04 juni 2022

Raadsfractie CDA komt op stoom

Donderdag 3 juni was de eerste reguliere raadsvergadering met het nieuw aangetreden college. Inhoudelijke agendapunten variërend van gemeenschappelijke regelingen (samenwerking in de regio), bestemmingsplannen en een investeringskrediet voor het gemeentehuis.

De eerste agenda punten betroffen persoonlijke benoemingen zoals lid van de financiële commissie, vicevoorzitter van de raad, steunfractielid, en leden van de werkgeverscommissie. Koenraad van Eersel, voormalig-raadslid, werd benoemd als steunfractielid voor het CDA. CDA-raadslid Hans Verkooijen werd vanuit fractie benoemd in de werkgeverscommissie van de raad.

Bestemmingsplan Danielsweg (Tichelrijt III)
Ten oosten van de Danielsweg in Dongen ligt een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 hectare. De gemeente Dongen wil deze grond inzetten om bedrijventerrein Tichelrijt verder uit te breiden (Tichelrijt III). Er moest een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld om dit juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Een motie van D66 om een integraal bestemmingsplan te realiseren leidde tot vragen voor Marjolijn Diepstra (CDA). Ze zette vraagtekens bij de mogelijke vertraging in geval de motie zou worden aangenomen en vroeg zich af op welke extra gronden er gedoeld werd. Het CDA hecht er aan dat er voortvarend gewerkt wordt om de bedrijfsvestiging niet onnodig te vertragen. Er is immers een wachtlijst met (Dongense) bedrijven ontstaan die zich hier willen (her)vestigen. Dat was ook de mening van het college, onderstreepte wethouder De Jong. De motie werd uiteindelijk ingetrokken en het bestemmingsplan is aangenomen.

Bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 52, partiële herziening
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 is begin 2021 beroep ingesteld bij de Raad van State. De ontwikkelaar heeft met bezwaarmaker gesproken over zijn bezwaren en overeenstemming bereikt. Onderdeel was de bereidheid van de gemeente om de uitrit te verleggen naar de andere zijde van de kastanjeboom én de opgenomen bouwhoogte van 11 meter voor het voorste deel van het oude JAL-complex te verlagen. Dit laatste kan gerealiseerd worden door een partiële herziening van het bestemmingsplan. Marjolijn Diepstra gaf complimenten aan het college voor de werkwijze: “Er is hier sprake van een tegemoetkoming aan gerechtvaardigde wensen/bezwaren, op een manier waarbij procedures voorkomen worden, maar ook geen tijd en geld verloren gaat. Dit is een lijn die wij graag doorgezet zien worden.”

Krediet brandveiligheid gemeentehuis
De raad werd gevraagd om € 160.000,-. te voteren voor de vervanging van de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis. Uit een onderzoek naar de brandveiligheid kwam naar voren dat om te voldoen aan de minimale eisen de brandmeldinstallatie moet worden uitgebreid. Chris de Boer (CDA) stelde vragen over de duur van de tijdelijke maatregelen, hoe de investering past binnen de financiële kaders en over de gunning aan het onderzoeksbedrijf.

Hij stelde voorop: “Gezien de veiligheid voor de medewerkers van het gemeentehuis en de veiligheid van bezoekers en omwonenden, is het noodzakelijk om deze situatie snel te veranderen om zo te voldoen aan deze veiligheidseisen. Daarom stemt onze fractie in met dit voorstel.”

Onderzoek laagdrempeligheid Zorg
De gemeenteraad heeft het college middels een motie verzocht om onderzoek te doen naar de laagdrempeligheid van de dienstverlening binnen het sociaal domein in de gemeente Dongen. Naar aanleiding hiervan is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van enquêtes. Het onderzoek werd door 39 respondenten ingevuld.

Danielle Asin (CDA) stelde dat de CDA-fractie van mening is dat een onderzoek alleen meerwaarde heeft, wanneer er sprake is van een correcte onderzoeksopzet, passend bij de onderzoeksvraag en een juiste interpretatie van de resultaten. Waarbij er ook voldoende respondenten zijn. Na de beantwoording van de wethouder dat er niet geregeld echte wetenschappelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in verband met de ambtelijke capaciteit en de hoge kosten van een extern onderzoeksbureau, pleitte Asin voor een toekomstig verdiepend onderzoek inclusief correcte onderzoeksopzet en een juiste interpretatiewijze Daarnaast moet bezien worden waarom bij het onderzoek naar laagdrempeligheid, er sprake is van een laag aantal respondenten. Het is immers belangrijk om te weten hoe we onze inwoners laagdrempelige zorg kunnen aanbieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.