05 december 2022

Voortgang in het sociaal domein roept vragen op

Afgelopen raadscyclus heeft de gemeenteraad, op 24 november en op 1 december, gesproken over de voortgang in het sociaal domein. Aanleiding was de ‘Rapportage Dashboard Sociaal Domein 2022-1’ en de raadsinformatiebrief over het sociaal domein. De CDA-fractie zag positieve ontwikkelingen terugkomen, maar er waren ook veel vragen. „Vragen waar wij nu geen direct antwoord op kunnen verwachten. Het sociaal domein is namelijk een zeer dynamisch en complex thema.”, aldus CDA-raadslid Daniëlle Asin.

Hoe staan we ervoor?
Het ‘Dashboard Sociaal Domein’ weergeeft de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot de aantallen clienten en het aantal zorgproducten voor Wmo, de ontwikkelingen van toegewezen bijstandsuitkeringen, de cliënt-aantallen en zorgproducten die zijn afgegeven voor de  jeugdhulp. Bij monde van CDA-raadslid Daniëlle Asin werden enkele positieve zaken aangestipt: „Er is ingezet op het zo veel mogelijk op maat afgeven van indicaties. Voor het CDA is dit een positief bericht. Hierdoor kan scherper gekeken worden naar de individuele zorgbehoeften zodat het zorgaanbod (nog) beter aansluit bij de zorgvraag.”

Vragen en (voorbarige) conclusies over jeugdhulp
Wat betreft jeugdhulp is er een stijging van het aantal cliënten ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Uitgestelde zorg en toenemende problematiek als gevolg van corona worden hierbij als mogelijke verklaringen genoemd, zonder onderbouwing. Het CDA vindt het jammer dat we duidelijk, onderbouwde, verklaringen missen op zo’n belangrijk thema. „Het gaat niet om cijfers of producten, maar om mensen. En in dit kader, wil ik eenieder verzoeken om scherp te blijven op deze ontwikkelingen en niet te snel conclusies te trekken bij toenames en afnames van cijfers. We mogen naar mijn mening kritisch blijven kijken naar onze eigen rol als gemeente in het grotere geheel, zodat we niet verzanden in oorzaken die buiten onszelf liggen. Het is van groot belang om eigenaarschap te nemen over (een deel) van het maatschappelijke probleem, zodat wij ook onderdeel kunnen worden van de oplossing.”, luidde de oproep van Asin in de raadsvergadering.

Inloopspreekuren Cammeleur
Sinds half april dit jaar biedt de gemeente onze inwoners een inloopspreekuur aan in de Cammeleur. Doel van het inloopspreekuur is inwoners die niet digitaal vaardig zijn om op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de gemeente. Tijdens de inloop kan algemene informatie worden verstrekt; het is een eerste contact. In het evaluatieverslag worden een aantal verbeterpunten aangekaart, zoals het ontbreken van een spreekkamer op de begane grond en het ontbreken van een wachtruimte in de nabije omgeving van de spreekruimte. „Het CDA vindt het positief om te lezen dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden. Het is goed om te zien dat deze punten worden opgemerkt en beschreven, daar zij concrete aanknopingspunten bieden die kunnen leiden tot verbetering voor onze inwoners. Waarom zijn er dan tot op heden nog geen wijzingen doorgevoerd om de eerder genoemde problemen op te lossen?” vroeg het CDA-raadslid zich af. De wethouder gaf aan dat bij de implementatie van het Dorpsteam gekeken wordt wat passend is voor de inzet van het inloopspreekuur. In maart 2023 wordt de situatie opnieuw bekeken en geëvalueerd.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.