04 juli 2019

Kaderbrief 2019

Voorzitter, sinds het aantreden van de coalitie DOE!, Deurne NU en VVD ìn 2014 horen we elke keer weer in de kaderbrief ter voorbereiding op de begroting van het volgende jaar dat we zuinig aan moeten doen. Dat, laten we maar zeggen, het geld niet tegen de plinten omhoog klots en er beperkt tot geen ruimte is voor investeringen.

Voorzitter, worden we niet met de stok van de grondexploitaties geslagen dan worden we wel met de stok van de jeugdzorg geslagen. Het CDA Deurne heeft in 2010 haar verantwoordelijkheid genomen om een flinke bezuinigingsslag te maken om de financiële huishouding weer op orde te krijgen.

Dat was hard nodig met een jaarrekening verlies van 7,5 miljoen in dat jaar. Maar vanaf 2014 hebben we er continue op aangedrongen om weer te investeren in onze Deurnese samenleving maar kregen elke keer alleen maar te horen dat er geen ruimte was. Op dat moment hadden we in 2013 een jaarwinst van 4,6 miljoen.

Voorzitter even de overige jaarwinsten op een rij: 2014 – 2,9 miljoen, 2015 – 3,4 miljoen, 2016: 2,8 miljoen, 2017 – 0,3 miljoen en nu voor 2018 – 1,3 miljoen. Wij kunnen en willen het niet uitleggen aan onze burgers dat na al die jaren winst en met het inmiddels opgehoogde investeringsbedrag van ruim 10 miljoen euro voor onze luxe villa wij moeten horen dat onze voorzieningen in het geding gaan komen? Onacceptabel!

De waarschuwingen voor de mega kosten voor de jeugdzorg zijn niet van gisteren. Onze zorgen hebben we daar de afgelopen jaren al over uitgesproken. Niet voor niets hebben we zelfs de overschotten in het sociaal domein met de hele raad geoormerkt voor de zorg.

In september 2018 hebben we samen een raadsprogramma vastgesteld waarin gelukkig weer een stuk ambitie klonk. Het CDA wil dat er actiever en met meer elan ingespeeld wordt op de wensen en noden uit de bevolking. Daar liggen onze prioriteiten.

Zo zal er een oplossing moeten komen voor het zwembad in Deurne. Immers dat willen we niet kwijt raken. We hebben een stevige oplossing nodig in de Zeilberg met een beweegvoorziening voor de school en meer mogelijkheden voor het bouwen van woningen om de leefbaarheid in de Zeilberg te borgen. Maar ook in de kerkdorpen zijn er belangrijke behoeften te vervullen. Wethouder Biemans heeft een akkoord getekend met Vitaal en Leefbaar Neerkant voor de volgende stap waarin de Moost en gymvoorziening toekomst bestendig gemaakt moeten worden.

In Helenaveen en Vlierden gaat peuteropvang verdwijnen en Wethouder Schlosser heeft slechts 7000 euro met grote vraagtekens of dat voldoende is om het dreigende probleem op te vangen. Ook het sportaccommodatie onderzoek laat zien dat er geïnvesteerd moet worden.

Voorzitter dan staan we vervolgens voor de grote uitdaging om de transitie van het buitengebied vorm te geven na al jaren van stilstand. Wij twijfelen er hardop over of wethouder Biemans wel genoeg capaciteit heeft om alle vergunningaanvragen die voor 1 januari 2020 ingediend moeten worden, zorgvuldig en tijdig af te kunnen handelen. In de commissie hebben we de afgelopen jaren al verschillende keren gevraagd of er capaciteit nodig is. Maar ook hier wordt halsstarrig vastgehouden aan bestaande capaciteit en middelen om het daarmee maar te redden.

Trouwens het wordt een zeer lastige klus om al deze aanvragen goed te kunnen beoordelen met de wetenschap dat de PAS regeling on hold is gezet door de rechter. Ook is er nog geen RAF lijst vastgesteld en vanuit ODZOB hebben we al begrepen dat zij overbelast aan het raken zijn. Hoe moeten deze aanvragen dan überhaupt beoordeeld worden? Wat doet onze wethouder Biemans hier aan in zijn rol als vice voorzitter van de MRE werkgroep transitie buitengebied?

Voor de invoering van de omgevingswet geeft u aan te verwachten 319.000 euro nodig te hebben terwijl de VNG voor Deurne heeft becijferd dat er 1,9 miljoen euro nodig is. U beargumenteerd de te verwachte inhuur te kunnen beperken door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande capaciteit en middelen. De CDA fractie is van mening dat u hier een grote inschattingsfout maakt.

