07 november 2018

Beschouwing begroting 2019

Algemene Beschouwing Begroting 2019

Voorzitter,

Onze fractie heeft kennis genomen van de voorliggende begroting 2019. Een begroting waarvan u aangeeft dat daarin het raadsprogramma is meegenomen maar waarvan wij zien dat er nog vele open einden in aanwezig zijn. Er ontbreekt voor 2019 inzicht in wat we concreet gaan doen aan plannen en projecten die opgenomen zijn in het raadsprogramma. Diverse grote opgaven zijn wel beschreven maar niet omgezet naar de daarbij behorende vraag naar middelen.

Voorzitter we gaan in de beschouwing in op vijf voor ons belangrijke thema’s:

-         Wonen

-         Veiligheid

-         Dienstverlening

-         Buitengebied

-         Financiën

 

Wonen

In de afgelopen commissiebehandeling hebben we een start gemaakt om te komen tot een herziening van de woonvisie. Wonen is voor iedere inwoner van onze gemeente een basis, maar ook voor diegene die in onze gemeente willen komen wonen. Deurne ligt tenslotte halverwege Greenport en Brainport. Doe daar meer mee. De leefbaarheid van onze wijken en dorpen hangt sterk af of er voldoende aanwas kan komen. Daardoor blijven winkels bestaan, blijven sportclubs bestaan en hebben scholen een toekomst in de betreffende wijk of dorp. Toch zien we dat bepaalde wijken of dorpen hierin flink tekort zijn geschoten en dat vinden we een schrijnende ontwikkeling die ons zeer veel zorgen baart. Daarom is het belangrijk dat we duurzaam investeren in deze gemeenschappen. Zo zien we dat in Zeilberg de leefbaarheid in het geding komt omdat er al tientallen jaren structureel niet of zeer weinig is gebouwd. Het wordt hoog tijd dat we contingenten voor woningbouw gaan toekennen. Dit geldt wat ons betreft ook voor Walsberg. We zien wat woningbouw betekent in de St.Jozefparochie, hoe een school floreert, sportclubs het goed doen. Onze fractie heeft oor voor de wensen van zelfbouwers. Dit helpt om voor doorstroming te zorgen en daarmee  de leefbaarheid in wijken en dorpen te borgen. Daarom dienen we een motie in om B&W opdracht te geven actief op zoek te gaan naar een ontwikkelingsmogelijkheid voor bouw in de Zeilberg waar ook plaats is voor zelfbouwers. Verder zien we in de aanbiedingsbrief dat u 1 keer het woord omgevingswet gebruikt heeft en missen we een totaal plan van aanpak hoe u hiervoor klaar wilt zijn in 2021, als deze wet, een transitie vergelijkbaar met het sociaal domein, ingaat. Wij vragen u dit met spoed te agenderen in het eerste kwartaal van 2019 om te voorkomen dat we straks achter de feiten aan hobbelen.

 

Veiligheid

Duurzaam investeren in onze gemeenschappen is ook duurzaam investeren in veiligheid. Dat u aandacht heeft voor ondermijning is prima maar vergeet niet de veiligheid die heel dicht bij onze burgers speelt en die zoals laatst met de diverse brand stichtingen heel dicht bij komt. Een van de zaken die ons hierin het meest steekt is de wijze waarop het verlichtingsplan wordt uitgevoerd. Mijn oud-raadscollega Evert van Kampen voorspelde het destijds al toen de plannen aangekondigd werden. “Het wordt heel donker in Deurne” waren zijn woorden. Voorzitter, nu we verder en verder in dit proces van het verlichtingsplan komen wordt ons steeds duidelijker dat we een verkeerde keuze samen hebben gemaakt. Gevaarlijk donker is het in het buitengebied waar lantaarnpalen op t-splitsingen zijn verwijderd. Onheimlijk voelt het in straten en wijken waar het zo donder is geworden dat je met een fiets zomaar tegen een stilstaande auto kunt rijden omdat je het maar slecht ziet. Voorzitter, het CDA Deurne wil dat dit vandaag nog stopt! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Natuurlijk moeten we onze verlichting omzetten naar duurzamere LED verlichting. Dat is voor ons  geen discussie  maar stop met het weghalen van lantaarnpalen. Wij dienen daarom een motie in om per direct te stoppen met verwijderen van lantaarnpalen.

