06 november 2020

Inbreng CDA Dongen – ’s Gravenmoer tijdens begrotingsdebat 2021-2024

Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer wil een groene toegankelijke gemeente. Het CDA wil een duurzame en innovatieve nieuwbouwwijk, de toeristenbelasting willen wij gebruiken voor de realisatie van een fietspad langs de Donge. We zitten in een tijdperk van crisis. De urgentie van het opknappen van een gemeentehuis en het aanleggen van een kunstgrasveld moeten dermate goed aangetoond worden, dat je deze nieuwe en grote uitgaven met goed fatsoen kunt uitleggen aan de inwoners van de Gemeente Dongen.

Coronacrisis
Door de coronacrisis zijn we ons nog bewuster geworden van wat echt telt en wat echt belangrijk is. Dat zijn in eerste instantie de vriendschap en liefde die wij elkaar geven in deze moeilijke tijd. Wij willen speciaal de inwoners van Dongen bedanken dat ze naar elkaar omkijken en voor de mooie initiatieven die zijn genomen. Zoals bijvoorbeeld de Facebook pagina Dongenhelptelkaar, de vrijwilligers die ouderen en zorgmedewerkers hebben geholpen, ouders die hun kinderen thuis les hebben gegeven. De coronacrisis is nog niet voorbij, het vraagt veel van onze inwoners die sociale isolatie, eenzaamheid en verveling kunnen ervaren. Het zit in het Dongens DNA om naar elkaar om te kijken, dat is nu nog waardevoller.

Te veel geld geleend
Wij steunen het college om dit jaar een sluitende begroting voor te leggen. We doen wel een beroep op het college om actief te lobbyen voor extra middelen van het Rijk, zodat we in het jaar 2022 weer een sluitende begroting voor kunnen leggen. De begroting is sluitend, maar zeker niet rooskleurig. De gemeente leent veel teveel geld. Met de lage rente lijkt dat wellicht aantrekkelijk, maar als de rente gaat stijgen, dan kan de gemeente haar lasten niet meer betalen. De enige oplossing hiervoor is dat de gemeente op beperkte schaal nieuwe leningen afsluit.

Woonlasten weer omhoog
Als gemeente gaan we over de woonlasten voor onze inwoners en deze gaan helaas weer stijgen, ondanks de uitvoering van de ingediende motie van vorig jaar. De tarieven van de OZB gaan weliswaar omlaag, echter de tarieven van de afvalstoffenheffing stijgt met 12% en van de rioolheffing stijgt met 26% waardoor de verlaagde tariefstelling OZB volledig wordt overruled en per saldo de woonlasten stijgen 

Volgens het landelijk rangtelnummer staat Dongen inmiddels op plaats 229 (van de 355) en we roepen het college op om een pas op de plaats te maken en de woonlasten naar beneden te brengen. Immers elke burger voelt deze stijging per direct in zijn/haar portemonnee.

Toeristenbelasting gebruiken voor realisatie fietspad aan de Donge
Uit de opbrengst van de toeristenbelasting kunnen voorzieningen mede in het belang van het toerisme en recreatie binnen de gemeente op een bepaald peil worden gebracht. Dit is dan ook de reden dat het College voorstelt om toeristenbelasting in te voeren. Er zijn voor de hoogte van de tarieven geen wettelijke beperkingen en wij zien dan ook dat de tarieven in Hart van Brabant gemeenten divers zijn. Het CDA heeft geen bezwaar tegen de toeristenbelasting, echter we hebben wel een paar voorwaarden:

Overleg vooraf: er dient wel vooraf overleg geweest te zijn met de ondernemers. Zeker in deze coronacrisis, waarbij ondernemers in deze sector het moeilijk hebben.

Tariefstelling: wij roepen het College dan ook op om de tarieven per persoon per dag van de toeristenbelasting lager, dan wel niet hoger te laten zijn dan het gemiddelde van de “Hart van Brabant” gemeenten. Uitgaande van de gemiddelde prijs komen wij niet uit op een opbrengst van 200.000 euro.

Kwaliteitsslag: de toeristenbelasting moet bijdragen aan het aantrekkelijker maken van ons dorp voor toeristen. Het CDA heeft een goede doelbestemming voor de toeristenbelasting, namelijk het realiseren van een recreatief fietspad langs de Donge. We hebben in het verleden een initiatiefvoorstel uitgewerkt, het plan ligt dus op de plank.

Gemeente Dongen moet bomen herplanten
Het CDA maakt zich al meerdere jaren zorgen over de ontgroening van onze Gemeente. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van straten en wijken. Eén van de redenen van de ontgroening, is het feit dat de Gemeente Dongen veel bomen kapt, maar niet alles herplant. Wij vinden dat de Gemeente Dongen een herplantplicht moet hebben voor bomen met een stamomtrek van meer dan 63 cm, gemeten op een hoogte van 130 cm vanaf het maaiveld langs de stam. Op basis van een beleidsindicator bomenbestand kunnen wij het bomenbestand in de gemeente Dongen monitoren. We zijn voorstander van het instellen van een “Adviescommissie bomen” die hierin een rol kan spelen.

Openbaar groen kwaliteitsniveau A en B niet gehaald
Afgelopen jaar zijn de afgesproken kwaliteitsniveaus van het openbaar groen in de openbare ruimte niet gehaald, streefwaarde A in het centrum, streefwaarde B in de wijken. Wij zijn verheugd dat het budget voor openbaar groen is verhoogd, maar voor ons is het absoluut onacceptabel als de kwaliteitsniveaus wederom niet worden behaald in 2021.

