelijk in lijn moet komen met het landelijke landbouwbeleid. Houd vast aan dit eisenpakket!

U spreekt uit dat u trots bent op de agrarische sector, laat dit dan ook zien in daden!

Fractie en bestuur
CDA gemeente Cuijk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.