09 juli 2022

CDA vraagt aandacht voor overlastlocaties die inwoners aangeven

Donderdag 7 juli jl. werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) behandeld door de gemeenteraad van Dongen. Het CDA is blij dat er enkele verduidelijkingen en aanpassingen van de APV hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een openbare technische informatieavond met de ambtenaren.

In de APV staan de wettelijke regels, die in de gemeente van kracht zijn. Een APV stelt de gemeente in staat om de eigen regels te bepalen. De APV is hét aangewezen instrument voor het college van burgemeester en wethouders en voor de burgemeester om ongewenste gedragingen tegen te gaan en om gedragingen en activiteiten te reguleren die niet in andere wet- en regelgeving geregeld zijn.

Overlast door lachgas
De CDA fractie deelt de opmerking van het college dat het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel overlast, verstoringen van de openbare orde, aantasting van de leefomgeving, en gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Met de voorliggende APV kan (het gebruik van) lachgas worden verboden wanneer dit gepaard gaat met een vorm van verstoring van de openbare orde. Daarnaast kan het college openbare plaatsen aanwijzen waar lachgasgebruik, het daarvoor voorbereidingen verrichten of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor gebruik verboden zijn.

Voor CDA-fractievoorzitter Stijn Sips was er wel reden om door te vragen: „Wij lezen onder meer dat men in Park Vredeoord, op het industrieterrein Tichelrijt en in de omgeving van de Doelstraat heeft te kampen met de nodige overlast van mensen die lachgas recreatief als roesmiddel gebruiken. Ons bereikt het bericht dat ook Dongepark te kampen heeft met bovenstaand probleem. Is deze locatie ook in beeld bij het college? En hoe wordt omgegaan met overlastlocaties die inwoners aangeven bij de gemeente?”

De burgemeester gaf hierop aan dat meldingen van overlast binnenkomen bij politie en BOA’s. Maar bij meerdere meldingen uit een bepaald gebied is het nu mogelijk dit gebied gelijk aan te wijzen als verboden voor lachgas.

Op de vraag van raadslid Perry Wens (VVD) om te kiezen voor een lachgasverbod voor heel de gemeente (zonder dat er verstoring van de openbare orde voor nodig is) reageerde Sips aan dat het juridisch moeilijk is, maar dat dit voor de CDA fractie het onderzoeken waard is.

Herinvoeren van de vergunningplicht
Momenteel zijn verschillende openbare inrichtingen (cafés, sportverenigingen etc.), die zijn gevestigd in bepaalde panden, vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht. Iedereen kon zich tot nu toe in deze panden vestigen. Door het herinvoeren van de exploitatievergunningplicht voor deze panden wordt een extra drempel opgeworpen voor malafide bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen. Het CDA onderschrijft de gedachtegang om malafide bedrijven te weren. Echter hebben wij wel een vraagtekens bij het gelopen proces. CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „Wij hadden graag gezien dat met alle betrokkenen die nu zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht een informatiesessie had plaatsgevonden over wat dit voor hen betekent. Wij lezen dat een afvaardiging van Horeca Dongen akkoord heeft gegeven, maar het betreft hier onder andere ook sportverenigingen.”

De portefeuillehouder zegde daarop toe te inventariseren of er behoefte is aan een informatiesessie voor de betrokkenen, waaronder ondernemers en verenigingen. Dat is voor het CDA een goede eerste stap.

Vaststelling
De APV staat op de agenda van 14 juli om vastgesteld te worden door de raad.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.