05 november 2021

Algemene Beschouwing CDA op de Begroting 2022-2025

In het laatste jaar van deze bestuursperiode kijken we terug op een bewogen en instabiele periode, zowel politiek als maatschappelijk. Een partij is uit de coalitie gestapt en er zijn meerdere wethouders vertrokken. Daarnaast zit de gemeente Dongen in financieel zwaar weer. Moeilijke dossiers zijn positief afgesloten, zoals TUF, maar er blijven onweerswolken boven de gemeente hangen. Geen fijne uitgangspositie wetende dat corona voor onze inwoners en organisaties zo’n grote impact had en heeft. De coronacrisis is nog niet voorbij, dat bleek tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag nog maar eens heel duidelijk.

Juist nu is het belangrijk dat we politiek en als inwoners naar elkaar blijven omzien, dat we moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan, dat er ruimte moet zijn voor tegengestelde belangen, waarbij respect en een open dialoog het uitgangspunt is, waarbij je bij tegenslag toch weer doorgaat. Hierbij heeft de politiek een belangrijke voorbeeldfunctie.

Afgelopen jaar is hard gewerkt, discipline getoond en er is verantwoordelijkheid genomen om, ondanks de coronacrisis, de financiën op orde te krijgen. Allereerst veel dank aan de ambtelijke organisatie die een leesbare begroting aan ons voor heeft gelegd. We kunnen constateren dat we een sluitende begroting hebben.

Sociaal
In de gemeente Dongen is aandacht voor het thema eenzaamheid, zo zetten onder andere de SWOD en de stichting Met je Hart zich in om de eenzaamheid onder senioren te doorbreken. Eenzaamheid onder senioren is een groot probleem in Nederland en wij zien graag dat de gemeente, net als omliggende gemeenten zich aansluit bij de “Actie een tegen Eenzaamheid”.

Wij zijn blij dat het mantelzorgcompliment weer in de begroting staat en zien graag dat, als er middelen van het Rijk ter beschikking komen, extra budget gaat naar het bieden van respijtzorg, zodat de mantelzorgers niet alleen een compliment krijgen, maar ook ontzien worden bij hun werkzaamheden. Mantelzorgers ervaren een zeer hoge belasting.

Menstruatiearmoede is een probleem, waarbij vrouwen en meisjes in een achtergestelde positie worden gebracht. Wat het CDA betreft moet het aanbieden van menstruatieproducten net zo gewoon zijn als het aanbieden van toiletpapier. Wij zien graag dat er een actief beleid komt om menstruatieproducten gratis aan te bieden in Dongen voor gezinnen met een laag inkomen. Wellicht kan de gemeente Dongen kan het goede voorbeeld geven door deze menstruatieproducten in gemeentelijke toiletten aan te bieden? Wellicht kan de wethouder in gesprek met de basisscholen en het Cambreur College om het aanbod te faciliteren?

Veiligheid
Ondermijnende criminaliteit moeten we flink aanpakken, en wij zien ook dat de burgemeester een zero tolerance beleid heeft ten aanzien van drugspanden. De extra BOA capaciteit juichen wij van harte toe, echter vinden we dat deze ingezet moeten worden op voor de inwoners overlast gevende situaties, zoals bijvoorbeeld drugsoverlast en vuurwerkoverlast wat veelal in de avonduren gebeurt. Veel inwoners geeft dit een gevoel van onveiligheid.

Woningbouw
Dat de woningmarkt moet worden opengebroken is duidelijk. Bij de startnotitie van de Noorderlaan zijn belangrijke beslissingen genomen voor de 2 groepen die het meeste last hebben van de woningcrisis. Er komen veel extra sociale huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen en er komen middeldure huurwoningen voor de inwoners die niet kunnen kopen, maar ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Maar we zijn er nog niet!

8 jaar geleden heeft de gemeente afscheid genomen van een actief grondbeleid, de marktpartijen waren aan zet. Nu hebben we geen nieuwe gronden meer in ons bezit waar we invloed op kunnen uitoefenen. Het CDA deelt de mening van het College om weer een actief grondbeleid te voeren, zodat we meer controle hebben over ons woningbouwprogramma. Als we dit willen, dan moet de gemeente wel de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente actualiseren. Wat is het tijdspad hiervoor?

Kwalitatieve invulling van de woningbouw moet vorm krijgen in een nieuwe SMART geformuleerde woonvisie die gericht is op meer woningen, meer zeggenschap door de gemeente, duurzaam en waarbij we uitgaan van evenwichtige groene wijken die goed toegankelijk zijn voor senioren en minder validen. Wat is het tijdspad voor herziening van deze woonvisie?

