06 juli 2017

"Voor verplaatsing vv Dongen, maar plannen woningbouw niet haalbaar"

Het CDA onderschrijft de nut en noodzaak van de verplaatsing van vv Dongen. Er moet binnen korte termijn oplossingen gaan komen voor de problemen die voortkomen uit de huidige accommodatie.

Het gepresenteerde plan van PvH roept bij de CDA-fractie veel vragen op. En de keuze voor de voorkeursvariant aan de Beljaartlaan lijkt ons ook niet optimaal. Fractielid Rob Huijben: "Wij hebben als gemeente de verwarmingsproblematiek in de Beljaart nog steeds niet opgelost, wij hebben als gemeente het openbaar groen in de Beljaart al jaren laten verslonzen en we hebben als gemeente er nog steeds niet voor gezorgd dat er een school staat in de Beljaart. Maar wij willen als gemeente wel een voetbalclub vestigen in de wijk. Het CDA snapt daarom de bezwaren die zojuist geuit zijn door de wijkraad en enkele bewoners van de Beljaart."

Maar ook het verdere plan doet de wenkbrauwen van het CDA fronzen. Het CDA heeft al in oktober aangegeven dat de raad graag de kaders willen stellen voor eventuele woningbouw op het huidige sportpark. Helaas was de raad het hier niet met ons eens. En wat is het resultaat? Op misschien wel het mooiste stukje bouwgrond van de gemeente, een AA-locatie, gaat Rijtjeshuis-city verrijzen. Alleen al hier om  heeft het CDA in oktober geroepen om kaders te stellen… De totale omvang van 180 wooneenheden lijkt het CDA behoorlijk veel, en lijkt ook planologisch niet haalbaar. Ook wanneer je bekijkt dat in de plannen er een aantal zaken niet zijn meegenomen. Een goed voorbeeld is de bergbezinkingsbak van het Waterschap die nu onder de parkeerplaatsen ligt. In de plannen zijn op die plaats een woonflat en wadi ingetekend. Maar zijn de kosten van het verplaatsen van die bergbezinkingsbak ook ingetekend ad €1.000.000? Het CDA denkt van niet.

Dat is één van de vele voorbeelden die het CDA heeft om aan te geven dat de plannen voor de woningbouw niet realistisch zijn. Zeker ook wanneer je de plannen van PvH vergelijkt met de andere twee ontwikkelaars. Daarom wil het CDA voorstellen om voor het onderzoek de raad uitspraken te laten doen over de invulling van het  eventueel vrij te komen sportpark. Hierdoor kan de mening van de raad al tijdens het onderzoek mee worden genomen en is de kans dat de raad de plannen achteraf zal afschieten minder groot. In oktober heeft het CDA vijf zaken aangedragen waarop de raad kaders moeten vaststellen. Dat zijn

1.            keuze in aansluiting bij het centrum danwel bij de Hoge Akker
2.            % groeninrichting (hanteren van de norm, of juist hoger of lager)
3.            % verharding (hanteren van de norm, of juist hoger of lager)
4.            omvang en hoogte van de wooneenheden (grondgebonden vs. hoogbouw)
5.            duurzaamheid (ambitie m.b.t. duurzaamheid)

Huijben: "Ook lijkt het ons goed dat tijdens het onderzoek met een schuin oog naar de andere ontwikkelaars wordt gekeken. Mochten de plannen van PvH niet haalbaar blijken, dat we dan niet weer een heel half jaar kwijt zijn met de onderzoeken, maar op dat moment voortvarend aan de slag kunnen gaan."

Waar het CDA ook zorgen over heeft is dat dit dossier een schaduw gaat werpen op andere reeds lopende zaken. Bijvoorbeeld de verzelfstandiging van vv Olympia’60 en DVVC. Hoe kan de raad gaan verkopen dat vv Dongen een compleet nieuw complex krijgt, en we dit feitelijk al binnen een jaar weten, en vv Olympia’60 en DVVC bijna acht jaar bezig zijn met hun proces, en de gemeente ze net genoeg geld kunnen geven om het allemaal netjes op te kunnen knappen? Dit kan de raad niet verkopen. Maar in hoeverre zullen deze twee dossiers worden overschaduwd door dit dossier? Ook hier mist het CDA de kaders van de raad. De sportnota zou een goed moment geweest zijn om ook van deze zaken de kaders te kunnen stellen. Maar helaas, de nota is verlengd zonder enige inhoudelijke wijziging.

Ook wil het CDA nog de opmerking plaatsen dat we nog steeds in de mist hangen met dit project. Iets waarvoor we een half jaar geleden ook al hebben gewaarschuwd. Maar we zijn er gewoon mee door gegaan. VV Dongen blijft, helaas, de speelbal van de gemeente en moet het maar oplossen, en het CDA vindt niet dat dit kan. Want, zoal het College maar blijft aangeven: de gemeente is geen partij.

Zoals de plannen nu voor ons liggen kan de fractie van het CDA niet meegaan in het raadsvoorstel. Huijben:"Wij zijn voorstander van een snelle verplaatsing van vv Dongen, maar het plan van PvH is volgens ons niet goed (financieel) onderbouwd. Daarom willen wij een aantal verbeterpunten aandragen zodat de raad de juiste beslissing kan maken."

Het CDA wil graag dat de raad eerst aan zet komt aangaande de kaders van de eventuele woningbouw op sportpark de Biezen. Daarna kan er pas echt gedegen onderzoek gaan plaatsvinden over een eventuele her locatie. Ook zou het CDA het goed vinden om de bewoners van de Beljaart nauw te betrekken bij de ontwikkeling van een eventueel nieuw sportpark voor hun deur, en hun ook daadwerkelijk een stem in het proces geven. En natuurlijk, wanneer er een andere locatie in beeld komt, dan gaan we daar de bewoners bij betrekken.

Wanneer we de weg gaan bewandelen zoals deze staat in het raadsvoorstel dan kan ik u nu al op een briefje meegeven wat de uitkomst van het onderzoek zal gaan zijn, en hoe het CDA gaat reageren op de woningbouwplannen. Laten we nu als raad verstandig zijn en eerst kaders stellen, in plaats van nu vlug handelen zodat we over een half jaar kunnen concluderen dat we vanavond te snel zijn geweest.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.