04 juli 2018

Oproep tot daadkracht bij Kaderbrief 2018

Sociaal domein

Voorzitter vorig jaar keken we ook het eerst naar het sociaal domein in relatie tot de jaarrekening en dat doen we nu opnieuw. Waar voorgaande jaren sprake was van overschotten zien we nu dat de begroting 1,1 miljoen hoger uitvalt en is het maar goed dat we de overschotten van eerdere jaren gereserveerd hebben zodat de algemene reserve niet hoeft te worden aangesproken voor dit verlies. U heeft ons vorig jaar een analyse toegezegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Juist omdat er nog veel onduidelijkheid is over jeugdzorg is dit hard nodig maar hiervan hebben we niets teruggezien. Waar is de daadkracht om deze problematiek aan te pakken?

Investeren, Deurne moet vooruit

Voorzitter, nu we de laatste twee jaren weer kunnen spreken van een economisch herstel zien we dat de wereld om ons heen enorm in beweging is. Er wordt geïnvesteerd, bedrijvigheid neemt toe. En voor ons ligt dan een beleidsarme kaderbrief. Deurne koerst als een slak. Traag en niet vooruit te branden. Vorig jaar heb ik u nog gewezen op het feit dat er voor 10 miljoen aan investeringen in de begroting van 2016 was opgenomen maar dat er slechts enkele tonnen daadwerkelijk zijn geïnvesteerd. En ook in de jaarrekening 2017 zien we, en de accountant meldt het zelfs, dat er veel meer begroot is dan uitgevoerd. En daarmee hebben we een flink probleem. Onze Deurnenaren willen vooruit. Maar in dit slakken tempo komt er te weinig van de grond. In de jaarrekening geeft u aan dat vanwege het doorschuiven van projecten per saldo een negatief resultaat ontstaat. Met welke begrotingsgetallen werkt u hier, de oude of geactualiseerde getallen? Het raadsprogramma gaat meer tijd kosten en schuift door naar het najaar en intussen blijven onze Deurnenaren versteld achter met duidelijke vraagstukken waar maar niets aan veranderd. Voorzitter wij vinden het triest dat het uitgewerkte programma zodanig is dat het niet behandeld kan worden terwijl we aan de slag moeten. Huisvesting sportclubs zit al jaren in de wacht. Kinderen in Zeilberg zijn ook het komend schooljaar weer genoodzaakt met de bus vervoerd te worden naar een andere gymzaal.

Waarom duurt het allemaal zo lang? Er is behoefte aan daadkracht. Alle vertragingen zullen uiteindelijk alleen maar leiden tot hogere kosten om noodzakelijke behoeften te realiseren omdat de komende jaren door de economische groei alles duurder zal worden. Daarnaast haalt het energie weg bij vrijwilligers en burgers die staan te popelen om aan de slag te gaan.

Wel heeft u nog snel ruim 8 miljoen voor het gemeentehuis net voor de verkiezingen gereserveerd. Cultuurverandering om tot het nieuwe werken te komen zoals in de behandeling van de afgelopen commissie bestuur aan de orde is gekomen regel je niet met een prachtig luxe gemeentehuis.

Wonen

Voorzitter, Het CDA Deurne pleit voor een wijziging in de woonvisie. Naast bouwen voor eigen inwoners moeten we durven kiezen voor bouwen voor groei. Dit is belangrijk voor onze wijken, voor het behoud van voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en sportaccommodaties. Daarbij willen we duidelijken contigenten toekennen aan wijken zoals de Zeilberg en de Walsberg. In de St. Jozefparochie zien we de positieve effecten van woningbouw die de wijk versterkt. Een integrale aanpak met andere beleidsterreinen is hierbij van groot belang. De omgevingswet die in 2020 gaat komen vraagt hier expliciet om. Er is ook nog steeds te weinig ruimte voor particiulier initiatief voor zelfbouw.  We missen hier daadkracht. Wethouder ga op pad om meer wooncontingent te krijgen voor Deurne.