Bedrijvigheid
We lezen dat Tichelreijt 3 bijna vol is, waardoor de gemeente ook geen gronden heeft voor uitbreiding van het bedrijventerrein. We zijn benieuwd wat de visie is van de gemeente Dongen ten aanzien van uitbreiding van de bedrijvigheid.

Openbare ruimte
Mensen in een groene omgeving voelen zich prettiger en veiliger. Het geeft hen extra lucht, letterlijk en figuurlijk. Een mooi onderhouden en groene omgeving (horizontaal en verticaal) maakt het aantrekkelijk om in de gemeente Dongen te wonen. Daarnaast is openbaar groen belangrijk bij de voorkoming van hittestress en het vasthouden van water. Het CDA ziet bomen verdwijnen en vervangen worden door goedkopere struiken en grasperken, bloemen zien we zelfs bijna niet meer in het gemeentelijk straatbeeld. De gemeente Dongen kan zelf het beste voorbeeld geven als grootste bomenkapper binnen de gemeentegrenzen. Het CDA wil onze groene uitstraling uitbreiden en beter beschermen. Het CDA wil een herplantplicht voor de bomen op gemeentelijke grond met een diameter >63cm.

Ondanks dat er dit jaar geen onderzoek is geweest zien wij (door middel van observatie kwaliteitsniveaus en meerdere meldingen vanuit inwoners) dat in Dongen het onderhoudsniveau achterblijft bij het gewenste kwaliteitsniveau. Zo ervaren inwoners onder andere teveel onkruid tussen tegels en op stoepen. Zeker in ’s Gravenmoer zien we dat de trottoirs in erbarmelijke toestand verkeren. Met het huidige budget betwijfelen wij dat dit op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht zal worden. Controle door een externe partij vinden wij een objectieve meetmethode.

Toegankelijkheid is een van de beginselen van het Verenigde Naties verdrag voor de rechten voor mensen met een handicap. Wij zijn verheugd dat de pilot wijkschouw is uitgevoerd en hebben het rapport ontvangen. Er staan veel algemene aandachtspunten in die gelden voor het gehele dorp. Deze aandachtspunten kunnen wat ons betreft voor nieuwbouwlocaties direct worden doorgevoerd. Wij zouden graag zien dat Dongen de prijs in de wacht sleept om de “Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland” te worden. Een begin kan gemaakt worden om onze wijken toegankelijker te maken. We zien dat er in de begroting nog geen stelpost is opgenomen om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Het gaat hoe dan ook geld kosten, hoe ga je dit dan betalen?

De speeltoestellen zijn verouderd en verschraald. We maken onvoldoende gebruik van Europese subsidies om speeltoestellen voor alle leeftijden aan te trekken. Juist als het budget van de gemeente onvoldoende is, moet je externe bronnen aanboren.

Afval
De inwoners ervaren “overlast met ongedierte”. Het CDA wil dat In de maanden zonder r + september het GFT afval wekelijks zal worden opgehaald. Wellicht heeft het College een andere oplossing om de overlast te beperken?

Er is geen incontinentie container op Dongepark, wij zouden graag zien dat deze daar beschikbaar is.

Sport
Wij kunnen akkoord gaan met het kunstgrasveld van VV Dongen. Wel willen wij aandacht vragen voor de communicatie in de media over het Hertog Janveld. Tijdens de behandeling in de raad is door de wethouder toegezegd dat het pad open blijft voor bewoners. Wij willen benadrukken dat het openhouden van dit pad expliciet is opgenomen in de raadsbreed gesteunde motie. Wij willen dan ook met klem verzoeken om deze afspraak als College uit te dragen.

Het CDA heeft samengevat de volgende aandachtspunten voor deze begroting:

  1. Aanbieden van respijtzorg voor mantelzorgers.
  2. Onderzoek naar het gratis aanbieden van menstruatieproducten.
  3. Extra BOA capaciteit onder andere inzetten voor vuurwerkoverlast en drugsoverlast.
  4. Actualiseren van de ruimtelijke structuurvisie, waarbij actief grondbeleid het uitgangspunt is, zodat we meer woningen kunnen bouwen.
  5. Een herplantplicht voor gemeentelijke bomen met een diameter van >63cm.
  6. Het onderhoudsniveau realiseren.
  7. Budget voor het aanpakken van de knelpunten voor de wijkschouw.
  8. Europese subsidies aanboren voor speeltoestellen in de openbare ruimte.
  9. De GFT container vaker ophalen.
  10. Het pad bij het Hertog Janveld open laten voor de buurtbewoners.

Hierna volgde het debat. 11 november vindt de besluitvorming plaats. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.