Bestuur & Dienstverlening

Dienstverlening gemeente

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijn. Ze zijn toegerust op haar taak en zijn thuis in wat er leeft in de gemeente. Het streven naar een grote gemeente zijn is geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Dit bereiken we door:

 • De gemeente Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven, die de regionale samenwerking zoekt met, bij voorkeur, de Hart van Brabant partners.
 • Als gemeente duidelijk te zijn in haar afspraken en deze na te komen, ofwel een betrouwbare partner waarbij ‘afspraak is afspraak’ geldt.
 • Een dorpswethouder aan te wijzen voor alle kernen die speciaal belast wordt met kernaangelegenheden.
 • Loketten in te voeren die laagdrempelig op locatie én digitaal te bereiken zijn voor de Dongenaren, zoals een ondernemersloket, energieloket en het ‘Sociaal Dongens Meldpunt’.
 • Dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers aan te bieden én waar mogelijk digitaal, tenzij de situatie om maatwerk vraagt zoals in de zorg.
 • Op het gemeentehuis vrije inloopuren, zonder afspraken, te realiseren voor inwoners.
 • De gemeenteraad duidelijk bij elk voorstel tot (regionale) samenwerking te laten aangeven wat de gemeente Dongen wil bereiken met (regionale) samenwerking, een goede opdracht vooraf en een controle achteraf zijn nodig.
 • Besluitvorming voor inwoners transparant te communiceren, zo kent de inwoner het proces, zijn/haar rol in het proces, de tijdsduur van het proces, het moment in het proces etc.
 • Actieve aandacht geven aan o.a. ‘Burendag’, ‘NL-Doet’ en ‘Coming Out Day’.
 • De openbare commissievergaderingen weer op te nemen in het vergadermodel.
 • De agenda en notulen van de Presidiumbijeenkomsten openbaar te maken.
 • Een bestuursakkoord op hoofdlijnen te schrijven.

Samenleving aan zet

Inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. Het CDA wil de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken. Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden.

Dit bereiken we door:

 • Het ‘Right to Challenge’ in te voeren zodat burgers taken van de overheid kunnen uitvoeren voor (maximaal) het budget wat ervoor staat.
 • Bij belangrijke besluiten en bij de vormgeving van nieuw beleid inwoners, bedrijven en (lokale) expertise vooraf te betrekken en hierin samen te werken.
 • Het inwonerpanel frequent in te blijven zetten zodat de inwoners hun wensen en kansen kenbaar kunnen maken, naast het gebruik van de sociale media.
 • Het programma Jeugd & Politiek verder uit te breiden, met bijvoorbeeld meer Lagerhuis debatten, jeugdburgemeester, kindervragenuur en lessen van politici.
 • In de planningsfase (vroege fase) van ruimtelijke projecten overleg plaats te laten vinden met omwonenden en gelegenheid te bieden om mee te denken.
 • Lokale kennis te benutten door expertpanels in te zetten rondom specifieke onderwerpen.
 • De adviezen van de WMO Adviesraad Dongen en Participatieraad worden zeer serieus genomen en betrokken bij de de politieke besluitvorming.

Participatie, inburgering en anti-discriminatie

Participatie van alle inwoners is belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de Dongense samenleving. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijkere rol. De integratie van vluchtelingen wordt gestimuleerd bij zowel inburgering, taalachterstand als bij sport. Het CDA wil de sociale ontmoetingsplekken voor alle inwoners behouden, op basis van een gezonde financiële exploitatie.

Dit bereiken we door:

 • Een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars te waarborgen als gemeente.
 • Zorg te dragen voor voldoende betaalde krachten om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen.
 • Vluchtelingenwerk financieel te ondersteunen.
 • Sociaal-culturele wijkvoorzieningen open en beschikbaar te houden.
 • Opdrachtnemers bij overheidsopdrachten te stimuleren om zich in te zetten voor extra werk- en stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.