12 december 2020

CDA Dongen - 's Gravenmoer over matigen belastingtarieven en het snelfietspad

Nieuwe belastingtarieven en heffingen
Na het vaststellen van de gemeentebegroting 2021 in november volgde op 10 december de vaststelling van nieuwe belastingtarieven en heffingen. Dit zijn o.a. de onroerende zaakbelasting (ozb) de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. De heffingstarieven worden mede bepaald door het kostenniveau van de verrichte diensten. Bij de actualisatie van de Legesverordening 2021 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de werkelijke kosten van een dienst doorberekend worden.

Voor de gehandicaptenparkeerkaart c.q. gehandicaptenparkeerplaats betekent dat een forse verhoging van 306% en 179%.  Dat was voor het CDA Dongen - 's Gravenmoer, bij monde van fractielid André Vonk, reden om in goed overleg met OPD-VPD en D66 een samen opgesteld amendement in te dienen. Hierin wordt geregeld om die verhoging ongedaan te maken, door het tarief vast te stellen op het bestaande niveau van 2020 plus 2%.

Ook voor evenementen waarbij de aanvrager geen bedrijf is, dus bijvoorbeeld een vereniging of stichting, was een forse stijging voorgesteld van € 41,87 naar € 75 (indien aantal verwachte bezoekers 100 tot 1.500 personen bedraagt) of naar € 250  (indien het aantal meer dan 1.500 personen is).  Ook hier diende het CDA met de OPD, VPD en D66 een amendement in om het tarief maar 2% te laten stijgen, dus tot € 42,68.

Ook voor de horeca waren forse tariefsverhogingen voorgesteld met tientallen tot honderden euro’s. Ook hier werd een amendement door die 4 partijen ingediend om de tarieven vast te stellen op niveau van 2020 plus 2%.

Al de genoemde amendementen werden vervolgens in meerderheid aangenomen.

Snelfietspad F629
Het snelfietspad van Oosterhout naar Tilburg is door een financiële toezegging van de Provincie voor de gemeente Dongen budgetneutraal mogelijk. Het CDA vroeg uitdrukkelijk aandacht voor het behoud van de groene buffer tussen bedrijventerrein Tichelrijt en de woonwijk langs het kanaal. Tevens benadrukte de fractie ook het belang voor behoud van bomenbestand én de participatie van bewoners en Ken en Geniet, zeker voor het gedeelte waar het pad 3,5 m breedte heeft (langs de sportvelden). Annemarie van Eenennaam kon na de toezegging van de wethouder, namens de CDA-fractie, instemmen met dit fietspad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.