 

Vrije tijd

Via dmgdeurne.nl vernamen we dat de situatie met ons zwembad verder verslechterd. Jammer dat we dit als eerste via sociale media moeten vernemen en we als raadsleden geen enkele berichtgeving van B&W hierover hebben mogen ontvangen. Eerder hebben we benadrukt regie te nemen, terwijl alle fracties de kip op een dood ei wilden laten doorbroeien. Ja er zal met LACO flink onderhandeld moeten worden. We weten dat de verantwoordelijke wethouder Verhees sinds zijn herbenoeming in mei ziek is. Wat zijn de gevolgen hiervan? Toen we om actie vroegen werden we weggehoond maar intussen het gaat het wel mis met ons zwembad!

Wij vinden het belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat voor de korte termijn de zwemverenigingen niet op het drogen komen te liggen maar door kunnen met hun activiteiten. Onderhandel vervolgens met LACO en zorg dat in het toekomstige bestemmingsplan er gelden vrijkomen ter dekking van realisatie van een nieuw zwembad. Kies voor koppeling met het scholenvierkant of het sportvierkant om zo alle sport van Deurne te klusteren op deze twee locaties en daarmee optimalisatie te realiseren. Op 5 september vindt de presentatie van het onderzoek naar onze sportaccommodaties plaats. Wij mogen hopen dat er daarna direct garen op de klos gaan komen omdat enkele verenigingen flink in de knel zitten o.a. omdat woningbouw op de pastoor jacobsstraat mogelijk wordt gemaakt. Daadkracht is er nodig en geen uitstel.

Werken

Het blijft maar stil rondom het glastuinbouw gebied. Vorige kaderbrief vroegen we al wat er gaat gebeuren met deze grond? Welk toekomstperspectief ziet de wethouder? Een jaar lang is het stil geweest rondom dit dossier en de einddatum komt met rasse schreden dichterbij. We willen dit onderwerp graag agenderen in dit najaar om samen het debat te voeren wat we daar willen.

 

Bereikbaarheid

Voorzitter ook met de bereikbaarheid gaat het in een slakken tempo. De aanpak N270 loopt als een project dat wordt uitgevoerd door amateurs. Inmiddels ligt er dan een nieuwe plan waarop alweer 100 bezwaren zijn gekomen. Het blijkt moeilijk te zijn om samen met onze burgers tot goede keuzes te komen. Waar ligt dit nu aan? Wij willen dit weten want uiteindelijk is niemand gebaat bij al die vertragingen die we oplopen. Ook zijn we benieuwd wat de status is van het snelfietspad. Ook hier hebben we na de introductie vorig jaar weinig meer van gehoord. Waar is de daadkracht van dit college?

 

Verlichting

In 2015 waarschuwde onze fractie al met de bijdrage “het wordt donker in Deurne” voor de rigoreuze aanpak van het verlichtingsplan waarbij velen lantaarnpalen zouden gaan verdwijnen. Met name in het buitengebied. Zaterdag konden we in het ED weer lezen hoe de burgers de uitvoering ervaren. Veiligheid en licht hebben zonder meer een relatie met elkaar. Het kiezen voor energie zuinige Led verlichting is zonder meer een goede keuze maar het verwijderen van de grote aantallen lantaarnpalen zal in onze ogen leiden tot ongewenste situaties. Nu er borden geplaatst worden dat er in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant speciaal de schoolroutes verlicht gaan worden zijn we benieuwd wat dit nu betekent voor de keuzen die er gemaakt zijn in het verlichtingsplan voor Deurne.

Afsluitend, voorzitter

Wat we kunnen lezen in de jaarrekening onder aan pagina 5 en 6 is dat de organisatie niet in staat is haar klussen te klaren. Bij verschillende dossiers komt er pas 5 voor 12 aangepaste documenten of nieuwe informatie op tafel. Op vragen van ons krijgen we te horen dat het antwoord wel komt in de raadsvergadering. Voorzitter zo gaat het college niet met haar raad om. In ons programma hebben we gepleit voor een accountmanager centrumplan en een accountmanager bedrijventerreinen. Op meer fronten moet er gewerkt worden met een projectwethouder. Als het niet behapbaar is dan is het CDA Deurne wel bereid een daadkrachtige projectwethouder te leveren die pragmatisch de uitdagingen ter hand neemt en uitvoert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.