15 november 2021

Een begroting met ‘CDA sausje’: meer aandacht voor groen, wonen en het sociaal domein

Afgelopen 4 en 11 november 2021 stonden in het teken van de programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Dongen. Afgelopen donderdag bespraken de raadsleden de verschillende moties en amendementen die ingediend werden. Aan het einde van het debat kon het CDA mee instemmen met de begroting, omdat er sprake is van een ‘CDA sausje’ over de begroting. Onderstaand leest u wat het CDA heeft ingebracht.

Sociaal Domein
Het CDA heeft met een motie aandacht gevraagd voor menstruatiearmoede in onze gemeente. Voor het CDA is het van belang dat onderzocht wordt hoeveel mensen in de gemeente geen toegang hebben tot menstruatieproducten én of kosteloze verstrekking van de producten, op bijvoorbeeld scholen, mogelijk is. De motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Het CDA heeft ook extra aandacht gevraagd voor het thema eenzaamheid. Een CDA motie die verzoekt aan te sluiten bij het actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” werd unaniem aangenomen.

Een ander bespreekpunt was de verhoging van het mantelzorgcompliment. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Het CDA is van mening dat extra geld wat beschikbaar komt zou moeten gaan naar het verbeteren van de respijtzorg, ofwel naar de tijdelijke overname van zorg ter ontlasting van de mantelzorger(s). Omdat daar nu geen concreet plan voor is heeft de fractie besloten in te stemmen met de verhoging van het compliment naar 100 euro.

Openbare ruimte
Het CDA maakt zich al jaren hard voor een herplantplicht voor door de gemeente gekapte bomen. Eindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Gekapte bomen in onze gemeente moeten nu binnen de gemeentegrenzen worden herplant. Een motie van het CDA over de realisatie van de kwaliteitsniveaus van het openbaar groen en de externe monitoring hiervan, behaalde net geen meerderheid.

Een ander belangrijk CDA punt is de wijkschouw, waarmee we onze kernen en wijken meer toegankelijk maken. Na een pilot in 2021 heeft Stichting de Zonnebloem heeft hiervoor waardevolle tips gegeven. Een motie verzoekt vanuit hier een plan van aanpak te presenteren aan de gemeenteraad.

Wonen
Het CDA is akkoord om een zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen in onze gemeente in te voeren. Een zelfbewoningsplicht zorgt dat de koper een verplichting heeft om tenminste 5 jaar zelf in de woning te gaan wonen.

Het CDA wil ook dat de gemeente zich uitspreekt over het Verstedelijkingsakkoord wat gaat over de belangrijke opgaven in de regio Breda-Tilburg voor de komende 10 jaar op het gebied van woningbouw. Meer woningen bouwen en een groene buffer ten opzichte van de buurgemeenten, moeten voor onze gemeente de uitgangspunten zijn. De motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.