22 mei 2021

CDA bezorgd over omvormen van landbouwgrond in de regionale energie- en klimaatstrategie

De afgelopen twee jaar is er in de regio Hart van Brabant gewerkt aan een ‘Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)’. In het REKS zijn diverse zaken opgenomen: een ruimtelijk ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwekking, de Regionale Structuur Warmte (inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het elektriciteitssysteem én de aanpak voor klimaatadaptatie. In het REKS zijn de gebiedsopgaven in het kader van de klimaatopgave geconcretiseerd. Tot 1 juli zijn de gemeenteraden, waterschapsbesturen, en provinciale staten aan de beurt om het ontwerp vast te stellen.

Onduidelijkheden
Koenraad van Eersel gaf namens de CDA-fractie aan dat er een uitgebreid en goed gedocumenteerd plan, ofwel aanbod, is opgesteld. Wel had Van Eersel enkele vragen ter opheldering van onduidelijkheden die de fractie tegen is gekomen. Bijzonder in de REKS is het vergevorderd voornemen tot de oprichting van een ontwikkelbedrijf. Voor het CDA is het toch zeker de vraag of hiermee door de gemeente Dongen niet (te) hard van stapel wordt gelopen, ook al is het dan nog niet zeker of, en, hoe de gemeente hierin zal participeren. Heeft de gemeente nog een speciale trekkersrol binnen de gebiedsopgave van Jonge Ontginningen (het gebied in het noordoosten van onze gemeente)? Is het ook mogelijk dat de gemeente niet toetreedt tot het ontwikkelbedrijf?  Hoe is de financiële onderbouwing geregeld en gaan de baten naar de investeerders, de deelnemers van het ontwikkelbedrijf?

Twee tegenvallers
Er zijn verder nog twee onderdelen in het REKS waar het CDA niet blij van wordt, en die het CDA dus liever niet opgenomen had gezien. Allereerst is daar het zwakke beleidskader voor aanleg van zonne-energie. De zonne-ladder, met daarin de voorkeur van panelen op daken, wordt in het REKS wel omarmd, maar er kan door gemeenten tijdens planperiode vanaf worden gezien. Dit geldt met name bij het toestaan dat landbouwgronden worden gebruikt voor zonnepanelen, vóórdat alle beschikbare ruimte op o.a. daken is benut. Op dit punt kreeg Van Eersel veel medestanders in de raad.

Ten tweede stoort het CDA zich er aan hoe agrarische gebieden in de Jonge Ontginningen worden opgeofferd voor andere doeleinden. Er wordt als uitgangspunt geopperd dat deze gebieden jonge agrarische ontginningsgebieden naar kleinschalig landschap van bronnen, vennen, landgoederen, natuurbeheer, bossen en voedselbossen omgevormd worden. Dat omvat een groot deel van het agrarisch buitengebied van de gemeente Dongen. Het leest alsof landbouwtransitie wordt vertaald als landbouw beëindiging.

Welke plaats is er in de Jonge Ontginningen nog over voor de diverse soorten land- en tuinbouwbedrijven, nu juist die landbouw niet meer genoemd wordt na de omvorming? Het lijkt er op dat de energievoorziening op landbouwgrond hoger gesteld wordt dan de voedselvoorziening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.