30 juni 2017

Jaarrekening: "Te weinig uitgegeven aan zorg?"

Op donderdagavond 29 juni is door het CDA het onderstaande betoog gehouden over de jaarrekening 2016. Fractielid Mustafa Kilinçarslan gaf namens de fractie de visie op deze jaarrekening:

De fractie bedankt allereerst de financiële commissie voor hun inbreng in het proces rond deze jaarrekening. Daarnaast ook dank aan de voorzitter van de financiële commissie, dhr. Van Nispen, voor zijn voordracht en zijn betrokkenheid bij de financiële commissie de afgelopen 18 jaar. Daarnaast wensen wij de nieuwe voorzitter dhr. Van de Ven en lid dhr. Van Broekhoven ook veel succes.

De jaarrekening 2016 laat een positief resultaat zien van € 967.000.Dit resultaat kenmerkt zich in onze ogen m.n. door het volgende:

1. Het sociaal domein met € 607.000 positief
2. De voorziening APPA met € 177.000 negatief

Het sociaal domein is positief als gevolg van de maatwerkvoorzieningen Natura ende PGB's van WMO en Jeugd. Het negatieve resultaat komt door de extra storting in de voorziening APPA. Dit negatieve resultaat heeft o.a. met de gehanteerde parameters te maken.

Als eerste het sociaal domein. Een positief resultaat hierop behalen kan een goed teken zijn en is wellicht een goed teken. De gemeente krijgt een budget, de gemeente besteed het budget en in dit geval, de gemeente houdt over, in onze ogen dus een bedrag van € 607.000. Een positief resultaat in het sociaal domein, maar ten koste waarvan? Is er te weinig zorg geleverd? Wij hebben onlangs de monitoring Sociaal Domein ontvangen en hieruit is ook het e.e.a. op te maken. Waar wij als fractie ons zorgen over maken is, dat als gevolg van de transitie vanaf 1 januari 2015 er in deze nieuwe situatie (dus na overheveling) er mensen zijn die nu geen zorg krijgen die dat voorheen wel kregen. En als er dan (net als vorig jaar) gelden overblijven in dit domein, dan doen wij een oproep aan de wethouder om actiever in de gemeente de mogelijkheden van zorg kenbaar te maken onder onze burgers. Dit zodat de overschotten en dus de zorgverlening nog steeds en dus weer bij die mensen terechtkomt die dit nodig hebben, maar door de transitie wellicht buiten de radar zijn gekomen. Is er dan geen verplichting van onze burgers om hier zelf achteraan te gaan? Natuurlijk wel, maar zie de reserve sociaal domein, zijnde gelden die niet besteed zijn aan het eind van 2016 van ruim € 1 miljoen, maar eens uit te leggen aan onze burgers.

En dan is er de voorziening APPA. Ik voorspel u dat als er niets wijzigt in de huidige verwerking en systematiek er komende jaren nog steeds stortingen zullen plaatsvinden in de voorziening. Onze vraag aan de wethouder is, hoe staat u er tegenover om deze voorziening bijvoorbeeld onder te brengen bij het ABP? . Zoals ik al eerder aangaf is er een positief resultaat van € 967.000. Althans dat beeld is er bij iedereen als je het voorwoord mag lezen. Er staat echter ook duidelijk vermeld dat het resultaat van € 967.000 bovenop het al eerder in december 2016 gerapporteerde positieve resultaat van € 757.000 komt. Dus in totaal eigenlijk een positief resultaat van € 1.724.000. Dit eerdere resultaat is gerapporteerd in de Berap 2016-2 waaruit ook bleek dat een groot deel terug te herleiden was naar een positief bedrag uit het sociaal domein. Daarnaast vinden wij het als fractie bijzonder dat in de Berap 2016-2 expliciet werd vermeld dat in de meeste (werk)budgetten geen verrassingen meer werden verwacht. En zie hier ... nog een extra resultaat van € 967.000.

Zijn wij niet blij met wat hier nu voor ons ligt? Natuurlijk wel, want de reserves van de gemeente worden aangevuld en het weerstandsvermogen wordt beter. Het is ook prettig om te lezen dat de ratio weerstandsvermogen inclusief en exclusief het sociaal domein wordt weergegeven.Maar zoals onze fractie ook al in eerdere behandelingen heeft opgemerkt, vragen wij ons af hoe het nu zit met het voorspellend karakter van de cijfers. Van het positieve resultaat van € 967.000 heeft € 690.000 een incidenteel karakter. Dit is dus iets meer dan 70% van het totaal.Onze vraag aan de wethouder is wat hij doet om de tussentijdse cijfers een veelmeer en veel beter voorspellend karakter te laten hebben, wat er nu dus niet is. De overige zaken in de jaarrekening zijn ons verder helder en hebben hier dan ook geen andere opmerkingen.Tot slot voorzitter dit is nog geen definitieve jaarrekening voorzien van een controleverklaring van de accountant. Wij zijn dan ook uiterst nieuwsgierig naar de bevindingen van de accountant. Zoals vorig jaar lijkt het er dit jaar ook op dat het 5 voor 12 of misschien wel 2 voor 12 wordt dat de raad de definitieve stukken zal krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.