16 oktober 2017

BERAP:"Meer aandacht voor risico's"

In deze bestuursrapportage wordt de raad op de hoogte gebracht over de budgetontwikkelingen voor dit jaar. In de vorige behandeling van de Berap 2017 wars de raad al op de hoogte gebracht van de negatieve ontwikkeling in 2017 en dan specifiek wat betreft de winstneming op de grondexploitatie die al in de jaarrekening 2016 verwerkt diende te worden.

De CDA- fractie kan de verschillende budgetaanpassingen volgen en begrijpen. Fractielid Mustafa Killinçarslan:"Een grote verschuiving in het geheel is te zien in de algemene uitkering WMO voor een bedrag van ongeveer € 1,9 mio. Na een ambtelijk uitleg te hebben gekregen over deze verschuiving begrijpen wij dat dit is verwerkt zoals wij dat hier voor ons zien. Daarnaast zijn wij met raadsinformatiebrief 54 op de hoogte gebracht wat de mogelijke effecten zijn van de septembercirculaire. Hieruit maken wij op dat het huidige positieve resultaat nog negatief zal worden. Uiteraard zitten hierin ook nog (helaas) enkele financiële onzekerheden. Eén van de onzekerheden is het deze week bekend gemaakte regeerakkoord. Voor 2017 zal dit ons inziens geen effect hebben. Welk impact dit zal hebben voor de komende jaren is nog uiteraard niet duidelijk."

 Een kleine paragraaf in hoeverre de risico-inschatting, -beheersing en het weerstandsvermogen nog steeds actueel zijn na deze budgetaanpassingen is toch logisch om vast te stellen of en in welke mate de gemeente nog financiële risico's loopt?"

Ook vroeg Killinçarslan wederom aandacht voor de APPA-voorziening, de pensioenvoorziening voor bestuurders: "Een ander voorbehoud in deze rapportage is de APPA voorziening. Onze fractie vraagt zich af of het niet mogelijk is om een inschatting te maken van het effect voor 2017. Rekening houdende met het aantal gewezen bestuurders en parameters zou een schatting toch mogelijk moeten zijn?"

Daarnaast heeft Killinçarslan opgeroepen om de risico's die de gemeente loopt beter in kaart te brengen:" De CDA-fractie mist toch weer helaas een risicoparagraaf. Onze fractie heeft hier elke keer de aandacht voor gevraagd. Een kleine paragraaf in hoeverre de risico-inschatting, -beheersing en het weerstandsvermogen nog steeds actueel zijn na deze budgetaanpassingen is toch logisch om vast te stellen of en in welke mate de gemeente nog financiële risico's loopt?"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.