19 april 2023

CDA over de Cammeleur: „Wij vinden de unanieme steun vanuit de raad een goed signaal richting de samenleving”

De partners van de Cammeleur hebben eind 2020 de opdracht om er samen uit te komen teruggegeven aan de gemeente. Na een (nieuwe) uitgangspuntennotie en een onderzoek naar nieuwe beheersvormen, presenteerde de Galan Groep afgelopen september een eindrapportage. Hierin werden voorstellen en adviezen gedaan over de opzet in de toekomst. Toen gaf de CDA-fractie al aan dat het rapport veel aanknopingspunten bevat om oplossingsgericht door te gaan. Een van de oplossingen is het oprichten van een ‘Cultuurhuis’ binnen het Cammeleurconcept. De kaders waarbinnen dit moet gebeuren zijn op donderdag 13 april vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is het probleem?
Voor de Cammeleurpartners is de Cammeleur geen onverdeeld succes. In het oorspronkelijke ondernemingsplan zijn aannames gedaan die in praktijk anders uitpakken. Daarnaast zijn weeffouten gemaakt die voor belemmeringen en spanningen in de samenwerking zorgen. In 2020 hebben de partners geprobeerd om tot oplossingen te komen. De partners zijn daar niet in geslaagd. Hierop zijn door de gemeente een aantal uitgangspunten verwoord om tot oplossingen te komen. Dit heeft geleid tot het ‘Cammeleurconcept 3.0’. Door de Galan Groep is vervolgens in 2022 een oplossingsrichting voor de ontstane problematieken binnen de Cammeleur aangereikt. Zowel de gemeente als de Cammeleurpartners zijn aan de slag gegaan met de deze oplossingsrichting.

Wat gaan we eraan doen?
De Galan Groep heeft voorgesteld om een ‘cultuurhuis’ op te richten. Het cultuurhuis staat voor de nieuwe samenwerking tussen de partners. Dit doen zij naast hun eigen hoofdtaken. De samenwerking betreft met name de programmering-, marketing- en horecafunctie. Dit leidt onder andere tot een groter gezamenlijk cursusaanbod aan de Dongenaren. Het idee wordt door alle partijen, waaronder de gemeente, gedragen en omarmd. Het was aan de gemeenteraad om de kaders waarbinnen dit vorm moet krijgen vast te stellen.

Wat vindt de CDA-fractie?
De CDA-fractie staat positief tegenover de inhoudelijke kaders die geformuleerd zijn: „Wij zijn blij om te lezen dat de partners elkaar weten te vinden op de inhoud. Vanuit de gedachte ‘Kan het ook samen?’. Een gedachte die het CDA aanspreekt.”, aldus fractievoorzitter Stijn Sips. Echter vond de CDA-fractie dat de kaders met betrekking tot de horeca matig uitgewerkt waren: „Hoe gaat de horeca bijdragen aan het versterken van de identiteit en de kunst- en cultuurfunctie van het cultuurhuis? En op welke wijze wordt de voorgestelde samenwerking vormgegeven met de lokale horeca?”, vroeg Sips aan de wethouder. Naar aanleiding van de beantwoording besloot een voltallige gemeenteraad om een amendement in te dienen. Eén van de punten in het amendement is dat de kaders rondom de horeca beter uitgewerkt gaan worden. Zodat de vragen beantwoord worden. Door het amendement stemde een unanieme gemeenteraad in met het nieuwe Cammeleurconcept. „Wij vinden het in ieder geval een goed signaal naar de inwoners en de partners dat de voltallige gemeenteraad het voorstel steunt.”, aldus Stijn Sips namens de CDA-fractie.

Hoe nu verder?
Nu de kaders zijn vastgesteld door de gehele gemeenteraad worden de Cammeleurpartners gevraagd om met een nadere uitwerking te komen. Deze voorstellen worden nog vóór de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook zullen de kaders rondom de horeca dan voorgelegd worden aan de raad.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.