Door een veranderende klimaat kennen we vaker extreme wateroverlast maar ook droogte. Elke keer weer zijn dezelfde mensen de klos omdat ze aan de verkeerde straat wonen of omdat ze het laagst gelegen weiland of akkerland bezitten. Wij vragen daarom aan B&W om actief in overleg te treden met o.a. het waterschap en de provincie om compensatieregelingen te treffen waarop deze mensen een beroep kunnen doen.

Dienstverlening

Voorzitter, veel geld gaan we stoppen in de dienstverlening. Daarvoor moet zelfs dit huis voor miljoenen verbouwd worden. U weet dat wij daar niet enthousiast over waren. Natuurlijk moet er onderhoud gepleegd worden en is het niet de bedoeling dat het binnen regent. Wij zijn benieuwd wat u eigenlijk al aan kosten heeft gehad aan brandcompartimentering en vervangen van plafonds. Maar dienstverlening komt toch echt voort uit de wijze waarop de medewerkers met onze burgers omgaan. Dat hangt niet af van stenen maar wel van attitude en cultuur die er heerst. Het bestuur moet hiervoor inspirator zijn en hierop sturen en is hiervoor verantwoordelijk. Wij vragen ons sterk af of er wel op gestuurd wordt. We merken het ook als raad. Diverse dossiers verlopen ontzettend rommelig en zelfs onprofessioneel. We willen wijzen op het verloop van dossiers zoals bestemmingsplannen Heiakker, Kasteel e.o, Lage Kerk, Liesselseweg 214. Processen waarvan we de tranen in de ogen krijgen als we zien hoe hier met mensen en hun belangen omgegaan wordt en hoe onzorgvuldig de stukken bij ons ter besluitvorming worden aangeboden. Kijk naar hoe lang in Liessel al uitgekeken wordt naar extra bedrijventerrein en dat op het allerlaatste moment het weer stil ligt omdat we niet hebben stil gestaan bij een breuklijn die er al sinds mensenheugenis ligt. Wij stellen voor dit pragmatisch aan te pakken: lokaliseer de breuklijn leg er infra op en verdeel de kavels zodat ondernemers aan de slag kunnen en doe geen uitgebreide onderzoeken die onnodig geld gaan kosten.

Dienstverlening van de toekomst betekent in onze ogen elke dag werken aan kwaliteit. Verbrand niet teveel euro’s aan een gemeentehuis van de toekomst maar zorg dat de dienstverlening van een hoge kwaliteit is dan komt het andere vanzelf!

Buitengebied

De problematiek in het buitengebied stapelt zich steeds sneller op. De grip is compleet weg. Aan de ene kant zijn we individueel geval voor geval aan het behandelen. De bekende postzegelplannetjes en tegelijkertijd zit het hele buitengebied op slot door een opeenstapeling van regelgeving. Het gemeentelijk Geurbeleid, 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied waarin vast is gehouden aan het PRIMAG, provinciale PAS regeling (de stikstof regeling),  de provinciale stalderings-regeling, kortom een woud aan regels zorgt ervoor dat men geen kant meer op kan, stilstand in plaats van vooruitgang en verbetering. In de brief die alle raadsleden vorige week hebben ontvangen kunnen we lezen hoe mensen in de knoei zitten omdat bijvoorbeeld blijkt dat hun huis onder geen enkele regel meer te verkopen is. De urgentie is groter dan ooit!  Wij dringen er op aan om op korte termijn beleid te ontwikkelen om deze ontstane problematiek aan te pakken en dit met urgentie te agenderen in het eerste kwartaal 2019. Wij vragen collega partijen deze oproep te steunen.