Immers op onze raadsvragen over Visser 25 hebben we uit uw antwoord vernomen dat door het niet tijdig binnen de termijn kunnen reageren, vergunning via rechstwege is verleend, in een situatie waar vanuit Bibob eerder deze vergunning nog is tegengehouden. Dit soort fouten kunnen we ons niet nog meer permitteren zijn wij van mening of denkt B&W hier anders over?

Ook de uitdagingen in het centrum zijn fors. Ook hier komen we niet verder dan een PM post in de begroting voor 2020. In het raadsprogramma hebben we een accountmanager voor het centrum opgenomen als wens om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het centrum. De spin in het web die weet wat er speelt. Maar ook hiervoor zien we geen voorstellen. Zo zouden we ook graag die accountmanager buitengebied snel in actie zien (ook opgenomen in het raadsprogramma) maar alle voorstellen ontbreken hiervoor in de voorliggende begroting.

Vorig jaar hebben we nog gevraagd om het glastuinbouwgebied te agenderen voor de commissie. Maar u heeft daar niet op in willen gaan. U houdt stug vast aan het realiseren van glastuinbouw terwijl wij graag willen bespreken welke mogelijkheden we meer hebben met dit gebied. Uit de statenmededeling van 24 juni jl. inzake de overname van de tuinbouwgronden van Deurne door de provincie begrijpen we dat het nog zeker tot 2024 onzeker is wat er mogelijk is met de productie van aardwarmte. In diezelfde mededeling lezen we dat de provincie in tegenstelling tot het eerder ingenomen standpunt voor alsnog geen aandelen in het project TVD wil overnemen. Hun argumentatie is, dat zolang het probleem van de stikstofeffecten voor omliggende Natura 2000 gebieden (PAS-problematiek) niet is opgelost, de uitvoering van het glastuinbouwproject zich beperkt tot het blijven zoeken naar en onderhouden van contacten met glastuinbouw-ondernemers die zijn geïnteresseerd zijn. Kortom hier gaat in ieder geval tot aan de volgende verkiezingen niets meer gebeuren.

Wij willen voorkomen dat er onnodig lang tijd verloren gaat net als bij het hippisch centrum en we straks weer achter het net vissen omdat andere wellicht interessante kansen voor Deurne voorbij zijn geschoten.

Voorzitter, een scala aan zaken die we belangrijk vinden voor Deurne en haar burgers komen aan een zijden draadje te hangen. Met de uitgave van ruim 10 miljoen voor het gemeentehuis (waar in de schetsontwerpen geen enkel gevoel voor soberheid en doelmatigheid is terug te vinden) en de tekorten in het sociaal domein hebben we twee fikse molenstenen om onze nek hangen. Zo vaak hebben we gehamerd op een cultuuromslag die als eerste nodig is om ervoor te zorgen dat onze inwoners snel en adequaat geholpen worden. Klantgericht werken, een dienende overheid, krijg je niet met een geweldig mooie perfect omgebouwd huis (die zich hier qua Bossche bouwstijl ook niet voor leent) maar krijg je alleen door een mentaliteitsverandering. Dat willen we eerst zien en onze inwoners zijn wat de CDA fractie betreft het eerst aan de beurt en dat vereist bescheidenheid, soberheid gecombineerd met een professionele aanpak van zeken en projecten die van de grond moeten komen.

Afrondend voorzitter. De fractie CDA Deurne zou graag in aanloop naar de begroting 2020 in het najaar terug zien hoe de financiële meerjarenbegroting eruit zou komen te zien als de tekorten voor de Jeugdzorg verbijzonderd worden en de investering met bijbehorende structurele lasten voor het huis van de samenleving teruggebracht zouden worden tot een zeer versoberde aanpak waarin aanpak van brandveiligheid, achterstallig onderhoud en sobere verbeterslagen als uitgangspunt worden genomen. Welke plannen kunnen we dan wel uit het raadsprogramma voor elkaar krijgen?  Plannen die goed zijn en hard nodig zijn voor onze burgers! Wetende dat we met het vaststellen van de begroting eind van het jaar daarna nog maar 1 volledig jaar in deze raadsperiode beschikbaar hebben om de plannen in het raadsprogramma te realiseren.

Ook willen we B&W opdracht geven om met meerder gemeenten in de regio, het MRE gebied en met behulp van VNG samen daadkrachtiger op te trekken richting Den Haag om het probleem van de tekorten in de Jeugdzorg terug te leggen waar ze veroorzaakt zijn en medeverantwoordelijk te maken voor de oplossing.

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.