BLADKORVEN

Dongen Dient!

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en streeft naar zoveel mogelijk recycling van afvalstoffen. Daarom bevordert de gemeente het milieubesef van burgers, en versterkt mede daardoor de gescheiden inzameling van huisvuil en legt de duurzame verwerking daarvan in contracten vast.

Dit willen we bereiken door:

• Het stimuleren van afvalscheiding ter bevordering van hergebruik en compostering.
• De afvalinzameling in eigen beheer te houden.
• Daar waar mogelijk te streven naar ondergrondse opvang voor de afvalinzameling.
• Extra aandacht te bieden voor het verminderen van zwerfafval langs de wegen, omdat een schonere leefomgeving als veiliger wordt ervaren.
• De milieustraat vrij en ongelimiteerd toegankelijk te laten blijven voor particulieren uit de gemeente Dongen.
• Het beperken, het hergebruiken en de duurzame verwerking van bedrijfsafval te bevorderen.
• In de zomer het groenafval wekelijks op te halen.
• Het ophalen van oud papier bij de verenigingen te laten.
• Geen Diftar in te voeren in de gemeente Dongen.

Bestuur & samenwerking

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Dit willen we bereiken door:

• De gemeente Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven.
• Als gemeente herkenbaar te blijven als aanspreekpunt en als dienstverlener.
• Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie de uitgangspunten voor het financieel beleid te laten zijn. Uitgangspunt van de lokale lastenontwikkeling is het reële inflatieniveau.
• Te streven naar afdoende weerstandsvermogen, waarbij gespaard wordt voor gewenste investeringen in de toekomst.
• Nieuw beleid en nieuwe investeringen die leiden tot meerjarige lasten steeds in volgorde te toetsen op: noodzaak, maatschappelijke prioriteit, en de mogelijkheid tot compensatie in de begroting.
• De gemeenteraad duidelijk bij elk voorstel tot (regionale) samenwerking te laten aangeven wat de gemeente Dongen wil bereiken met (regionale) samenwerking. Een goede opdracht vooraf en een controle achteraf zijn nodig.
• Wanneer er gekozen wordt voor een vorm van regionale samenwerking de voorkeur uit te spreken voor een partner/partners uit Hart van Brabant.
• Op de hoogte te blijven van Europese regels en subsidies via Hart van Brabant en Midpoint.
• Het 'Right to Challenge' invoeren zodat burgers taken van de overheid kunnen uitvoeren voor(maximaal) het budget wat ervoor staat. Het CDA ziet dit als een goede manier om de burger te betrekken bij de leefomgeving.
• Het inwonerpanel frequent in te blijven zetten zodat de inwoners hun wensen en kansen kenbaar kunnen maken, naast het gebruik van de sociale media.
• Een gedrukte versie van de Gemeentegids binnen de gemeente te laten verspreiden.
• Op het gemeentehuis vrije inloopuren, zonder afspraken, te realiseren voor inwoners.
• Het rechtstreeks uitzenden van de Gemeenteraadsvergaderingen via de website.
• Het principe 'Eerst beleid! Dan pas Geld!' te hanteren.

Leefbaarheid

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd binnen het gemeentebestuur.

Dit willen we bereiken door:
• Het openbaar groen goed te onderhouden en goed onderhouden te laten zijn.
• Een dorpswethouder voor de kernen 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, die speciaal belast wordt met dorpsaangelegenheden.
• Voor dorps- en wijkraden 'wijkbudgetten' vast te stellen om speciale wensen van de wijken en dorpen te vervullen.
• Het 'Buurthuis van de Toekomst' te realiseren: het behouden en ontwikkelen van ruimtes voor buurtactiviteiten door een betere benutting van bestaande accommodaties.
• Een aangelegd glasvezelnetwerk, in de hele gemeente.
• Actieve aandacht voor o.a. 'Burendag', 'NL-Doet' en 'Coming Out Day'.
• Verspreid door de gemeente bankjesroutes aan te leggen zodat met name senioren en mindervalide inwoners rustpunten aantreffen.
• De aanwezige wandel- en fietsroutes met elkaar verbinden. Bij gekoppelde trajecten aandacht voor voldoende ruimte voor fietsers en voor voetgangers.
• Het behouden van 'de Geubel' voor 's Gravenmoer, vanwege de belangrijke centrale maatschappelijke functie.

Mobiliteit

Een goede toegankelijkheid van woningen, bedrijven en voorzieningen is essentieel voor de leefbaarheid in Dongen. De openbare ruimte moet veilig zijn en zo weinig mogelijk hinder opleveren voor aangrenzende bebouwing.

Dit willen we bereiken door:
• Het verrichten van goed onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs.
• De openbare ruimte altijd toegankelijk voor mindervaliden te maken, door trottoirs vrij van obstakels te laten zijn.
• Goede en duurzame verlichting waarbij variatie in lichtintensiteit mogelijk is. Een vlotte afwikkeling van het verkeer en eenduidigheid op interlokale wegen; het CDA vindt het nodig om de inrichting van die wegen met de buurgemeenten af te stemmen.
• Snelheidsbeperkende maatregelen permanent van aard te laten zijn.
• Bestaande parkeerproblemen zoveel mogelijk op te lossen en bij nieuwbouw een voldoen de ruime parkeernorm te hanteren.
• Geen betaald parkeren in te voeren in de gemeente Dongen.
• Een halte voor de buurtbus bij het Gemeentehuis én bij de locatie van het Sociaal Team; het busvervoer naar Tilburg en Breda te intensiveren en te verbeteren en afhankelijk van de uit te voeren pilot de nachtbus Tilburg-Dongen-Breda vice versa te laten rijden.
• Bij afspraken met het Regiovervoer extra aandacht voor de groeiende groep senioren én het groepsvervoer; één tarief voor reizigers met de Regiotaxi vanuit de kernen naar NS-stations.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.