Uitgangspunten percentage groen bij woningbouwprojecten
We zien verstening bij nieuwbouwprojecten en bij inbreidingsprojecten. En dat terwijl een groene woonomgeving bijdraagt aan de kwaliteitsbeleving, het voorkomen van hittestress en voor het afvoeren van hemelwater. Het CDA wil dat het College richtlijnen opstelt over de hoeveelheid percentage bebouwing en het percentage groen voor zowel inbreidingslocaties als uitbreidingslocaties. Wat het CDA betreft is er ruimte om maatwerk toe te passen en voor creativiteit, denk bijvoorbeeld aan de realisatie van groene daken bij inbreidingslocaties.

Openbare ruimte senioren proof
In het bestuursakkoord staat de ambitie om toe te werken naar een rolstoel, rollator, kinderwagen en dementievriendelijke openbare ruimte. Om dit te realiseren zou er in alle dorpen en wijken een schouw uitgevoerd gaan worden. Deze schouw zou moeten leiden tot een Plan van Aanpak voor wat betreft aanpassingen van het openbaar gebied. Deze schouw is nog niet uitgevoerd. Hierdoor is er geen tijdspad/planning gemaakt om de buitenruimte toegankelijker te maken voor senioren en minder validen. Het CDA vindt dat we dit jaar de schouw in de wijken en dorpen moeten maken, zodat een uitvoeringsplan kan worden opgesteld. Met het toegankelijk maken van de buitenruimte van onze gemeente moeten we nu echt een start maken.

Kerstvakantie-actie: je bent niet alleen
Inwoners van Dongen kunnen de coronacrisis en maatregelen psychisch zwaar vinden, dit is logisch omdat het een onnatuurlijke situatie is. De mentale belasting is groot. Terwijl de behoefte aan verbinding en contact groter wordt, zijn de mogelijkheden beperkt. Eenzaamheid, sociale isolatie en verveling zijn een reëel gevaar voor jong én oud tijdens de corona crisis. Het is zeer waarschijnlijk dat de kerstvakantie, kerst, oud en nieuw ook anders zal worden dan we gewend zijn, inwoners kunnen in ieder geval niet op vakantie. Het CDA wil dat het College eenmalig en laagdrempelig subsidie beschikbaar stelt aan (jongeren)organisaties, (senioren)organisaties, stichtingen en dorpsraden/wijkraden voor projecten die dit probleem, binnen de corona-regels, zoveel mogelijk tegengaan. Organisaties die initiatieven ontwikkelen willen wij tegemoet komen met een laagdrempelige toekenning van subsidie.

Uitgangspunten stedenbouwkundige visie Noorderlaan
Nu de Beljaart bijna volgebouwd is, kan de gemeente beginnen met de stedenbouwkundige visie voor de Noorderlaan. Het CDA deelt de ambities van het College op het gebied van duurzaamheid. Echter, in de woonvisie staan geen specifieke richtlijnen ten aanzien van duurzaamheidsbeleving landschap en innovatieve woonconcepten. Wij vinden dat het College eerst een notitie moet delen met de gemeenteraad op deze punten, alvorens de gebiedsvisie op te stellen.

Trapveldje Hertog Janveld
Wij zien dat de beslissing ten aanzien van het Hertog Janveld wederom is doorgeschoven. Er zijn twee keuzes; Olympia en de kinderen uit de wijk kunnen het samen gebruiken. Óf het gaat naar Olympia en er komt een alternatief trapveldje voor de jeugd van deze wijk. Wat ons betreft kun je de huidige situatie voortzetten, waarbij het trapveldje voor iedereen toegankelijk blijft.

Verbouwing Gemeentehuis Dongen
Er is in 2022 de intentie om het Gemeentehuis te verbouwen voor 4,2 miljoen euro, omdat de organisatie afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd, dan wel gaat veranderen. De onderbouwing, zowel financieel als inhoudelijk ontbreekt. Het CDA wil zonder een duidelijke visie en concrete onderbouwing van de hoogte van het bedrag geen steun geven aan de verbouwing van het gemeentehuis. Daar komt bovenop dat er nog steeds geen keuze is gemaakt voor het wel of niet verplaatsen van de Entree. Op basis van het onderzoek, de toekomst van de Entree en een reëel budget, kan het College met een raadsvoorstel komen. 

Kunstgrasveld VV Dongen
Voor 2021 is in het investeringsplan de vervanging van het kunstgrasveld opgenomen. Het kunstgrasveld is in 2008 opgeleverd . De afschrijving van de toplaag van het kunstgrasveld is 10- tot 12 jaar, waardoor de toplaag per 2020 afgeschreven is. Uit de technische antwoorden blijkt dat in 2020 het veld volledig is goedgekeurd, nadat onvolkomenheden zijn verholpen. Wel is het advies gegeven om op termijn het kunstgrasveld te vervangen. Aan de hand van het investeringsbedrag lijkt het erop dat het gehele kunstgrasveld vervangen dient te worden. Echter, volgens ingewonnen informatie blijkt dat een volledig kunstgrasveld pas na 30 jaar vervangen hoeft te worden. Het CDA stelt voor om eerst onderzoek uit te laten voeren wat vervangen moet worden (alleen toplaag of volledig) en deze investering door te schuiven naar 2022.

Ja, tenzij…
Het uitgangspunt bij beleidsvorming moet zijn: ‘ja, tenzij…’. Het is daarom belangrijk dat de gemeente een open, eerlijk en zorgvuldig proces bewaakt. Het lijkt erop dat zowel bij Glorieux, als bij de Salamander, de gemeente Dongen steken heeft laten vallen. Juist als de impact en het draagvlak groot is, wat blijkt uit het aanbieden van de vele petities, is een open houding en een zorgvuldig proces van extra belang. Er samen uitkomen, buiten de rechtszaal om, heeft zeker onze voorkeur.

Bekijk de inbreng van het CDA Dongen - 's Gravenmoer hieronder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.