Leefbaarheid in Dorpen en Wijken

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

  • Wijk- en dorpsraden krijgen een heldere taakstelling en rol in burgerparticipatie. Hiervoor dient budget vrijgemaakt te worden.
  • Elke wijk en elk dorp beschikt over een school en gymzaal.
  • Wijkvoorzieningen zijn een must voor de sociale samenhang van een wijk of dorp en de leefbaarheid. Multifunctioneel invullen waar het kan. Gemeentelijke services en andere services zoals bloedprikdiensten etc aanbieden in wijkgebouwen.
  • Maximaal mogelijke FTE’s wijkagenten (6 voor Deurne) invullen. Wijkagenten zijn zichtbaar in de gemeenschap.
  • Aandacht voor woningbouw. Vrije bouwkavels en seniorenwoningen ook in de dorpen faciliteren. Initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en ondersteunen.
  • Verlichtingsplan na een jaar evalueren en daar waar nodig aanpassen om veiligheid te verbeteren.
  • Huisvesting arbeidsmigranten naast spreiding in dorpen en wijken ook in buitengebied mogelijk maken.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.