19 oktober 2021

CDA aandacht voor Waterzaken en Klimaat: informeren, voorlichten en faciliteren

Een nieuw beleidsplan voor water en riolering wordt voorbereid. Het wordt qua opzet anders dan het huidige verbreed rioleringsplan, omdat het moet aansluiten op de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Naast een nieuwe opzet, is het thema klimaat een nieuw en belangrijk onderdeel in het plan. Voor de riolering en het regenwaterafvoer blijft de gemeente verantwoordelijk. Maar daar komt nu bij het beperken van de negatieve gevolgen van de klimaatthema’s: ‘wateroverlast, droogte en hittestress.’ Hoe gaan we om met overstromingsrisico? De raad werd gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen.

Inwonersparticipatie
Voorafgaand aan de opiniërende raad was er eerst een pilot op 7 oktober. Hierin spraken de raadsleden aan de ‘gesprekstafel’ met inwoners en professionals over het riool- en waterbeheer. Koenraad van Eersel (CDA) kon met een tevreden blik terugkijken.

Faciliteren en informeren
Het is de absolute wens van het CDA om meer voorlichting te geven aan inwoners en bedrijven over mogelijkheden om waterneutraal te wonen en/of een bijdrage te leveren om hittestress te voorkomen. Het initiatief om bedrijventerreinen gunstiger in te richten te aanzien van waterberging juicht het CDA van harte toe. Faciliteren en informeren door de gemeente is belangrijk. Van Eersel vond het daarom jammer dat bij de renovatie van de Procureurweg en Klein-Dongenseweg de heggen vervangen zijn door betonbanden.

In de beleidsplannen voor nieuw te ontwikkelen wijken, zoals de Noorderlaan en Waspikseweg, moet opgenomen worden wat de maximale verharding mag zijn. Ook is het in onze ogen goed om ‘groene heggen’ en ‘minimaal 1 kleine boom in de (voor)tuin’ in de regels op te nemen.

Afkoppelen van hemelwaterafvoer moeten we stimuleren en inwoners informeren hoe ze dit kunnen doen. Ook wil het CDA aangeven dat we (beperkte) wateroverlast in bepaalde situaties juist moeten accepteren. Dit is ook een onderdeel van de voorlichting of kan juist onderdeel zijn van het beleid. Maar goede voorlichting over de mogelijke risico’s is daarbij zeker nodig.

Klimaatfonds
Overigens kan het CDA de suggestie van een klimaatfonds goedkeuren. We denken dat het met name zinvol is voor het instellen van een ‘bescheiden’ subsidieregeling om maatregelen die burgers zelf kunnen uitvoeren te stimuleren. Een hele opdracht waarbij informeren en voorlichting geven het belangrijke item is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.