Wat zijn de gevolgen van de vernatting aan de noordzijde van het Leegveld, welke beperkingen zullen daar allemaal weer uit volgen? En hoe loopt het af met het kassengebied? In 2016 riep ik u met de begrotingsbehandeling al op om met een plan te komen, naast de toen lopende onderhandelingen. U negeerde dit en wachtte alleen maar af, gokte op 1 invulling en verzuimde alternatieven te onderzoeken, met als resultaat hetgeen we nu in de krant hebben kunnen lezen. Vanuit deze situatie roepen we u dringend op dat met de overdracht van de gronden aan de provincie, te allen tijden uitgesloten wordt dat deze gronden omgezet worden naar natuur zoals bij het Leegveld. Maar dat deze gronden behouden blijven voor een functie van het buitengebied met werkgelegenheid.

Financiën

Dan afsluitend de financiën. De begroting heeft de naam “Gericht investeren in een duurzame toekomst”. Waarom dan ondoordachte investeringen doen waarvan we ons echt afvragen wat de meerwaarde hiervan is. Bijvoorbeeld meldt u met trots dat er geïnvesteerd wordt in extra parkeerplaatsen bij het station. U houdt uzelf voor de gek.  Dit lost het probleem hooguit voor 1 tot 2 dagen op en daarna staat alles weer vol. CDA Deurne vraagt aandacht voor de problematiek van parkeeroverlast die in de wijk st. Jozef blijft bestaan.  Wij stellen daarom voor en dien hier dus een motie voor in, om betaald parkeren in te voeren en gebruik de Deurne Pas om onze eigen inwoners gratis te laten parkeren.

Een half miljoen gaat u investeren om de randwegen naar 70 km/uur te brengen.  Onze fractie ziet liever dat deze halve miljoen euro gebruikt wordt voor een OZB verlaging om het verschil in lasten met de regio te verkleinen. Voorzitter, kijk daarom of we met het optrekken van de snelheid naar 60 km/uur een verbetering op de randwegen kunnen realiseren zonder noemenswaardige grote aanpassingen en grote investeringen. Daarom dienen we hiervoor een amendement in om de OZB te verlagen ipv te investeren in het verhogen van de snelheid naar 70 km/uur op de randwegen.

Voorzitter, CDA Deurne staat voor verstandig investeren in de toekomst van onze burgers.

 

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne, 6 november 2018

 

Uitkomsten ingediende verzoeken, amendement en moties:

Motie bouwen in Zeilberg: 9 stemmen voor en 14 stemmen tegen

Motie stop verwijderen Lantaarnpalen aangehouden in afwachting van toezegging wethouder Verhees om te kijken waar veiligheid in het geding is soepeler op te treden.

Vraag om actief met waterschap en provincie in overleg te gaan omtrent wateroverlast en getroffen bewoners beantwoord door wethouder dat hij hier actief mee bezig is en zal blijven.

Vraag om breuklijn probleem Willige Laagte pragmatisch aan te pakken toegezegd door wethouder Biemans.

Vraag urgentie met aanpak problematiek buitengebied agenderen 1e kwartaal 2019 toegezegd door wethouder Biemans. Belang van goedkeuring begroting omdat hierin de benodigde capaciteit aan mensen is opgenomen.

Vraag kassengebied breder te bekijken door wethouder Schlosser beantwoord met geloof dat kassengebied grootste kans heeft maar het gesprek wel wil aangaan met de provincie.

Motie betaald parkeren ingetrokken op basis van toezegging wethouder Verhees de problematiek van parkeren bij Station na gesprekken met betrokken partijen te agenderen in commissie.

Aangepast Amendement om 550.000 euro voor verhoging snelheid randwegen voorlopig uit te stellen ingetrokken op basis van toezegging wethouder Verhees de zaken nog eens goed te overwegen en uit te zoeken en te agenderen in de commissie alvorens een aanbesteding aan te gaan.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.